Kontakt & impresum
 

Kontakt

Domowina − Zwězk Łužyskich Serbow z. t.
Rěcny centrum WITAJ

głowne sedło
Postowe naměsto 2
02625 Budyšyn

tel.: 03591 550 400
faks: 03591 550 375
e-mail: witaj-bautzen(at)sorben.com

wótnožka:
Internat Serbskego gymnaziuma
Friedricha Listowa droga 8a
02625 Budyšyn

tel.: 03591 480910
faks: 03591 530190
e-mail: sorbisches.internat(at)t-online.de

wótnožka:
Rěcny centrum WITAJ
Radlubinowa 23 / Smjerźaca
01920 Ralbicy-Róžant

tel. 0170 1559925
e-mail: info(at)jugendsozialarbeit-witaj.de

wótnožka
Žylojska droga 39
03044 Chóśebuz

tel.: 0355 48 576 440
faks: 0355 48 576 441
e-mail: witaj-cottbus(at)sorben.com

Dolnoserbski internat Chóśebuz
tel.: 0355 4944763
faks: 0355 4944764
e-mail: internat-cb(at)sorben.com

 

 


Impresum

Domowina – Zwězk Łužyskich Serbow z. t.
Rěcny centrum WITAJ
Postowe naměsto 2
D-02625 Budyšyn

telefon: +49 (0) 35 91 / 55 04 00
faks: +49 (0) 35 91 / 55 03 75

e-mail: witaj-bautzen(at)sorben.com
 
Redakciska zagronitosć a awtorske pšawa

Redakcisku zagronitosć za internetowu prezentaciju www.witaj-sprachzentrum.de ma Rěcny centrum WITAJ. Layout, wugótowanje a fota su z awtorskim pšawom šćitane, rowno tak redakcionelne pśinoski. Dalšne wužywanje a rozmnoženje stej jano za priwatne zaměry dowólonej. Změny njejsu dowólone. Směju se jano z dowólnosću wobgóspodarja zjawnje wužywaś.

Pokazki a naraźenja, nastupajucy wudopołnjenje a korektury wopśimjeśa našogo boka dajśo pšosym na adresu Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.

Pokazki k eksternym linkam

Wótpowědnje § 5 wótr. 1 Kazni wó telesłužbach (Teledienstegesetz – TDG) jo Rěcny centrum WITAJ za "swójske wopśimjeśa" ako póbitowaŕ wopśimjeśa (Content provider) zagronity. Z pokazkami na dalšne žrědła (Querverweise) rozšyrjamy spektrum swójogo pórucenja. Z tym Wam Rěcny centrum WITAJ "cuze wopśimjeśa" spśistupnijo. Za nje jo Rěcny centrum WITAJ jano zagronity, gaž wó nich (pótakem teke wó móžnem njekazniskem resp. pokuśeńskem wopśimjeśu) wě a gaž jo jomu techniski móžno, až jich wužywanju zadora (§ 5 wótr. 2 TDG).
Pśi zapśimjeśu linkow jo Rěcny centrum WITAJ, se wě, cuze wopśimjeśa na to pśespytał, lěc móžo jomu z nich ciwilnopšawniska abo pokuśeńskopšawniska zagronitosć nastaś. Ale pokazki na dalšne žrědła su dynamiskego raza. Kazń wó telesłužbach pak Rěcny centrum WITAJ njezawězujo, aby cuze wopśimjeśa stawnje na změny pśespytował. Gaby Rěcny centrum WITAJ wó tom zgónił, až konkretne pórucenje, na kótarež pokazujo, ciwilno- abo pokuśeńskopšawnisku zagronitosć wugbajo, pótom pokazku na toś to wopśimjeśe wótpórajo, gaby to techniski móžno a pśiměrjone było.

Wuzamknjenje rukowanja

1. Wopśimjeśe online-pórucenja
Rěcny centrum WITAJ njegarantěrujo za aktualnosć, korektnosć, dopołnosć abo kwalitu póruconych informacijow. Pšawa rukowanja glědajucy na awtora, kótarež se na škódu materielnego abo ideelnego raza póśěguju a kenž běchu z wužywanja abo njewužywanja póruconych informacijow resp. z wužywanja njepšawych a njedopołnych informacijow nastali, su zasadnje wuzamknjone, gaž se awtoroju njamóžo dopokazaś wina na zakłaźe zaměrnego a gropnje njerozglědniwego jadnanja. Wšykne pórucenja su dobrowólne a njezawězujuce. Rěcny centrum WITAJ sebje wuraznje wobchowa pšawo, źěle bokow abo cełkowne pórucenje bźez wósebnego pśipowěźenja změniś, wudopołniś, wótpóraś abo wózjawjenje na wěsty cas abo ceło slědk śěgnuś.

