Informacije zajźonych mjasecow

 

Pytamy redakciskego asistenta / redakcisku asistentku

K 1. januaroju 2012 pytamy za Rěcny centrum WITAJ Chóśebuz ‐ wobgranicowane na jadno lěto – redakciskego asistenta / redakcisku asistentku. Wěcej informacijow how ...


Źiwadło graś we WITAJ-wucbje

Dolnoserbska źiwadłowa kupka "Grajarki" pórucujo, w drugem šulskem połlěśe pśewjasć źiwadłowy projekt z WITAJ-wuknikami w jich šuli. wěcej ...


Wabjeński flyer za serbske kubłańske drogi

Rěcny centrum WITAJ Chóśebuz jo wudał nowy wabjeński flyer ze zakładneju informaciju wó móžnem serbskem kubłańskem puśu wót źiśownje do uniwersity a pósrědnjenja póšulskego kubłanja. wěcej ...


Wupisanje źěłowego městna w RCW w Budyšynje

Pytamy wědomnostnego/-u sobuźěłaśerja/-ku za rěcny marketing w Budyšynje. Wěcej informacijow how.


WITAJ-camp 2011

W Dolnej Łužycy jo se wót 3. do 8. julija lětosny WITAJ-camp wótměł, a to prědny raz we Wjelikich Drjejcach njedaloko Gubina. wěcej ...


45. Centralna olympiada serbskeje rěcy 2011

Wót 30.05.2011 do 01.06.2011 jo se 45. Centralna olympiada serbskeje rěcy w KIEZ Querxenland we Wódowych Hendrichecach w&´tměła. Rozpšawu namakajośo how.


Nowa wabjeńska brošura za serbskorěcne wótkubłanje w źiśownjach

„WITAJ ‐ ein Geschenk für Ihr Kind“ jo titel noweje nimskorěcneje brošury, kótaraž jo aktualnje w Rěcnem centrumje WITAJ w Budyšynje wujšła. Wóna se wobrośijo w prědnem rěźe na nimskich starjejšych, kótarež wó tom wobmysluju, swójo góle w źiśowni serbskorěcnje wótkubłaś daś. W tom zešywku ze 24 bokami pśedstajaju se principije imersiwnego wótkubłanja pó koncepciji WITAJ: Na kake wašnje wótkubłarka bźez pomocy nimšćiny źiśam wšedny źeń serbšćinu a serbsku kulturu zbližujo a kake faktory wuspěch rěcnego wótkubłanja wobwliwuju. wěcej ...

Móžnosći studiuma w Českej

Pśez pósrědnjenje Rěcnego centruma WITAJ mógu se Serby procowaś wó stipendium za jadno- abo dwójosemestrowy studium na jadnej českej wusokej šuli abo uniwersiśe a za kurs metodiki wuwucowanja češćiny. wěcej ...


Stipendiumy za kurs češćiny

Česke kněžarstwo póruca Serbam (wót 18 lět) dogromady pěś stipendijow za wobźělenje na styrityźeńskem rěcnem kursu češćiny wót 4. 7. do 29. 7. 2011 w Poděbradach. Chtož ma zajm, se na njom wobźěliś, daś se až do 7.3. pśizjawijo w Rěcnem centrumje WITAJ pak telefoniski pód cysłom 03591 / 550 400 pak z e-mailku. wěcej ...


Nowej dolnoserbskej materiala

Rěcny centrum WITAJ Chóśebuz jo wudał nowej serbskej didaktiskej materiala. K prědnemu jo nastał ze&ˇywk pód titlom „Swětnišćo“. Drugi material su kólenkowe knigły „Cas ryśarjow“. wěcej ...


Nowy pśedšulski material za WITAJ-kupki

Rěcny centrum WITAJ Chóśebuz jo wudał nowy material za sportowe zaběranje z pśedšulskimi źiśimi. Material wobstoj z tśich A2-plakatow. Wšykne pozicije (18) a pśimnjenja (8) su wjelgin rědnje ilustrěrowane a dwójorěcnje pomjenjone. Ilustratorka jo Barbara Beger. WITAJ-wótkubłarki mógu plakaty w Rěcnem centrumje WITAJ w Chóśebuzu dostaś.


