Dalekubłanja za kubłarski dorost (Hornja Łužica)

 

Wěsty dźěl serbskich młodostnych, kotřiž dadźa so na socialnych pedagogow wukubłać, zo bychu pozdźišo ze serbskimi a serbšćinu wuknjacymi dźěćimi a młodostnymi dźěłali, wuknu na Serbskej fachowej šuli za socialnu pedagogiku w Budyšinje. Tam přihotuja so w předmjeće "serbšćina – specifika" intensiwnje na praksu w serbskich pěstowarnjach a młodźinskich kubłanišćach.

Druzy serbscy wukubłancy a studowacy na němskich wukubłanišćach, fachowych šulach a wysokich šulach, nimaja móžnosć, so we wobłuku swojeho wukubłanja abo studija socialneje pedagogiki na posrědkowanje serbšćiny specializować – byrnjež bychu pozdźišo snadź rady w serbskim kubłanišću dźěłali. Za nich a za wšěch dalšich zajimcow poskićuje Rěčny centrum WITAJ dalekubłanja k najwšelakorišim na praksu orientowanym temam w zwisku z posrědkowanjom serbšćiny a kubłanjom we njej.

 

Terminy

Meja 2015: Hotowanje serbskeje narodneje drasty

Wutoru, 5.5.2015, wotměje so w sydarni Rěčneho centruma WITAJ wot 15:30 hodź. dalekubłanje k hotowanju serbskeje narodneje drasty. Mišterska šwalča a hotowańča Bianka Trischbergerowa, kotraž šwalči w Drježdźanach a Konjecach, demonstruje krok po kroku, kak so Budyska evangelska drasta (swjedźenske a rejowanska) kaž tež katolska wuslěkana korektnje woblěka. Nimo pokiwow, na čo měło so wosebje dźiwać, podawa informacije k drasće a jeje wosebitosćam. W dalšim dźělu dalekubłanja dóstanu wobdźělnicy móžnosć, so pod nawodom knjenje Trischbergeroweje sami w hotowanju wuspytać.

Februar 2013: "Dźiwadźelenje z dźěćimi w pěstowarni a horće"

referentka: Teresa Stübnerec
termin: 10.04.2013, 15:00–17:30 hodź., Rěčnym centrumje WITAJ

Meja 2012: "Rěčne spěchowanje dźěći na zakładźe wobrazowych knižkow – metoda dialogiskeho čitanja"

referentka: Wanda Wokowa, rěčna terapeutka
termin: 21.05.2012, wot 15:30 do 18:00 hodź., Rěčny centrum WITAJ – přeprošenje
 

Januar 2011: "Zažne rěčne kubłanje w pěstowarnjach na přikładźe dyrdomdeja z jendźelšćinu"

referentka: Beate Tarrach (tež: Liederliesel)
termin: 22.01.2011, 09:00 hodź., Rěčny centrum WITAJ, přeprošenje


Juni 2010: "Vom Erwerb der sorbischen Sprache bis zur Mehrsprachigkeit. Einführung ins Thema Erfahrungsaustausch Perspektiven für das alltägliche Handeln"

referentka: Christine Le Pape Racine, Zürich
termin: 22.06.2010, Budyšin, Serbski dom
 
Oktober 2009: Zetkanje serbskeho socialnopedagogiskeho dorosta a praktikarjow
Rěčny centrum WITAJ a młodźinske towarstwo Pawk stej přeprosyłoj serbskich wukubłancow a studentow socialneje pedagogiki a asistentstwa kaž tež praktikarjow na socialnopedagogiskim polu na zetkanje. Tute wotmě so sobotu, 10.10.2009, w 9:00 hodź. w Rěčnym centrumje WITAJ. Wobdźělnicy zhonichu wo planach socialneje syće Budyskeho wokrjesa, wo wobchadźe ze serbšćinu w młodźinskim dźěle, wo aktualnych dźěłowych poskitkach na socialnopedagogiskim polu a mnohich dalšich kubłanskich prašenjach. program
 
Apryl 2009: Prěnje zetkanje serbskeho kubłarskeho dorosta

Rěčny centrum WITAJ (RCW) je 18. apryla 2009 přeprosył serbski kubłarski dorost na prěnje dalekubłanje. Młodostnym, kotřiž so mj. dr. w Berlinje, Choćebuzu a Zhorjelcu na powołanje kubłarja/-ki wukubłuja a socialnu pedagogiku studuja, rozłoži Jadwiga Kaulfürstowa situaciju serbskorěčneho kubłanja w 23 pěstowarnjach Hornjeje a srjedźneje Łužicy. Detailnišo wěnowaše so při tym modelej WITAJ, po kotrymž so we wjetšinje tutych kubłanišćow dźěła, a wotpowědnym wosebitym nadawkam kubłarkow. Nimo toho zhonichu wobdźělnicy wo konkretnych dźěłowych poskitkach wšelakich nošerjow pěstowarnjow za maćernorěčnych serbskich kubłarjow w běhu přichodneju lětow. Po tym zo běchu so wukubłancy zeznajomili z dźěławosću RCW, předstaji jim Claudia Winarjowa skutkowanje Serbskeje fachoweje šule za socialnu pedagogiku w Budyšinje a tamniše specialne wukubłanje za jich serbskich šulerjow. Tajki poskitk wšak wjetšina serbskeho kubłarskeho dorosta w swojich wukubłanišćach nima. Tuž wobdźělnicy zarjadowanja witachu, zo chce RCW w přichodźe dalše tajke dalekubłanja za serbskich młodostnych poskićować.

Erfahrungsaustausch /div