2. Pokazki a dalšne žrědła w interneśe
W zwisku z direktnymi abo indirektnymi pokazkami na cuze internetowe boki ("linki"), kótarež su zwenka zagronitosći awtora, by zawězk rukowanja jano pótom nastał, gaby awtor wopśimjeśe znał, gaby měł technisku móžnosć a gaby techniski pśiměrjone było, až jich wužywanju w paźe njekazniskego wopśimjeśa zadora. Awtor toś wuraznje deklarěrujo, až běchu pokazki na druge žrědła za cas wózjawjenja boki bźez ilegalnych wopśimjeśow. Awtor njama žeden wliw na tuchylne a pśichodne wugótowanje a na wopśimjeśa ako dalšne žrědło pódanych bokow. Z teje pśicyny se how wuraznje distancěrujo wót wopśimjeśa wšyknych ako dalšne žrědło pódanych internetowych bokow, kótarež su se pó wózjawjenju swójskego boka změnili. Toś to zwěsćenje płaśi za wšykne we wobłuku swójskego internetowego pórucenja pódane linki a pokazki w kaž teke za cuze zapise w knigłach gósći, w diskusijnem forumje a dopisowarskich lisćinach, kótarež jo awtor zarědował. Za ilegalne, njekorektne abo njedopołne wopśimjeśa a pśedewšym za škódu, kótaraž z wužywanja abo njewužywanja pó toś tej droze pódanych informacijow nastanjo, rukujo jano póbitowaŕ boka, na kótaryž se ako dalšne žrědło pokazujo, nic pak ten, kótaryž z linkom na wěste wózjawjenje jano pokazujo.

3. Awtorske pšawa a pšawo wóznamjenjenja
Awtor se procujo, aby we wšyknych publikacijach na awtorske pšawa za wužywane grafiki, zukowe dokumenty, wideosekwence a teksty glědał resp. swójske grafiki, zukowe dokumenty, wideosekwence a teksty abo grafiki, zukowe dokumenty, wideosekwence a teksty bźez licence wužywał. Za wšykne w internetowem pórucenju pomjenjone a ewtl. pśez tśeśich šćitane marki wórow płaśe bźez wobgranicowanja póstajenja wótpowědnego pšawa wóznamjenjenja a pšawa wobsejźeństwa pótrjefjonego zapisanego swójstwarja. Jano z pomjenjowanja samego njedajo se wótwóźiś, až njejo marka z pšawom tśeśego šćitana. Stwóriśelske pšawo za wózjawjone a wót awtora samego zgótowjone objekty wobchowa sebje awtor bokow. Rozmnoženje a/abo wužywanje takich grafikow, zukowych dokumentow, wideosekwencow a tekstow w dalšnych elektroniskich abo śišćanych publikacijach njejstej bźez wuraznego pśigłosowanja awtora dowólonej.

4. Šćit datow
Gaž jo w internetowem pórucenju móžnosć k zapodaśu wósobinskich a słužbnych datow (e-mailowe adrese, mjenja, adrese), jo to z boka wužywarja wuraznje dobrowólne. Wužywanje wšyknych póruconych słužbow jo – dalokož techniski móžne a pśiměrjone – teke bźez pódaśa takich datow resp. w anonymizěrowanej formje abo z pseudonymom dowólone.

5. Pšawniska gódnota toś togo wuzamknjenja rukowanja
Toś to wuzamknjenje rukowanja ma se ako źěl internetowego pórucenja wobglědowaś, z kótaregož se na toś ten bok pokazujo. Gaž njewótpowěduju źěle toś togo teksta abo jadnotliwe formulacije płaśecej kazni resp. gaž njewótpowěduju jomu dopołnje, njepótrjefijo to tamne źěle dokumenta w jich wopśimjeśu a płaśiwosći.