Home - Rěcny centrum WITAJ

       

Witamy Was na domacnem boce Rěcnego centruma WITAJ!

Witamy Was na domjacej stronje Rěčneho centruma WITAJ!

    


Aktualne


k RĚCNEMU CERTIFIKATOJU DOLNOSERBŠĆINY 

Toś ta web-strona pósrědnijo testowe pśespytowanja k dolnoserbskej certifikaciji RĚCNY CERTIFIKAT DOLNOSERBŠĆINY pó Zgromadnem europskem referencowem ramiku za rěcy.


Wupisanje

Pytamy wót 1. julija 2017projektowego sobuźěłaśerja (m/ž). k wupisanju ...


Pismiki z měška!

Pismiki z měška! jo graśe, z kótarymž móžotej dwa grajarja, abo mógu tśo abo styrjo grajarje swój słowoskład w dolnoserbskej rěcy pśespytowaś a rozšyrjaś. Z pomocu pismikowych kamuškow twórje grajarje słowa a połožuju je w formje kśicawki na grajne pólo.

Graśe wobstoj z 107 grajnych kamuškow, na kótarychž stej pśecej jaden pismik a jogo gódnota naśišćanej. Kuždy pismik dolnoserbskego alfabeta jo w graśu jaden raz abo cesćej zastupjony. Mimo togo su w graśu tśi jokerowe kamuški. Wóni góźe se město kuždegožkuli pismika zasajźiś a pózdźej z wótpowědnym pismikowym kamuškom wuměniś. Za kužde słowo, kótarež grajaŕ wupołožyjo, dostanjo dypki. Pśidatnje su na grajnem pólu barwojte póla, kenž pówušuju gódnotu pismika abo cełego słowa. Graśe dostanjo pśez to ceło swójsku dynamiku. Chtož ma na kóńcu nejwěcej dypkow, jo dobył.

Žycymy wjele wjasela pśi graśu!

Wudawaŕ:    Zwězk Łužyskich Serbow z.t.   Rěcny centrum WITAJ
Koncepcija grajnego póla:  Robert Maćij, Marcin Szczepański
Rěcne póraźowanje:  za dolnoserbšćinu Marcin Szczepański
Wugótowanje titla:   Kathrin Christoph, Stefan Michalk
Lektorce:    Janina Krygarjowa, Madlena Norbergowa
Produkcija:   Blindarnja Wjenk, Wotrow          
Druck und Werte GmbH, Lipsk
1. nakład 2016   © Domowina-Verlag GmbH Ludowe nakładnistwo Domowina Budyšyn 2016
Spěchowane wót Załožby za serbski lud, kótaraž dostawa lětnje pśipłaśonki Zwězka, Lichotnego stata Sakska a kraja Bramborska.
107 pismikow, 1 grajne pólo, 4 małe stojadła
Skaz. co.   0/168/16-1, 19,90 €


Wron Rufus w zwěrjeńcu a Rufus a złoźej

Znajośo šybalika Rufusa? To jo wron, ako dožywijo wjele luštnego, směšnego a zapśimujucego. Wón co wuknice a wuknikow, kenž wobźěluju se na serbskej abo WITAJ-wucbje, pózbuźowaś k dalšnej zaběrje ze serbskeju rěcu. Šybalik Rufus wustupujo w jadnotliwych  zešywkach cytańskego rěda za zakładnu šulu nakładnistwa Cornelsen. Te smy pśestajili do dolnoserbskeje rěcy. W toś tych zešywkach wijo se pśecej jadne tšojeńko wokoło wrona Rufusa. Wón bydli w jadnej familiji ze źiśimi a dožywijo z nimi žortne wěcy. Mimo lažkich tekstow, ako se namakaju w zešywkach, mógu wuknice a wukniki doma abo w šuli wšake nadawki k cytanemu dopołniś. Su to pórucenja za wudopołnjenje a wumólowanje, kreslenje pódanych pśedmjatow, nakśicowanje wótegronow a pśirědowanje słowow a sadow k wšakim wobrazam. Z pomocu nadawkow mógu źiśi sami kontrolěrowaś, lěc su zmysł teksta pšawje rozměli. 


Lube źiśi, glědajśo raz!

Z běłym kónjom rejtujo Jan a wupyšnjnony jo z wjele kwiśonkami: Módre swěśe se módracki. A jogo krona na głowje ma rože, kartuziańske nalcheny a wutki. Se groni, až toś te kwiśonki pśinjasu gluku a strowosć.

Lube źiši, namólujśo teke raz take rědnučke kwětki a pósćelśo Waše wobraze až do 30. junija 2016 na Rěcny centrum WITAJ, Žylojska droga 39, 03044 Chóśebuz! Nanejrědnjejše wobraze preměrujomy.

Pśipódla gronjone: Jańske rejtowanje móžośo dožywiś dnja 19. junija we jsy Kózle/Casel.


SERBSKI TIMER 2016/17

Za serbšćinarjow a WITAJ-wuknice/wuknikow ma Rěcny centrum WITAJ Chóśebuz dolnoserbski šulski timer (kalendaŕ). Pśez šulske lěto 2016/17 dajo wón dosć ruma za notice a domacne nadawki, z nim se zgónijo, ga serbske nałogi se wótměwaju a teke ga prozniny a liche dny su. Mimo togo wopśimjejo toś ten wěcejbarwny ilustrěrowany dnjownik temy ako drogowanja, rěc, muzika a baslenje. Aby wuknice a wukniki rědne rozwjaselece šulske lěto dožywili, jo timer ze žortami, gódańkami a anekdotami wupyšnjony. K dostaśeju jo Serbski timer w LODCE Serbskego doma a w Rěcnem centrumje WITAJ, Žylojska dr. 39 w Chóśebuzu. Šćitny płaśonk wunjaso 2,00 €.


Za wuknice a wuknikow

Rěcny centrum WITAJ w Chóśebuzu pśewjeźo nowe wuběźowanje: Pytamy Waš "Serbski comic" – ten luštny, wósebny, absolutnje jadnorazowy! Tema jo "wóda". Napišćo a nakresliśo wašo tšojenje a pósćelśo jo až do 30. junija 2016 na Rěcny centrum WITAJ, Žylojska dr. 39, 03044 Chóśebuz.

Mamy zajmne myta za was!

