Kontakt & impresum
 

Kontakt

Domowina − Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.
Rěčny centrum WITAJ

hłowne sydło:
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

tel.: 03591 550 400
faks: 03591 550 375
e-mail: witaj-bautzen(at)sorben.com

wotnožka:
Internat Serbskeho gymnazija
Friedricha Listowa dróha 8a
02625 Budyšin

tel.: 03591 480910
faks: 03591 530190
e-mail: sorbisches.internat(at)t-online.de

wotnožka:
Rěčny centrum WITAJ
Radlubinowa 23 / Smjerdźaca
01920 Ralbicy-Róžant

tel. 0170 1559925
e-mail: info(at)jugendsozialarbeit-witaj.de

wotnožka:
Žylowska dróha 39
03044 Choćebuz

tel.: 0355 48 576 440
faks: 0355 48 576 441
e-mail: witaj-cottbus(at)sorben.com

Delnjoserbski internat Choćebuz
tel.: 0355 4944763
faks: 0355 4944764
e-mail: internat-cb(at)sorben.com

 

 


Impresum

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.
Rěčny centrum WITAJ
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

telefon +49 (0) 35 91 / 55 04 00
fax +49 (0) 35 91 / 55 03 75

e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
internetowa strona: www.witaj-sprachzentrum.de
 

Redakciska zamołwitosć & awtorske prawa 

Redakcisku zamołwitosć za internetowu prezentaciju www.witaj-sprachzentrum.de ma Rěčny centrum WITAJ. Layout, wuhotowanje a fota su z awtorskim prawom škitane, runje tak redakcionelne přinoški. Dalše wužiwanje a rozmnoženje stej jenož za priwatne zaměry dowolenej. Změny njejsu dowolene. Smědźa so jenož z přizwolenjom wobhospodarjerja zjawnje wužiwać.

Pokiwy a namjety nastupajo wudospołnjenje a korektury wobsaha našeje strony posrědkujeće prošu na adresu Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. .

Pokiwy k eksternym linkam

Wotpowědnje § 5 wotr. 1 Zakonja wo telesłužbach (Teledienstegesetz – TDG) je Rěčny centrum WITAJ za "swójske wobsahi" jako poskićowar wobsaha (Content provider) zamołwity. Z pokazkami na dalše žórła (Querverweise) rozšěrjamy spektrum swojeho poskitka. Z tym Wam Rěčny centrum WITAJ "cuze wobsahi" spřistupnja. Za nje je Rěčny centrum WITAJ jeničce zamołwity, hdyž wo nich (potajkim tež wo móžnym njezakonskim resp. chłostajomnym wobsahu) wě a je-li jemu technisce móžno, zo jich wužiwanju zadźěwa (§ 5 wotr. 2 TDG).
Při zapřijeću linkow je Rěčny centrum WITAJ wězo cuze wobsahi na to pruwował, hač móže jemu z nich ciwilnoprawniska abo chłostanskoprawniska zamołwitosć nastać. Tola pokazki na dalše žórła su dynamiskeho razu. Zakoń wo telesłužbach pak Rěčny centrum WITAJ njezawjazuje, zo by cuze wobsahi pospochi na změny pruwował. Zhoni-li Rěčny centrum WITAJ wo tym, zo konkretny poskitk, na kotryž pokazuje, ciwilno- abo chłostanskoprawnisku zamołwitosć wuskutkuje, potom pokazku na tutón wobsah wotstroni, je-li to technisce móžne a zastupujomne.

Wuzamknjenje rukowanja

1. Wobsah online-poskitka
Rěčny centrum WITAJ njegarantuje za aktualnosć, korektnosć, dospołnosć abo kwalitu poskićenych informacijow. Naroki rukowanja hladajo na awtora, kotrež so na škodu materielneho abo ideelneho razu poćahuja a kiž běchu z wužiwanja abo njewužiwanja poskićenych informacijow resp. z wužiwanja njeprawych a njedosponych informacijow nastali, su zasadnje wuzamknjene, jeli so awtorej njemóže dopokazać wina na zakładźe zaměrneho a hrubje zwjeršneho jednanja. Wšitke poskitki su dobrowólne a njezawjazowace. Rěčny centrum WITAJ sej wuraznje wobchowa prawo, dźěle stronow abo cyłkowny poskitk bjez wosebiteho připowědźenja změnić, wudospołnjeć, wotstronić abo wozjewjenje na wěsty čas abo scyła cofnyć.
 
