Rjad: Dokumentacija/Dokumentation

 

Dokumentacija/Dokumentation 8

Timo Meškank: Serbscy šulerjo srjedźneho schodźenka. Analyza rěčnych zamóžnosćow nastupajo spisownu rěč.
Budyšin, Rěčny centrum WITAJ 2010. 264 stron.
skazanske čisło: P-0/175/10-1

Dr. Timo Meškank wozjewi swoje wědomostne wuslědki analyzy rěčnych kmanosćow hornjoserbskich maćernorěčnych šulerjow na zakładźe šulerskich nastawkow, kotrež su so na centralnych olympiadach serbskeje rěče w lětach 1992 do 2009 pisali. Wuchadźišćo za zwěsćenje rěčnych kmanosćow su žadanja sakskeho wučbneho plana za serbšćinu w 5. a 6. lětniku. Analyza wobkedźbuje, kak so tute žadanja we wučbnicach a dźěłowych zešiwkach zwoprawdźeja. Z toho awtor pokiwy wotwodźuje, kak móhli so ćežišća wuwučowanja serbšćiny modifikować.

 

Dokumentacija/Dokumentation 7

Madlena Norbergowa (wud.): WITAJ w Braniborskej. Staw a dalewuwiće wuspěšneho bilingualneho rěčneho programa. Předźěłana koncepcija
Budyšin, Rěčny centrum WITAJ 2010. 214 stronow.
skazanske čisło: P-0/145/10-1

Předležaca předźěłana koncepcija bazuje na analyzy WITAJ-projekta w pěstowarnjach a šulach Delnjeje Łužicy w lětach 2006-2008. W njej pokazuje so na wuwiwanske móžnosće, kotrež móhli za wuspěšne dalewobstaće bilingualneho rěčneho programa WITAJ wužitne być. Tež nowelěrowanja zakonjow w braniborskim kubłanju w zašłych lětach njewostachu bjez wliwa na bilingualny rěčny program, z čehož dale trěbnosć aktualizowanja koncepcije wurosće. Dalša wažna přičina za předźěłanje koncepcije je dalewjedźenje bilingualneje wučby na Delnjoserbskim gymnaziju.

  

Dokumentacija/Dokumentation 6

2. kubłańska konferenca w Dolnej Łužycy "Serbska rěc jo žywa – pśinosk serbskeje wucby k pśiswójenju kompetencow" / 2. Bildungskonferenz in der Niederlausitz "Die sorbische (wendische) Sprache lebt – Kompetenzerwerb im Sorbisch-(Wendisch-)Unterricht".
Budyšin, Rěčny centrum WITAJ 2009. 112 stronow.
skazanske čisło: P-0/146/09

Šesty zwjazk dokumentacijow Rěčneho centruma WITAJ wopřija přinoški 2. kubłanskeje konferency w Delnjej Łužicy. W srjedźišću tutoho zarjadowanja steješe posrědkowanje dopóznaćow k praktiskej realizaciji wjacerěčneho kubłanja w předšulskej starobje kaž tež we wučbje wšěch lětnikow. Wuzběhnyć ma so přednošk Šwicarskeje pedagogowki Christine Le Pape Racine k nazhonjenjam z metodu imersije. Nimo toho wopřija zběrnik tež přehlad skutkowanja wšelakich gremijow w Kraju Braniborska při zwoprawdźenju wjacerěčneho kubłanja we wučbje serbšćiny.

 

Dokumentacija/Dokumentation 5

Jadwiga Kaulfürstowa (wud.): WITAJ-projekt w pěstowarnjach Hornjeje a srjedźneje Łužicy – mjezybilanca a zhladowanje do přichoda / Das WITAJ-Projekt in Kindertagesstätten im Freistaat Sachsen – Zwischenbilanz und Ausblick in die Zukunft. Fachowa konferenca 20. septembra 2008 w Ćisku.
Budyšin, Rěčny centrum WITAJ 2008. 152 stronow.
skazanske čisło: P-0/134/08-1

We 18 přinoškach w serbšćinje a němčinje zhoni čitar na zakładźe konkretnych přikładow, kak kubłarki, wučerki a starši ze serbskorěčnym kubłanjom pěstowarskich a šulskich dźěći wobchadźeja, kotre wuspěchi móža wobkedźbować a w čim widźa móžnosće, posrědkowanje serbšćiny polěpšić. Wědomostnicy předstajeja wuslědki rěčneho kubłanja w pěstowarnjach po modelu WITAJ kaž tež wuspěchi wobwliwowace faktory. Nimo toho wopřija najwšelakoriše nahlady na model WITAJ wobsahowacy zběrnik chronologiju WITAJ-hibanja a přehladaj wšitkich pěstowarnjow a zakładnych šulow Sakskeje, kotrež serbskorěčne kubłanje poskićuja.

