Informaciski zešiwk Lutki

Informaciski zešiwk Lutki je wusměrjeny na staršich a jich dźěći w pěstowarskej starobje, kotrež serbsce rěča abo serbsce wuknu.
 

Starši informuja so w serbskej a němskej rěči wo tym, kak móhli swoje dźěći při wuknjenju serbšćiny podpěrować, byrnjež snano sami serbsce njerěčeli. Jim so rozjasni, na kotre wašnje sej dźěći w zažnej starobje druhu rěč přiswojeja a kotre faktory jich rěčne wuwiće spěchuja. K  wotpowědnej temje so wo dźěle w pěstowarnjach rozprawja kaž tež wo aktualnych poskitkach a wosebitych podawkach w zwisku z přiswojenjom serbšćiny.

Za dźěći wuhotuja so wosebite dźěćace strony. Maskotka Witko postrowja je w kóždym zešiwku z małej stawizničku.  Wobrazy k tomu móža dźěći sami wumolować a k nim powědać. Tež za wjeselo při hódanju a łušćenju so garantuje. Spěwy, rymy, jazykokopolaki – to wšo chce być nawuknjene. Samo nawody k eksperimentam za małych wědomostnikow poskićuje zešiwk Lutki. A za dźěći a staršich, kotřiž chcedźa někotre nowe serbske słowa nawuknyć, je mały wuknjenski kućik přihotowany.

Poslednju stronu Lutkow wužiwa Rěčny centrum WITAJ, zo by čitarjow wo swojich zarjadowanjach, nowowuwitych didaktiskich materilijach za wužiwanje w pěstowarni abo tež wo nowej dźěćacej literaturje z Ludoweho nakładnistwa Domowina informował.

Za kubłarki a kubłarjow přihotuje so kóždy kwartal wosebity zešiwk (za Hornju Łužicu) resp. dźěl zešiwka (za Delnju Łužicu) z metodiskimi pokiwami za rěč spěchowace zaběry z dźěćimi, z paslenskimi předłohami, nowymi spěwami a hrónčkami za nazwučowanje z dźěćimi a z aktualnymi powěsćemi wo specielnych zarjadowanjach a materialijach za kubłarki.

Forma wuchadźenja:
•  zešiwk za staršich, dźěći a kubłarki w delnjoserbšćinje a němčinje (format A5, 24 stron)
> Lutki (za Delnju Łužicu) skazać
•  zežiwk za staršich a dźěći w hornjoserbšćinje a němčinje (format A5, 24 stron)
•  separatna přiłoha za kubłarki w hornjoserbšćinje (format A5, 8 stron)

Wuchadźa štwórćlětnje.
Wuchadźa wot lěta 2001.
Płaćizna: Steji dźěćom w pěstowarnjach ze serbskorěčnym kubłanjom darmotnje k dispozicij.
Priwatna skazanka: Lutki móžeće sej přip&´słać dać darmotnje jako PDF-dataju abo w ćišćanej formje z póštu za porto narunacy přinošk we wysokosći 4,00 €.

Kontakt: witaj-bautzen(at)sorben.com
Wudawaćel/rozšěrjenje: Domowina z. t. – Rěčny centrum WITAJ

Pod Download – materialije za pěstowarnje móžeće sej zešiwki Lutki na swój ličak sćahnyć.