"WITAJ w Bramborskej" – wobźěłana koncepcija pśedlažy

Prědna koncepcija za bilingualny rěcny projekt WITAJ, ako jo wujšła w lěśe 2003 pśelažy něnto w aktualizěrowanej formje pód titlom: "WITAJ in Brandenburg. Stand und Weiterentwicklung eines erfolgreichen bilingualen Sprachprogramms". Awtorka jo dr. Madlena Norbergowa, wědomnostna sobuźěłaśerka Rěcnego centruma WITAJ w Chóśebuzu. Koncepcija jo wót 1. awgusta k dostaśeju w Rěcnem centrumje WITAJ a w Serbskej kulturnej informaciji LODKA w Chóśebuzu.


Nowe wucbne materialije za dolnoserbšćinu

K šulskemu lětoju 2010/2011 pśedlaže nowe abo wobźěłane wucbne materialije za dolnoserbšćinu. wěcej ...


Nowe wudaśe informaciskego zešywka Lutki jo wujšło

Kóńc junija jo druge wudaśe informaciskego zešywka Lutki za lěto 2010 wujšło. Głowna tema togo zešywka su serbske drastwy a drastwowe regiony. Starjejše zgóniju teke zajmnostki wó rozdźělach w górno- a dolnoserbskej rěcy. Źiśi namakaju na swójich bokach drastwy Łužyce ako barwne fota a wumólowańske wobraze. Źěl za wótkubłarki pórucyjo metodiske pśiraźenja k wuwiśu serbskeje identity a wšakorake wótnapinańske zwucowanja.


Premjera dolnoserbskego źiśecego filma

Pśi góźbje Dnja wótwórjonych źuri Serbskego doma w Chóśebuzu dnja 10.06.2010  jo měł dolnoserbski źiśecy film "Dyrdakojstwo z nocnym jagarjom" swóju premjeru. Ze zukami góńtwarskego roga a z powěsćami wó nocnem jagarju, kenž jo wulicował Bernd Kamjenc, jo se filmowy wjacor wótwóril. Někak 60 gósći jo pśišło, mjazy nimi sobustatkujuce filma. W filmje źo wó maś a jeje 9 źiśi, kótarež dyrdakojske zmakanje z nocnym jagarjom maju. Scenariske knigły za film jo napisała Katrin Lejmannojc, kótaraž jo teke cełkownu režiju měła.


Pokazka: Wuběźowanje "Serbski comic"

Lětosne wuběźowanje "Serbski comic" Rěcnego centruma WITAJ Chóśebuz běžy až do 8. oktobra 2010. To groni, až wuknice a wukniki z 1.–13. lětnika hyšći cas maju, něco jadnorazowego kreěrowaś.


44.  centralna olympiada serbskeje rěcy 2010

44. centralna olympiada serbskeje rěcy jo se wótměła wót 26. do 28. maja 2010 w młodowni w Bórkowach w Błotach. 63 wuknikow a wuknicow jo se wuběźowało wó póžedane certifikaty a myta. wěcej ...


„Impuls 2010” – kubłańske wiki w Chóśebuzu

Wót 8.–9. januara jo se Rěcny centrum WITAJ prědny raz wobźělił na kubłańskich wikach „Impuls 2010” w Chóśebuzu. Na wikach jo było wěcej ako 150 kubłańskich agenturow, ako su se pśedstajili. Zajm za serbsku stojnicu jo był dosć wjeliki. Dr. Madlena Norbergowa, wědomnostna sobuźěłaśerka w Rěcnem centrumje WITAJ, jo tejerownosći pśednosk wó bilingualnem rěcnem programje WITAJ źaržała.