 

 

 


Wjelgin wuspěsne graśe w Měsćańskem domje w Chóśebuzu

W pśibytnosći wušego šołty Holgera Kelcha a drugich cesnych gósći su grajarki a grajarje WITAJ-horta Žylow pětk 19.02.2016 pokazali graśe “Samotne jajko” w dolnoserbskej rěcy. Kus napisała jo WITAJ-hortnarka Beate Wagnerowa ze Žylowa. Źiwadło-pedagogiske pśewóźowanje jo měła na starosći Ingrid Hustetowa z Rěcnego centruma WITAJ w Chóśebuzu. Nosaŕ projekta jo było město Chóśebuz w partnarstwje z Rěcnym centrumom WITAJ w Chóśebuzu. Projekt jo był spěchowany wót Załožby za serbski lud. Dogromady jo sebje ca. 400 źiśi a dorosćonych woglědało graśe.


8. lěśojske młoźinske lěgwo

Ty sy mjazy 14 a 17 lět stara/-y a coš w lěśojskich prozninach rědne, luštne dny z pśijaśelkami a pśijaśelami pśec wót doma dožywiś? Pón pójź sobu do campa! Dalšne informacije a pśizjawjenje namakaš how.


Zjawna prezentacija Rěcnego certifikata dolnoserbšćiny pó Zgromadnem europskem referencowem ramiku za rěcy 

termin:            25.02.2016   z. 13.00

městnosć:        klubownja Dolnoserbskego internata, Žylojska droga 39,  03044 Chóśebuz

Zgromadny europski referencowy ramik za rěcy jo instrument za měrjenje rěcnych znajobnosćow, ako jo pśedpołožyła Europska unija. Wón dej pśirownujobnosć a mjazsobne pśipóznaśe rěcneje kwalifikacije zmóžniś a wólažcyś, a to pśez krajowe granice Europy. Mimo togo jo pódłoga za wuwijanje wucbnych planow, wucbnicow a rěcnych pśespytowanjow.

Rěcny centrum WITAJ jo górnoserbske a dolnoserbske mustrowe pśedłogi za analyzu rěcnego stawa A1 a A2 wuwił. Wušej togo nastanjo internetowy bok za testowe pśespytowanja.

Ze zjawneju prezentaciju comy informěrowaś wó wopśimjeśu, strukturje a gódnośenju certifikata ako teke wó rěcnych niwowach a wobźěleńskich wuměnjenjach za pśespytowanje Rěcny certifikat dolnoserbšćiny.

Wšykne zajmce su wutšobnje pśepšosone.

kontakt:

dr. Madlena Norberg | tel: 0355- 48576 448 | e-mejl: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.


Serija wucbnych materialijow Wuknjom serbski jo dopołna

Nazymu jo wujšła pśirucnica Pórucenja za serbšćinu 4 (B), kótaraž słuša k wucbnicoma a źěłowemu zešywkoju Wuknjom serbski 4, Zwucujom serbski 4 a Wu nas a hynźi. Koncipěrowali, naźěłali a zestajili su te materialije ceptarki serbšćiny Ellen Schmidowa, Ute Kieperowa a Rosemarie Frankowa.

Toś te pórucenja su ceptarkam a ceptarjam wažna pomoc pśi pśigótowanju wucby, glědajucy na powšykne šulske, casowe a materielne wobstojnosći w zwisku z wucbu serbšćiny. Pśirucnica wopśimjejo ako fakultatiwne pórucenje naraźenja za rozdźělenje maśizny do lekcijow a góźinow, mustery za zawjeźenje, skšuśenje, wóspjetowanje a nałožowanje rěcnych jadnotkow, pokazki za zarědowanje basnjow, spiwow, bajkow, powěsćow, wěcnych tekstow, sekundarneje literatury a dalšnego dodatnego materiala a zběrku źěłowych łopjenow za mólowanje, baslenje, gódanje a graśe a za cytanje, pisanje a powědanje.

Dopołna serija wucbnicow, źěłowych zešywkow a pśirucnicow – awtorki: EllenSchmidowa, Ute Kieperowa, Rosemarie Frankowa – ma slědujuce źěle:

Wuknjom serbski 1 (2. nakład, 2007)
Zwucujom serbski 1 (3. nakład, 2013)
Pórucenja za serbšćinu 1 (B) (1. nakład, 2001)

Wuknjom serbski 2 (2. nakład, 2008)
Zwucujom serbski 2 (4. nakład, 2013)
Pórucenja za serbšćinu 2 (B) (1. nakład, 2002)

Wuknjom serbski 3 (2. nakład, 2007)
Zwucujom serbski 3 (3. nakład, 2013)
Pórucenja za serbšćinu 3 (B) (1. nakład, 2005)

Wuknjom serbski 4 (1. nakład, 2012)
Zwucujom serbski 4 (2. nakład, 2016)
Wu nas a hynźi; zběrka wulicowanjow, wěcnych tekstow a basnjow (1. nakład, 2014)
Pórucenja za serbšćinu 4 (B) (1. nakład, 2015)


Rěcny awdiokurs "Serbski lažko" ako cd a app

Awdiokurs "Serbski lažko" Rěcnego centruma WITAJ jo myslony za serbski wuknjecych a zajmcow, kenž na woglěźe do Łužyce by teke serbsku rěc pópóznaś kśěli. Na cd słyšyśo jadnore rěcne wobroty ze wšednego žywjenja ako na pśikład kak se na serbski strowi a rozžognujo, kak se pśedstajijo, kak se za něcym pšaša atd. Mimo togo namakajośo na njej pšašanja a wótegrona z takich wobłukow ako lichy cas, kultura, jěza a piśe, pódaśe casa a druge. W pśipołožonej brošurce su wšykne rěcne wobroty a sady za sobucytanje śišćane. Na slědnem boce namakajośo serbski alfabet a krotki pśeglěd wó wugronjenju. Snaź pózbuźijo Was naša cd k dalšnemu zaběranju ze serbskeju rěcu a kulturu.

Cd móžośo dostaś w online-shopje Ludowego nakładnistwa Domowina na boce www.domowina-verlag.de.

"Serbski lažko" jo teke ako dermotny Android-app w Google Play Store k dostaśeju.

 


SERBSKI FILM W CHÓŚEBUZU
KINO WELTSPIEGEL

14. oktobera 2015 z. 19.00

Mały zal / Kleiner Saal                                                               

WITKO drogujo pśez našu Łužycu a pózmakajo serbskich luźi a pokažo nam, co wóni gótuju. Film filmowego studija SORABIA jo w dolnoserbskej rěcy mimo pódtitlow.

Zastup jo dermo.