 

Dokumentacija/Dokumentation 4

Madlena Norberg (wud.): Das bilinguale Sprachprogramm WITAJ in der Kindertagesstätte und in der Schule in der Niederlausitz. Einblicke und Ausblicke.
Budyšin, Rěčny centrum WITAJ 2006. 128 stronow.
skazanske čisło: L0/103/06-1

Zběrnik wopřija wosom přinoškow k bilingualnemu rěčnemu programej w Delnjej Łužicy w pěstowarni a šuli. Awtorojo předstajeja temu ze wšelakich perspektiwow. Tři zakładne přinoški rozestajeja so z přiswojenjom rěče powšitkownje, wšitke dalše wopisuja konkretnu serbsku situaciju.

 

Dokumentacija/Dokumentation 3

Aktuelle Fragen des sorbischen/wendischen Schulwesens in der Niederlausitz / Aktualne pšašanja serbskego šulstwa w Dolnej Łužycy. Kubłańska konferenca – Župa Dolna Łužyca z. t. 23.10.2004.
Choćebuz, Rěčny centrum WITAJ 2004. 32 stronow.
skazanske čisło: P0/78/05-1

Brošura je dokumentacija prěnjeje kubłanskeje konferency Domowinskeje župy Delnja Łužica. Dwaj zastupjerjej šulskeje administracije a nawoda delnjoserbskeje wotnožki Serbskeho instituta z. t. předstajeja swoje widy na serbski podźěl šulstwa a jich móžnosće pomocy při sylnjenju serbskeje wučby w Delnjej Łužicy.

 

Dokumentacija/Dokumentation 2

Das sorbische Schulwesen als Minderheitenschulwesen im Kontext europäischer Übereinkommen / Serbske šulstwo jako zjawne mjeńšinowe šulstwo w konteksće europskich dojednanjow. Kubłanska konferenca Domowiny – Zwjazka łužiskich Serbow 19.03.2004.
Budyšin, Rěčny centrum WITAJ 2004. 48 stronow.
skazanske čisło: P0/61/04-1

Brošura dokumentuje zhromadnu kubłansku konferencu Domowiny a  Poradźowaceho wuběrka za prašenja serbskeho luda při Zwjazkowym ministerstwje nutřkowneho z dnja 19.03.2004. Předsyda Domowiny Jan Nuk předstaji w swojej analyzy aktualnu situaciju serbskeho šulstwa a žada sej w pjeć ćežišćach dołhodobne zasadne rjadowanje serbskeho šulstwa jako zjawne mjeńšinowe šulstwo. Prof. dr. Hofmann, předsyda Poradźowaceho wuběrka Europskeje rady wupraji so k wobsahej a skutkownosći Europskeje charty regionalnych abo mjeńšinowych rěčow a k Ramikowemu dojednanju za škit narodnych mjeńšin. W dalšich štyrjoch přinoškach rozjimuje so serbska šulska politika z wida Serbow kaž tež politiskich zamołwitych Kraja Braniborskeje a Swobodneho stata Sakskeje.

 

Dokumentacija/Dokumentation 1

Peter H. Nelde, Peter J. Weber, Wolfgang Wölck: Mehrsprachigkeit – Voraussetzung und Chance für das Überleben kleiner Sprachgemeinschaften.
Budyšin / Choćebuz, Rěčny centrum WITAJ / Šula za delnjoserbsku rěč a kulturu 2002. 76 stronow.
skazanske čisło: WP/14/02-1

Prěni zešiwk rjada "Dokumentacija", wudawaneho wot Rěčneho centruma WITAJ, wopřija wědomostne přinoški mjezynarodneju serbskeju sympozijow Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu z lěta 2002. Institutny direktor a dołholětnaj wědomostnaj sobudźěłaćerjej Slědźerskeho centruma za wjacerěčnosć w Brüsselu referuja k temam mjeńšinowe slědźenje a rěčna politika kaž tež mjeńšiny w konteksće šulskeje rěčneje politiki a wuprajeja so k swojim wobkedźbowanjam k dwurěčnosći w Choćebuzu.