2. Pokazki a dalše žórła w interneće
W zwisku z direktnymi abo indirektnymi pokazkami na cuze internetowe strony ("linki"), kotrež su zwonka zamołwitosće awtora, by zawjazk rukowanja jenož potom nastał, hdyž awtor wobsah znaje, ma-li technisku móžnosć a je-li to technisce přicpěwajomne, zo jich wužiwanju w padźe njezakonskeho wobsaha zadźěwa. Awtor tuž wuraznje deklaruje, zo běchu pokazki na druhe žórła za čas wozjewjenja strony bjez ilegalnych wobsahow. Awtor nima žadyn wliw na tuchwilne a přichodne wuhotowanje a na wobsahi jako dalše žórło podatych stronow. Z tuteje přičiny so tule wuraznje distancuje wot wobsaha wšitkich jako dalše žórło podatych internetowych stronow, kotrež buchu po wozjewjenju swójskeje strony změnjene. Tute zwěsćenje płaći za wšitke we wobłuku swójskeho internetoweho poskitka podatych linkow a pokazkow kaž tež za cuze zapisy w hóstnej knize, diskusijnym forumje a dopisowarskich lisćinach, kotrež bě awtor zarjadował. Za ilegalne, njekorektne abo njedospołne wobsahi a předewšěm za škodu, kotraž z wužiwanja abo njewužiwanja po tutym puću podatych informacijow nastanje, rukuje jeničce poskićer strony, na kotruž so jako dalše žórło skedźbnja, nic pak tón, kotryž z linkom na wěste wozjewjenje jeničce skedźbnja.
 
3. Awtorske prawa a prawo woznamjenjenja
Awtor so prócuje, zo by we wšitkich publikacijach awtorske prawa za wužiwane grafiki, zwukowe dokumenty, videosekwency a teksty wobkedźbował resp. swójske grafiki, zwukowe dokumenty, videosekwency a teksty abo grafiki, zwukowe dokumenty, videosekwency a teksty bjez licency wužiwał.
Za wšitke w internetowym poskitku mjenowane a ewtl. přez třećich škitane marki a znački tworow płaća njewobmjezowanje postajenja wotpowědneho prawa woznamjenjenja a prawa wobsydstwa potrjecheneho zapisaneho mějićela. Jeničce z pomjenowanja njehodźi so wotwodźeć, zo njeje marka z prawom třećeho škitana. Copyright za wozjewjene a wot awtora samoho zhotowjene objekty wobchowa sej awtor stronow. Rozmnoženje abo wužiwanje tajkich grafikow, zwukowych dokumentow, videosekwencow a tekstow w dalšich elektroniskich abo ćišćanych publikacijach njejstej bjez wurazneho přihłosowanja awtora dowolenej.
 
4. Škit datow
Je-li w internetowym poskitku móžnosć k zapodaću wosobinskich a słužbnych datow (e-mailowe adresy, mjena, adresy), je tole ze stron wužiwarja wuraznje dobrowólne. Wužiwanje wšitkich poskićenych posłužbow je – dalokož technisce móžne a přicpěwajomne – tež bjez podaća tajkich datow resp. w anonymizowanej formje abo z pseudonymom dowolene.
 
5. Prawniska hódnota tutoho wuzamknjenja rukowanja
Tute wuzamknjenje rukowanja ma so jako dźěl internetoweho poskitka wobhladować, z kotrehož sem so na tutu stronu skedźbnja. Njewotpowěduja-li dźěle tutoho teksta abo jednotliwe formulacije płaćacemu zakonjej resp. njewotpowěduja-li jemu dospołnje, njepotrjechi to tamne dźěle dokumenta w jich wobsahu a płaćiwosći.