 


Cesćenje angažěrowanych młodostnych

Pěś młodostnych z Dolneje Łužyce, kótarež se wjelgin pilnuju na pólu dolnoserbskeje rěcy, jo na cesne zarědowanje dnja 22.09.2015 pśepšosonych było. Z cołnowanim pó Chóśebuskej Sprjewi, z małym darom a wopismom jo se jim wuźěkował Rěcny centrum WITAJ Chóśebuz. Pódla su byli teke zastupniki serbskich institucijow ako Domowiny, Załožby za serbski lud, Nowego Casnika a rbb, ale teke zastupnik ministarstwa za wědomnosć, slěźenje a kulturu jo se wobźělił. Z nimi su mógali młodostne do rozgrona pśiś.


Serbski familijowy źeń

Pśi góźbje jubileuma  „15 lět WITAJ-projekt we Wětošowje“ swěśimy  dnja 16. septembra 2015 w zakładnej šuli Wětošow naš lětosny Serbski familijowy źeń. K tomu wutšobnje pśepšosyju tamnjejšy hort, towaristwo „TYCA“ a Rěcny centrum WITAJ Chóśebuz.

Gósći mógu se wjaseliś na serbsku swajźbu a swajźbarski kwis, baslimy pśijaśelske pjeršćenje, grajomy luštne graśa, mału WITAJ-šulu mamy a šminkowanje buźo. Zachopjeńk jo z. 14.30.  
 


Comicowe wuběźowanje

Waš comic móžośo hyšći do 4. oktobra zapódaś na Rěcny centrum WITAJ, Žylojska droga 39, 03044 Chóśebuz. 

 

 

 


Šula w zelenem 2015

Dalšny wjeliki wjerašk Rěcnego centruma WITAJ jo se zglucył. Někak 90 wuknikow 5. lětnika dolnołužyskich šulow ze serbšćinu jo se zachopjeńk septembra w Bórkojskej młodowni zmakało. W dwěma pśeběgoma su zajmne wjeraški na wuknikow cakali ako ekskursija do muzeuma pód gołym njebjom na Lědach abo zaběranje z knigłami “Wuslěźijomy wokolnosć Chóśebuza”, rejowańska źěłarnja, kreatiwna źěłarnja, wjele muziki, cołnowanje, pśednosk wó něgajšnej šuli a jeje kšutych ceptarjach, dolnoserbski kwis.


WITAJ-camp 2015

Kóńc julija jo Rěcny centrum WITAJ Chóśebuz WITAJ-camp pśewjadł. Pó pěś lětach jo był zasej w Jarješku w tamnej šulskej młodowni na jsy. 36 źiśi jo pśijěło. Tśi wótkubłarki a jaden wótkubłaŕ su se wó nje starali. Źiśi su mjazy drugim zběrali material za insektowy hotel, su se wobźělili na luštnej sportowej olympiaźe a su wubaslili larby. Na dnjownem wulěśu su sebje woglědali zwěrjeńc Johannismühle. Źiśam jo se w campje wjelgin spódobało. Teke wótkubłarje su byli kradu spokojom.


Nowy material za pśedmjat wěcna wěda

Za bilingualne wuwucowanje na zakładnej šuli stojtej něnto k dispoziciji źěłarnicce Zwěrjeta w zymje a Ptaški w našej domowni. Jadna se wó wobšyrny, tematiski jasnje natwarjony pśidatny material za pśedmjat wěcna wěda.

Źěłarnicka Zwěrjeta w zymje wopśimjejo wjele informacijow wó tom, kak wšake zwěrjata zymu pśetraju. Awtorka toś teje źěłarnicki jo Annett Dźědźikowa, wó pśełožk do dolnoserbskeje rěcy jo se Stefanie Krawcojc póstarała.

Z pomocu źěłarnicki Ptaški w našej domowni wukniki zgóniju, kak se tudejšym ptaškam groni, wopóznaju se z temami ako twaŕ śěła ptaškow, futrowanje ptaškow, stojate ptaški, śěgate ptaški a drugimi. Zestajała a wugótowała jo źěłarnicku Simona Ćěslina, teksty wobźěłała a do dolnoserbskeje rěcy pśenjasła jo Margot Hašcyna.

Wobej źěłarnicce stej pó wopśimjeśu njewótwisnej wót šulskego lětnika a góźitej se za projektowe źěło, za wuknjenje pśi stacijach, za liche źěło, za spěchowańsku wucbu abo ako pśidatne nadawki we wucbje.


Narska liška 1-3: Zarědnik za ceptarja a Wobrazowe kórtki za wuknika

K nowym wudaśam z rěda Narska liška słušatej teke titla Narska liška 1-3. Zarědnik za ceptarja a Narska liška 1-3. Wobrazowe kórtki za wuknika. Zarědnik za ceptarja wopśimjejo 147 wobrazowych kórtkow w formaśe A5, słowne kórtki a brošurku z didaktiskimi pórucenjami k nałožowanju wobrazowych kórtkow. Wobrazowe kórtki su do 11 temow rozrědowane: Naša familija, My grajkamy, Mója śpa, W šuli, Barwy, Licby, Drastwa, Sad a zelenina, Mójo śěło, Na burskem dwórje a Swěźenje a nałogi. To su temy, kenž se wobźěłuju w cuzorěcnej wucbje serbšćiny w lětnikach 1 do 3. W brošurce jo nalicona kopica móžnosćow a pśikładow, kak góźi se material we wucbje zasajźowaś. Pla titla Narska liška 1-3. Wobrazowe kórtki za wuknika jadna se wó tejzu z małymi kórtkami ze samskimi ilustracijami a k samskim temam ako w Zarědniku. Kórtki mógu se zasajźiś we wucbje k zawjeźenju a skšuśenju leksiki, w partnarskem abo kupcynem źěle ako teke w spěchowańskej wucbje. Pśikłady za nałožowanje namakaju se w didaktiskich pórucenjach Zarědnika za ceptarja.


Dalejkubłanje za wótkubłarki

27. junija 2015 smy wu nas w Rěcnem centrumje WITAJ w Chóśebuzu pśewjadli rěcne a didaktiske dalejkubłanje za Witaj-wótkubłarki w pśedšulskem wobłuku. Temje stej tenraz byłej pówołanja a wognjowa wobora. 18 wótkubłarkow ze 7 źiśownjow jo se wobźěliło.


