Rěcne kurse češćiny

Wjacorne kurse češćiny

Toś te informacije póbitujomy górnoserbski.

 


AKTUALNE: Stipendiumy za mjasecny kurs češćiny w Českej

Česke kněžarstwo pśewóstajijo zajmowanym Serbam pśez pósrědnjenje Rěcnego centruma WITAJ w Budyšynje lětosa zasej cełkownje pěś stipendiumow za wobźělenje na intensiwnem rěcnem kursu češćiny

• wót 28.7. do 25.8.2017 na Karlowej uniwersiśe w Praze (4 tyźenje)
• wót 21.8. do 8.9.2017 na Pódpołdnjočeskej uniwersiśe w Českich Budějovicach (3 tyź.)

 

Gaž maśo zajm, pósćelśo wupołnjone pśizjawjeński formular (pšosym jano toś ten wužywaś!) až do 15.3.2017 Rěcnemu centrumej WITAJ do Budyšyna. Mimo togo pśiscyńśo krotki žywjenjoběg (česki abo engelski) a krotku argumentaciju (serbski), cogodla se wó stipendium procujośo. Glědajuce na wobgraniconu licbu k dispoziciji stojecych stipendiumow rozsuźijo RCW, komu se pšosba pśizwólijo. RCW pósćelo wubrane pśizjawjenja na wótpowědnu zagronitu instancu Českeje republiki dalej a pórucyjo njepśizwólonych zajmcow ako narownańskich kandidatow. Gaž maśo pšašanja, zazwóńśo na nas!


AKTUALNE: Stipendiumy za studium w Českej 

 

Pśez pósrědnjenje Rěcnego centruma WITAJ mógu se (pśiduce) studenty a doktorandy procowaś wó jadno- abo dwusemestrowy studium na jadnej českej uniwersiśe. Dokradne informacije namakajośo pód www.msmt.cz. Zajmce pšosymy, aby wupołnili na toś tom internetowem boce pśistupny formular, aby se wobstarali dalšne notne pódłožki a aby wótedali wšykno w RCW w Budyšynje až do 15. měrca 2017. RCW pósrědnijo pódłožki a pórucenje wótpowědujucym zagronitym instancam. Gaž maśo pšašanja, zazwóńśo na nas!