Zmakanje serbski powědajucych familijow

Srjodu, 2. decembra 2009, zeger 16.00 jo se wótměło zmakanje serbski powědajucych familijow w klubowni Rěcnego centruma WITAJ Chóśebuz. K tomu su pśepšosyli pśedsedaŕ Domowiny – Zwězka Łužyskich Serbow z. t. Jan Nuk, župa Dolna Łužyca a Rěcny centrum WITAJ Chóśebuz. Serbski powědajuce familije we wšych starstwach su byli wutšobnje witane.
Nowa wjednica Rěcnego centruma WITAJ
Dnja 1. septembra 2009 jo nastupiła Budyšanarka dr. Beata Brězanowa wjednistwo Rěcnego centruma WITAJ. Z tym naslědujo Rafaeloju Wowčeroju, kótaryž jo toś to źěło w lětach 2001 do 2009 wugbał. 47-lětna diplomowa pedagogowka a diplomowa kulturna wědomnostnica buźo instituciju nejpjerwjej raz sedym lět dłujko nawjedowaś.
Dobrowólne socialne lěto w Rěcnem centrumje Chóśebuz 

Wót septembra 2008 do kóńca awgusta 2009 jo Jenny Triebelojc, absolwentka Dolnoserbskego gymnaziuma, ako dobrowólna w socialnem lěśe kultura w Rěcnem centrumje WITAJ w Chóśebuzu źěłała. Wóna jo w ramiku socialnego lěta mjazy drugim wšake didaktiske materialije za pśedšulske źiśi ilustrěrowała. Wót 1. septembra 2009 absolwěrujo Colett Neumannojc, kenž jo teke abituru na Dolnoserbskem gymnaziumje złožyła, jeje dobrowólne socialne lěto pla nas w RCW Chóśebuz. Wóna co se pśedewšym angažěrowaś w projektach za młodostnych.


Dobrowólne socialne lěto kultura w Rěcnem centrumje WITAJ 2009/2010

Žedne lěta južo pórucujo Rěcny centrum WITAJ serbskim młodostnym móžnosć, how dobrowólne socialne lěto na pólu kultury absolwěrowaś. Źěłowe nadawki su pśi tom wjelebocne – wopśimjeju źěło z młodostnymi rowno tak kaž z wuknikami zakładneje a srjejźneje šule. W prědnem rěźe jadna se pśi tom wó organizatoriske nadawki we wuskem zgromadnem źěle z młoźinskim towaristwom Pawk. Z boka Rěcnego centruma WITAJ garantěrujo se pedagogiske nawjedowanje. Za lěto 2009/2010 jo 1. septembra swójo dobrowólne socialne lěto nastupiła Agneta Mošec, kenž pókšacujo źěło swójeje pśedchadnice Julije Korjeńkec.


Nowa pśistajona Rěcnego centruma WITAJ: šulska socialna źěłaśerka na srjejźnyma šuloma

Absolwentka Wusokeje šule Zgórjelc Judit Šołćic jo wót zachopjeńka šulskego lěta 2009/2010 nowa šulska socialna źěłaśerka na srjejźnyma šuloma we Worklecach a w Kulowje. W swójej funkciji stoj wuknikam pó boku, gaž trjebaju radu pśi wósobinskich problemach w šuli abo w priwatnych krejzach. Rownocasnje pśewjedujo projekty nejwšakorakšego raza, w prědnem rěźe ze socialnymi śěžyšćami. Rěcny centrum WITAJ jo nosaŕ toś togo źěłowego městna, kótarež se pśez młoźinski amt financěrujo.


Wutwórjenje dalšneje WITAJ-kupki w Kulowskej źiśowni

Wót 1. awgusta 2009 wótkubłaju se teke w Kulowskej źiśowni w nosarstwje Kśesćijańsko-socialneje kubłańskeje institucije źiśi pó modelu WITAJ. Wósebnje pśez iniciatiwu tamnjejšych starjejšych jo se namakało w cełem 17 źiśi, z kótarymiž kubłarce kněni Latowa a Mikelowa wótněnta serbski źěłatej. Pśi tom jadna se wó kupku tśi- do sedymlětnych źiśi z nimsko- a serbskorěcnych familijow, kenž su pó starstwje měšane. Rěcny centrum WITAJ procowanja wó pósrědnjenje serbšćiny pódpěrujo a pśewóźujo. Ze załoženim WITAJ-kupki w Kulowje źěła se něnto dogromady w 26 źiśownjach Sakskeje a Bramborskeje pó modelu WITAJ.

divˇ