Źeń serbskich pedagogowkow a pedagogow

Dnja 18.06.2015 jo Rěcny centrum WITAJ w Chóśebuzu pśi se w domje pśewjadł wuźěkowańske zarědowanje za serbskich pedagogowkow a pedagogow. Ze spiwami a rejami su na zachopjeńku WITAJ-źiśi źiśownje “Villa Kunterbunt” Chóśebuz rozwjaselili naše gosći z wjelgin rědnym serbskim programom. “Daj mě jadno jajko” su mógali wšykne sobu spiwaś. Pón su slědowali póstrowne słowa Anne Barbyeroweje, wjednice fachoweje konference za B-wucbu. Dr. Beata Brězanowa, wjednica Rěcnego centruma WITAJ, jo oficielnje wuwitała ceptarki zakładnych šulow a wótkubłarki z hortow a źiśownjow a se wuźěkowała za jich wjeliki angažement w zachadnem šulskem lěśe. wěcej ...


Zakładna šula Krabat Janšojce prědna Serbska šula

Dnja 13. junija jo Janšojska zakładna šula swěśiła 10lětny jubilej pósćenja mjenja „Krabat“. Na tom swěźeńskem zarědowanju jo dostała titel „Serbska šula“. Pśi gózbje jubileja jo napisała awtorka Ingrid Hustetowa nowe źiwadłowe graśe „Krabat w Janšojcach“. Wóna jo měła teke režiju a wjele tyźenjow z někotarymi źiśimi 5. a 6. lětnika probowała. Intensiwne proby su byli w projektowem tyźenju. Rěcny centrum WITAJ Chóśebuz jo pódpěrował projekt z personalom a techniku. Prapremjera graśa jo była na toś tom swěźeńskem zarědowanju.


Wuknjeńska CD “Serbski lažko”  

Za zachopjeńkarjow jo Rěcny centrum WITAJ Chóśebuz pśeźěłał górnoserbsku wuknjeńsku CD za słuchanje. Dolnoserbskej warianśe se groni “Serbski lažko”. Wužywaŕ namakajo na njej rěcne wobroty, sady abo słowa z nimskim pśestajanim ze 19 zakładnych wobłukow ze wšednego žywjenja. K tomu słuša teke zešywk za sobucytanje a z krotkim pśeglědom wó wugranjanju. Wopśimjeśe jo zestajiła Jadwiga Gerberichowa a zešywk wugótowała jo Simona Ćěslina. Sady stej nagrawałej Colett Neumannojc (serbski) a Marian Wjenka (nimski). Wó dolnoserbski pśełožk a rěcnu režiju jo se starał Jan Měškank. CD “Serbski lažko” móžośo dostaś w Ludowym nakładnistwje Domowina.


Nowy material za prědny lětnik

W nowem rěźe Narska liška jo wujšeł nowy wucbny material za zachopnu wucbu – Pismikowe woknyška. To jo mapa ze 44 kórtkami w formaśe A4 z dolnoserbskim alfabetom a pśidatnymi nimskimi pismikami w śišćanem a z ruku pisanem pismje.

ISBN 978-3-7420-1503-7
skaz. cyslo 1/145/15-1B

 


Pórucenja wuceńskich materialijow 2015/2016 za wuknjecych a wuwucujucych

Rěcny centrum WITAJ jo zestajał pśeglěd aktualneje a južo dlej k dispoziciji stojeceje pedagogiskeje literatury a wucbnych srědkow a pśedpołožujo z tym wšyknym zajmcam orientacisku pśirucku, kótaraž se kužde lěto aktualizěrujo. Na zwucony part pśedstajaju se wucbnice, źěłowe zešywki a pśirucki. Krotke pokazki na wósebnosći jadnotliwych titlow abo wucbnicowych rědow pomagaju zajmcoju se orientěrowaś. Katalog dostanjośo dermo w Rěcnem centrumje WITAJ. katalog k downloadowanju


Pójź w lěśojskich prozninach sobu do campa!

Ty sy mjazy 14 a 17 lět stara/-y a coš w lěśojskich prozninach rědne, luštne dny z pšijaśelkami a pśijaśelami pšec wót doma dožywiś? Pón pójź wót 02. - 08.08.2015 sobu do campa! Teke pólske abo górnoserbske młodostne mógu rad sobu pśiś, gaž kśě prozniny z dolnoserbskeju rěcu dožywiś. Dalšne informacije dóstanjoś pód Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. abo tel. 0355 48576440.


Stipendije za mjasecny intensiwny kurs češćiny w Českej

Česke kněžarstwo pśewóstajijo zajmowanym Serbam cełkownje pěś stipendijow za wobźělenje na 4-tyźeńskem rěcnem kursu češćiny w Praze wót 24.7. do 21.8.2015 abo na 3-tyźeńskem kursu w Českich Budějovicach wót 17.8. do 4.9.2015. Pósrědnjenje stipendijow ma na starosći Rěcny centrum WITAJ. Zajmce daś se pśizjawiju telefoniski pód 03591 / 550 400 abo z mailku na Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. a wótedaju how swóje wupołnjone formulary až do 15.3.2015. Detailnjejše informacije namakajośo how.


Móžnosći studiuma w Českej

Pśez pósrědnjenje Rěcnego centruma WITAJ mógu se Serby procowaś wó stipendij za jadno- abo dwójosemestrowy studium na jadnej českej wusokej šuli abo uniwersiśe a za kurs metodiki wuwucowanja češćiny. Dalšne informacije how.


Wupisanje źěłowego městna

W Rěcnem centrumje WITAJ w Chóśebuzu ma se we wótrěźe wuwiśe rěcy/pedagogika k 1. januaroju 2015 wobsajźiś městno lektora / lektorki. k wupisanju...


"Jo! zatebje" - Za pśichod ze serbskeju rěcu!

Naša serbska rěc jo žywa. Weto jo jadan tych nejwobgrozonjejšych europskich rěcow. Wědomnosć groni, aby trjebali rěcnu strategiju, rěcne planowanje. K tomu licy teke definěrowaś zgromadne cile: Co comy z našju rěcu? Kótare funkcije dej wupołniś a w kótarych žywjeńskich wobłukach prezentna byś? Kak móžomy to dojśpiś?

Toś tu diskusiju comy něnto zjawnje wjasć: Pśepšosyjomy [link na flyer.pdf] wutšobnje na prědne zarědowanje, dnja 27.11.14, zeg. 17:00 do cafeterije Dolnoserbskego gymnaziuma w Chóśebuzu (Žylojska droga 37). Zakłdne informacije smy zestajili w brošurce [http://jozatebje.de/images/download/brosurka1.pdf]. Na facebook dostanjośo wěcej informacijow na boku "Jozatebje", internetowy bok www.jozatebje.de buźo pśistupny hyšći w nowemberje.


Nowy pśedšulski material

Rěcny centrum WITAJ Chóśebuz jo wudał didaktiski srědk “Ptaški našeje domownje”. W krotkem zawjeźenju toś togo serbskorěcnego materiala wopisujo se starstwoju wótpowědujucy, pśez co se ptaški charakterizěruju a kak se młody ptašk z jajka wuwija. Głowny źěl jo leksikon, w kótaremž se 64 ptaškow krotko z barwojtym wobrazom a krotkim tekstom pśedstajijo. Zgónijomy, kak ptaški wuglědaju, co žeru a źo su žywe. Kuždycki bok móžo se wen wześ ze zarědnika tak, až jo móžno, se z jadnotliwymi ptaškami intensiwnjej zaběraś. Teke słownick njefelujo. Awtor leksikona jo Marcus Kóńcaŕ. Gunda Heyderowa jo se starała wó koncepciju, zestajenje a zawjeźenje.


Wótekšywaś a rozměś 9/10

Wucbnica za bilingualnu wucbu stawiznow za 9. a 10. lětnik

K nowotkam lětosnych wucbnych materialijow za bilingualnu wucbu na gymnaziumje słuša wucbnica „Wótekšywaś a rozměś 9/10“. Knigły su licencne wudaśe nimskego nakładnistwa Cornelsen, kenž jo Juro Šrejdaŕ w nadawku Źěłanišća za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz (ABC) do dolnoserbskeje rěcy pśestajił. W toś tej wucbnicy wobjadna se wótpowědujucy bramborskemu wucbnemu planoju casowy wobłuk wót Oktoberskeje rewolucije (1917) až k pśibytnosći.

 


Grajne plany 3

Wucbnica za bilingualnu wucbu muziki za 9. a 10. lětnik

Ku zachopjeńkoju nowego šulskego lěta pśedlažy nowa wucbnica „Grajne plany 3“. Jo to wucbnica za bilingualnu wucbu muziki w 9. a 10. lětniku. Wucbnica jo licencne wudaśe nakładnistwa Klett. Nimske „Spielpläne 3“ jo pśełožył do dolnoserbšćiny Till Vogt w nadawku Źěłani&∓ˇća za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz (ABC). Wucbnica słužy pósrědnjenju, zwucowanju a nałožowanju serbskeje fachoweje terminologije a zwucowanju rozměśa kompleksnych kontekstow w serbskej rěcy. Wopśimjeśa se rěcnje skšuśuju z pomocu pśidatnych serbskich modulow; to su na pśikład zwucowanja z tekstami z proznotkami, z pśirědowanjami a ze strukturěrujucymi pšašanjami. Z pomocu teje wucbnice mógu se wuknjece wuzamóžniś, serbskorěcne fachowe teksty recipěrowaś a z jich wopśimjeśami produktiwnje wobchadaś.


Serbski familijowy źeń

Zakładna šula Kśišow a Rěcny centrum WITAJ pśepšosyjotej na serbski familijowy źeń dnja 17.09.2014 zeger 14:30.

 


Wu nas a hynźi . Wulicowanja, wěcne teksty a basni

Nowa wucbnica Wu nas a hynźi słuša k 4. źěloju wuceńskeje a wuknjeńskeje serije Wuknjom serbski, Zwucujom serbski a Pórucenja (4.-6. lětnika). To jo zběrka tekstow ku krajowědnym, regionalnym, kulturnym a wšednym temam. Koncipěrowali, naźěłali a zestajili, tematiski wucbnicy a źěłowemu zešywkoju pśiměrili su ju – ako južo prědne tśi źěle teje serije - wěcywuznate ceptarki-awtorki Rosemarie Frankowa, Ute Kieperowa a Ellen Schmidowa. 

Wucbnica Wu nas a hynźi wobstoj z 9 tematiskich kapitlow. Teksty zběrki su fakultatiwne pórucenje za wšakoraku rěcnu pótrjebu; wóni maju rozdźělny rěcny niwow a wšaki stopjeń śěžkosći. Pśidane su tekstam serbsko-nimske słowne lisćiny a dalšne słowne rozkładowanja w serbskej rěcy (imersiwnje). Ku kuždemu tekstoju su pokazki k móžnym nadawkam za wuknjecych abo k metodiskemu póstupowanju pódane. Na kóńcu zběrki jo serbsko-nimski słownick. Wucbnica jo bogaśe barwojta ilustrěrowana (Konrad Golz) a wopśimjejo někak 70 fotografijow.


Wuknjom serbski 1

K wudaśam lěta 2014 za B-wucbu na zakładnej šuli słuša titel Wuknjom serbski 1. Jadna se wó wokablowy źěłowy zešywk za 1. lětnik, kenž jo za samokontrolu rěcnego stawa wuknikow myslony. Na wósebnych łopjenach su wšykne słowa jadnotliwych lekcijow zwobraznjone. Akle gaž su wukniki sebje w nałožowanju leksiki kradu wěste, mógu ilustracije do zešywkow zalěpnuś. Tak jo za wuknikow pśecej widobnje, kótare słowa deje hyšći zwucowaś. Titel jo Simona Ćěslina zestajała, ilustrěrowała jo Daša Dicová-Bacmaňáková.

 

 


Pismikowy mandala

K nowotkam lětosnych wucbnych materialijow za WITAJ-wucbu na zakładnej šuli słuša źěłowy zešywk za 1. lětnik „Pismikowy mandala“. To jo pśidatny wuknjeński srědk pśi zawjeźenju pismikow a skšuśenju zukow. Za kuždy pismik pśedlažy jadno łopjeno. Na jadnom boce jo pśecej mandala. W njom su schowane pismik a wobraze k słowam, kenž z wótpowědnym nazukom zachopiju (wuwześa su pismiki y, ě, ó, ń, ć a ŕ – how namakajomy wobraze k słowam, kenž maju wótpowědny pismik w srjejźi abo na kóńcu). Na drugem boce su dalšne luštne zwucowanja z pismikom, ako na pśikład wobkruženje wšyknych wobrazow z pytanym nazukom, zwězanje wobrazow a pismikow, dalewjeźenje mustrow abo pśawe pśirědowanje wobrazow. Zestajała a wugótowała jo “Pismikowy mandala” Simona Ćěslina, wobraze stej namólowałej Gudrun Lenz a Simona Ćěslina.


Nowe dolnoserbske gramatiske plakaty za wucbu serbskeje rěcy w zakładnej šuli

Pěś plakatow za substantiwisku a adjektiwisku deklinaciju a njeregularne werby - śišćane w barwje na tłustej papjerje w formaśe A1 - móžośo dostaś w Rěcnem centrumje WITAJ w Chóśebuzu. k downloadowanju ...

 


Nowe cysło

Našu projektowu sobuźěłaśerku Katrin Lehmannojc dostanjośo něnto pód telefoniskim cysłom 0355 48576 440, jo samske cysło ako ma projektowa sobuźěłaśerka Kathrin Šwjelina. Stare cysło -444 něnto jano za Gundu Heyderowu płaśi.


Něnto pśizjawiś do 6. Serbskego młoźinskego campa w lěśojskich prozninach!

Chóśebuski RCW zasej organizěrujo prozninski camp za 14-17lětnych dolnoserbskich młodostnych. W tyźenju wót 27.07. do 03.08.2014 buźomy se wódychaś w Małych Bóžemyslach pla Baršća. Na planje stoj kólasowaś, kupaś se, chilowaś, filmowaś, sportowaś, grilowaś - a to samorozmějucy teke serbski. Aktiwny tyźeń z pedagogiskimi mócami płaśi 150 € (w&∓ˇo inkluziwnje). Wšykne dalšne informacije namakajośo how w našom flyerje. 


Comicowe wuběźowanje 2014

RCW Chóśebuz wupišo nowe comicowe wuběźowanje za serbšćinarki a serbšćinarjow a WITAJ-wuknikow/wuknice. Pśizjawjeński kóńc jo 30.8.2014. Nejlěpše comici wuznamjenijo jury a wozjawjamy teke ako comicowy zešywk. Wuběźowański plakat namakajośo how.

 


Nowowudaśa

Nowowudaśa wuceńskich materialijow lět 2014/2015 namakaśo how

(PDF, 724 KB)

 

 

 

 

 


Gramatiske plakaty za dolnoserbšćinu w zakładnej šuli a za Witaj-wucbu

Plakaty su w śišćanej formje (format A1) teke w Rěcnem centrumje Witaj w Chóśebuzu pśistupne.


Serbska kubłańska seś: źěłowe śěžyśća 2014

Na turnusowem zmakanju dnja 12. februara we Wětošowje jo se serbska kubłańska seś dojadnała na źěłowe śěžyšća lěta 2014. W centrumje stoj zgromadne źěło mjazy kubłańskimi institucijami a rěcnymi rumami zwenka šulow, hortow a źiśownjow. Druge temy stej aktualne wuwiśa na Dolnoserbskem gymnaziumje a nowy pšawniski staw serbskego kubłaństwa w Bramborskej byłej. Wuslědkowy protokol namakajośo how.


Dolnoserbski šulski timer

Za serbšćinarjow a WITAJ-wuknice/wuknikow jo Rěcny centrum WITAJ Chóśebuz dolnoserbski šulski timer (kalendaŕ) pśigótował. Wón jo za šulske lěto 2014/15 a dajo  rum za notice a domacne nadawki. Wušej togo se zgónijo, ga serbske nałogi se wótměwaju ako na pśikład ptaškowa swajźba abo jańske rejtowanje. Teke  terminy za liche dny a prozniny njefeluju. Timer jo wugótowany z wěźenja gódnym z pśirody, rěcy a muziki zwězane z g&´dańkami a žortami, aby wuknice a wukniki rědne šulske lěto dožywili. K dostaśeju w Rěcnem centrumje WITAJ a w LODCE  Serbskego doma Chóśebuz, 144 bokow, wěcejbarwne, 2,00 € (šćitny płaśonk)


Stipendiumy za mjasecny intensiwny kurs češćiny w Českej

Česke kněžarstwo pśewóstajijo zajmowanym Serbam cełkownje pěś stipendiumow za wobźělenje na 4-tyźeńskem rěcnem kursu češćiny w Praze wót 25.7. do 22.8.2014 abo na 3-tyźeńskem kursu w Českich Budějovicach wót 18.8. do 5.9.2014. Wó pósrědnjenje stipendiumow stara se Rěcny centrum WITAJ w Budyšynje. Zajmce mógu se how pśizjawiś až do 23.3.2014. Wšykne notne informacije namakajośo how.


Stipendiumy za studium w Českej

Pśez pósrědnjenje Rěcnego centruma WITAJ w Budyšynje mógu se (pśiduce) studenty a doktorandy procowaś wó jadno- abo dwusemestrowy studium na jadnej českej uniwersiśe. Wšykne notne informacije namakaśo how.


Nowe dolnoserbske gramatiske plakaty za wucbu serbskeje rěcy w zakładnej šuli

Ako wuslědk projekta Rěcnego centruma WITAJ su wujšli zachopjeńk decembra 2013 nowe dolnoserbske gramatiske plakaty za wucbu serbskeje rěcy w zakładnej šuli. Nejpjerwjej raz jo to pěś plakatow za substantiwisku a adjektiwisku deklinaciju a njeregularne werby. Plakaty su śišćane w barwje na tłustej papjerje w formaśe A1. Ilustracije jo stwórił wuměłc Meinhard Bärmich a stajała jo plakaty Brigitte Duhra (Mediengestaltung Duhra). Za nacerjenje a lektorat jo był zagronity Jan Měškank ( Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. ). Plakaty móžośo dostaś w Rěcnem centrumje WITAJ w Chóśebuzu.


Wuspěšny kóńc intensiwnego kursa za wótkubłarki

Pětk 27.9.2013 jo był slědny źeń intensiwnego rěcnego kursa za wótkubłarki. 12 wótkubłarkow ze źiśownjow a hortow ze Žylowa, Wětošowa, Raduša, Chóśebuza, Bórkow, Janšojc a Strjažowa su tśi majsece wuknuli serbsku rěc a jeje praktiske wužywanje w źiśownjach a hortach. Kurs stej organizěrowałej RCW a Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu. Wšykne wobźělniki su wuspěšnje wobstali wustne a pisne pśespytowanja pó Zgromadnem europskem referencowem ramiku za rěcy (schójźeńki A1 do C1). My wutšobnje gratulěrujomy wšyknym wótkubłarkam a se wuźěkujomy wšyknym docentkam, docentam a kolegowkam, kótarež su pomogali kurs organizěrowaś ako tejerownosći nosarjam, kenž su zmóžnili, až w&´tkubłarki su mógli se wobźěliś. RCW a Domowina – župa Dolna Łužyca z. t. stej kurs financěrowałej.


3. comicowy zešywk jo wujšeł

Rěcny centrum WITAJ Chóśebuz jo wudał comicowy zešywk z nejlěpšymi pśinoskami comicowych wuběźowanjow lět 2010-2012. Na 32 bokow namakajośo wuknikojske comici, žorty, gódanka a interview z Šćěpanom Hanušom, kreslaŕ comicowego rěda "Feliks a Florian" w źiśecem casopisu "Płomje". Zešywk a dalšne informacije dostanjośo pla Katrin Lehmannojc, lehmann-witaj(at)sorben.com, 0355/48576-444.


Lube wucabnice, wucabniki, wótkubłarki a wótkubłarje!

Nježli až se šulske lěto skóńcyjo, comy se my – sobuźěłaśerki a sobuźěłaśerjo Rěcnego centruma WITAJ – Wam wšyknym za Wašo źělo wuźěkowaś.  Pśepšosyjomy Was wutšobnje ku Dnju serbskich pedagogowkow a pedagogow wałtoru, dnja 04.06.2013, wót zeger 17:00, do Dolnoserbskego internata. W pśijaznej atmosferje buźomy wó nazgónjenjach, žycenjach, póstarkach a kritikach powědaś. Aby mógli lěpjej planowaś, pšosymy až do 27.05.2013 wó krotku informaciju, lěc pśiźośo. Pśizjawśo se pšosym pla Doreen Hufnageloweje w internaśe pód 0355/4944763 abo Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. .


Mjazystaw akcije "Serbska rěc – pšawa wěc?"

Łoni su Domowina, serbska rada a Rěcny centrum WITAJ zachopili zběraś pśikłady wopacnych dwójorěcnych toflickow. Zaměr akcije jo, zagronitych wěcej za tematiku  sensibilizěrowaś a zmólki korigěrowaś. Zgromadnje ze zagronitymi za serbske nastupnosći  iniciatory kśě kontakt ze zagronitymi zastojnstwami pytaś aby w pśichoźe wótběgi hynac rědowali a dolnoserbšćina pšawje pisana we zjawnosći  prezentna jo. Až doněnta móžośo pśisamem 80 pśikładow z cełeje Dolneje Łužyce we facebookowej kupce "Źo som how?" wiźeś.  Gaž maśo dal&ˇne pśikłady p&´sćelśo pšosym z wobrazom na Rěcny centrum WITAJ, M. Nowak, Žylojska droga 39, 03044 Chóśebuz, Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. abo postujśo sami do facebookoweje kupki "Źo som how?".


Informaciski flyer Rěcnego centruma WITAJ Chóśebuz

Rěcny centrum WITAJ Chóśebuz jo zestajał pśeglěd informaciskich pórucenjow. Mały flyer informěrujo wó internetowych pórucenjach, brošurkach, drogowańskima wustajeńcoma a móžnosćach dalejkubłanja a pśednoski organizěrowaś. Wšykne pórucenja Rěcnego centruma su dermotne.


Pórucenja wuceńskich materialijow 2013/2014 za wuknjecych a wuwucujucych (PDF, 2.569 KB)

Rěcny centrum WITAJ jo zestajał pśeglěd aktualneje a južo dlej k dispoziciji stojeceje pedagogiskeje literatury a wucbnych srědkow a pśedpołožujo z tym wšyknym zajmcam orientacisku pśirucku, kótaraž se kužde lěto aktualizěrujo. Na zwucony part pśedstajaju se wucbnice, źěłowe zešywki a pśirucki. Krotke pokazki na wósebnosći jadnotliwych titlow abo wucbnicowych rědow pomagaju zajmcoju se orientěrowaś.


Nowa drogowańska wustajeńca "Serbska rěc – coolna wěc"

W Rěcnem centrumje WITAJ Ch&´śebuz móžośo se wupožycowaś nowu drogowańsku wustajeńcu "Serbska rěc – coolna wěc / Sorbisch/Wendisch ‐ Lernen für die Zukunft". Nimskorěcna wustajeńca informěrujo k pšašanjam dolnoserbskeje rěcy, perspektiwow z rěcu, serbskeje wucby a pšawa na serbsku wucbu. Zakład jo zgromadna informaciska brošurka RCW a nadšulskeje fachoweje konference serbšćiny z ilustracijami Meinharda Bärmicha. Financielnje jo Domowinska župa Dolna Łužyca Rěcny centrum WITAJ pódpěrowała.


15 lět Witaj-źiśownje

Pśed 15 lětami jo Žylojska źiśownja "Mato Rizo" w nošarstwje Serbskego šulskego towaristwa ako prědna zachopiła z programom "Witaj". RCW wutšobnje gratulěrujo, se wuźěkujo wšyknym za angažěrowane źěło a se wjaseli na dalšne zgromadne źěło.


Prozninski projekt 2013: dolnoserbski filmowy tyźeń za młodostnych 

Ty sy mjazy 14 a 17 lět a coš raz kreatiwnje na pólu filma źěłaś? Pón sy how na pšawem městnje: Wót 24. do 28.06.2013 pśewjeźomy filmowy projekt, źož maš móžnosć, swóje ideje za serbski film realizěrowaś. wěcej ... 


Serbska kubłańska seś jo se zmakała

Wałtoru, 12.2. serbska kubłańska seś jo se we Wětošowje zmakała prědny raz 2013. Seś ma dwa nowej cłonka: Zakładna šula Tšupc a towaristwo Ponaschemu z. t. stej pśistupiłej. Jadnogłosnje jo seś wobzamknuła napominaś Bramborske ministarstwo za kubłanje, młoźinu a sport, aby teke pśedšulski wobłuk wědomnostnje ewaluěrowało a nic jano serbskorěcne pórucenja zakładnych šulow. wěcej ...


RCW Chóśebuz pśigótujo młoźinske źěło

Źinsa zachopijo nowy projekt Chóśebuskego Rěcnego centruma WITAJ, zgromadnje z Dolnoserbskim gymnaziumom pśigótowaś młoźinske źěło. Aby dolnoserbska rěc za młodostnych atraktiwna była, jo notnje moderne pórucenja, zajmne projekty a perspektiwy z rěcu wuwijaś. wěcej ...


Wuběźowanje: Serbšćina – za co? Die 10 besten Gründe Sorbisch/Wendisch zu lernen

Pytamy: Deine besten Gr&∓¨nde Sorbisch/Wendisch zu lernen


Stipendije za mjasecny intensiwny kurs češćiny w Českej

Česke kněžarstwo pśew&´stajijo zajmowanym Serbam cełkownje pěś stipendijow za wobźělenje na 4-tyźeńskem rěcnem kursu češćiny w Praze wót 26.7. do 23.8.2013 abo na 3-tyźeńskem kursu w Českich Budějovicach wót 19.8. do 6.9.2013. Pósrědnjenje stipendijow ma na starosći Rěcny centrum WITAJ. Zajmce daś se až do 1.3.2013 pśizjawiju telefoniski pód 03591 / 550 400 abo z mailku na Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. . Detailnjejše informacije namakajośo how.

 


Móžnosći studiuma w Českej

Pśez pósrědnjenje Rěcnego centruma WITAJ mógu se Serby procowaś wó stipendij za jadno- abo dwójosemestrowy studium na jadnej českej wusokej šuli abo uniwersiśe a za kurs metodiki wuwucowanja češćiny. Dalšne informacije how.


8. WITAJ-camp wót 30. junija až do 5. julija 2013 w Baršću

Wukniki a wuknice w starstwje wót 8 do 14 lět, kótarež se w šuli na WITAJ-projekśe wobźěliju a lušt maju, se w prozninach na serbskorěcnem campje wobźěliś, su wutšobnje pśepšosone. pśizjawjenje


5. serbske rěcne lěgwo wót 21. až do 26. julija 2013

Ty sy mjazy 14 a 17 lět stara/y a wuknjoš dolnoserbsku rěc w šuli? Coš w lěśojskich prozninach rědne, luštne dny z pśijaśelami pšec wót doma dožywiś? Pón pójź sobu do rěcnego lěgwa! pśizjawjenje


Projektowy/-a wobźěłar/ka pytany/-a

Rěcny centrum WITAJ Chóśebuz pyta za projekt projektowu wobźěłarku/projektowego wobźěłarja za młodostne źěło. k wupisanju źěłowego městna ...


Fachowy/-a poradźowar/ka pytany/-a

Rěcny centrum WITAJ Chóśebuz pyta za projekt fachowu póraźowarku/fachowego póraźowarja za pśedšulski wobłuk. k wupisanju źěłowego městna ...


Serbska rěc – coolna wěc
Sorbisch/Wendisch Lernen für die Zukunft

Informacije a wótegrona na 24 pšašanjow k serbskej wucbje
Informationen und Antworten auf 24 Fragen rund um den Sorbisch-/Wendischunterricht k downloadowanju ...


Serbski familijowy źeń

Stwórtk, dnja 20.09., mamy naš Serbski familijowy źeń w zakładnej šuli "Krabat" Janšojce. Zachopjeńk jo zeger 14.00. Wjeraški mjazy drugim su źiwadłowe graśe serb&∓ˇćinarjow a Witaj-wuknikow, baslenje a mólowanje,  źiśecy kwis a ptaškowa show.


Nowy material za WITAJ-kupki

Rěcny centrum WITAJ jo wudał nowy material za zwucowanje a skšuśenje fonetiskich zamóžnosćow we WITAJ-wucbje 1. lětnika. To su źěłowej ze&ˇywka "Zuki pšawje słyšaś 1" a "Zuki pšawje słyšaś 2" a awdio-cejdejka w formaśe mp3. wěcej informacijow


Serbska rěc – pšawa wěc?

Domowina, Serbska rada a Rěcny centrum WITAJ pšose w&´ pśipomoc. Serby maju pšawo na zjawnu dwójorěcnosć. Dla togo wjele wejsańskich toflickow, drogowych mjenjow, dwórnišćow a drugich pokazkow jo teke dwójorěcne. Bóžko njejsu pśecej dolnoserbske mjenja pšawje napisane. Až zjawna prezenca dolnoserbšćiny njejo jano symboliska, comy zagronitym w zastojnstwach pomogaś rěcne zmólki korigěrowaś. Z tym pšosymy serbsku zjawnosć wó pśipomoc: Gaž wiźiśo w Dolnej Łužycy wopacne toflicki, pšosym informěrujśo nas až do kóńca lěta. Pósćelśo list abo mailku z dokradnymi informacijami, źo toflicka stoj (nejlěpjej z wobrazom) na

  • Domowina, regionalny běrow Ch&´śebuz, K. Tšukowa, A.-Bebelowa droga 82, 03046 Chóśebuz, k.tschuck-domowina(at)sorben.com abo
  • Rěcny centrum WITAJ, M. Nowak, Žylojska droga 39, 03044 Chóśebuz, nowak-witaj(at)sorben.com abo
  • Rada za serbske nastupnosći, A.-Bebelowa droga 82, 03046 Chóśebuz, serbskarada(at)gmx.de

Pśeśiwo planowanym krotcenjam serbskeje wucby w Bramborskej!

Pódpěrajśo z Wašym pódpismom planowane krotcenja serbskeje wucby w Bramborskej. Pšosym pósćelśo wupołnjonu pódpismowu lisćinu do 4. junija 2012 na Rěcny centrum WITAJ w Chóśebuzu.


4. serbske rěcne lěgwo

Za wuknikow mjazy 14 a 17 lět wótmějo se w lěśojskich prozninach serbske rěcne lěgwo. wěcej …


7. WITAJ-camp

Wukniki a wuknice w starstwje wót 8 do 14 lět, kótarež se w šuli na WITAJ-projekśe wobźěliju a lušt maju, se w prozninach na serbskorěcnem campje wobźěliś, su wutšobnje pśepšosone. wěcej …


Serbska kubłańska seś: klawsurny źeń

9. januara 2012 jo se wótměł klawsurny źeń Serbskeje kubłańskeje seśi w Chóśebuskej radnicy. > dokumentacija zarědowanja


10 lět Rěcny centrum WITAJ

Rěcny centrum WITAJ swěśi lětosa swójo 10lětne wobstaśe. Pśi tej góźbje jo w awgusće wujśeł pedagogiski fachowy casopis Serbska šula ako wósebny zešywk, źož sobuźěłaśerje a sobuźěłaśerki Rěcnego centruma WITAJ swójo źěło pśedstajiju. Mimo togo smy dnja 7. oktobra pśep w na/p´/a Pětk 27.9.2013 jo był slědny źeń intensiwnego rěcnego kursa za wp/strongšosyli w&ˇyknych partnarjow a zajmcow na źeń wótw src=∓/a ∓órjonych źuri do RCW w Budyšynje. Za pedagogowki a pedagogi w Dolnej Łužycy smy zarědowali w kooperaciji z rbb dnja 10. apryla zeger 9:30 w Chóśebuzu matineju, aby se jim wuźěkowali. Gromaźe ze župu Domowiny "Michał Hórnik" Kamjeńc a Serbskim ludowym ansamblom smy ora href=files/flyer_serbskarec_psawawec.pdfwěcej ganizěa href=files/flyer_serbskarec_psawawec.pdfrowali dnja 27. februara zeger 15:00 w Chrosćicach program za familije.


Informacije zajźonych mjasecow