Wučbu wudospołnjace materialije

ABC-zešiwk
dźěłowy material za 1. lětnik
1,50 €

ABC zwučować
kopěrowanski material k nawuknjenju alfabeta
4,00 €
 
Alfabet
serbski alfabet ze šulskim wuchadnym pismom, plakat A0
 
Bajki za jewišćo
bajki a baje za jewišćo, zběrka sceniskich hrow
3,00 €
 
Beilage zur sorbischen Fibel für Eltern
wujasnjenja k serbskim pismikam a jednotliwym sadam
 
Bjarnat Krawc a wuměłcy jeho swójby   
brošura składnostnje 150. posmjertnych narodnin Bjarnata Krawca w hornjoserbšćinje, němčinje, pólšćinje a čěšćinje
á 2,50 €
 
CD - Čitanka 2 do 4
CD z wubranymi tekstami z čitankow
5,00 €
 
CD - Přewod spěwow z Wjeseli hercy 1/2 a 3/4
CD z instrumentalnym přewodom k 30 spěwam z wučbnicow za hudźbu
5,00 €
 
 
CD za zrozumjace słuchanje
z tekstowym zešiwkom
serbšćina – cuzorěčna wučba lětnikow 3/4 do 10 (stajnje 1 CD)
 
Časowa tabula za wučbu stawiznow
přehlad wo politiskich a kulturnych podawkach pola Serbow, w Němskej a Europje w dobje wot 1800 hač do 1950
 
Čerwjenawka a druhe bajki
bajkowa kniha po bratromaj Grimm
 
Čitaj a wukń! 
serbšćina 1.–4. lětnik
 
Čitanske znamješka
 
Čitanski wupokaz 2
material ke kontrolowanju čitanskich zamóžnosćow
 
Čitanski wupokaz 3
material ke kontrolowanju čitanskich zamóžnosćow
 
Čitanski wupokaz 4     
material ke kontrolowanju čitanskich zamóžnosćow
 
Dodatny material za rjadnik 
hódnoćenje šulerskich wukonow
 
Domino ze słowami
20 hrow ze stajnje 15 kartami z rozdźělnym stopjenjom ćežkosće
 
Domizniske karty Łužicy 
geografiske karty serbskeje Łužicy
5,00 €
 
Domiznowěda/wěcna wučba
1. do 4. lětnik
dźěłowe łopjena/kopěrowanske předłohi
 
DVD ze serbskimi krótkofilmami
3 krótkofilmy z programa filmoweho festiwala "Šibałc" w serbskej rěči
 
Dźěćaca serbska kwasna rewija
teksty a spěwy z CD k serbskej kwasnej rewiji za dźěći
 
Dźěćatstwo něhdy / Kinderzeit früher
přewodnik po Serbskim muzeju w Budyšinje za dźěći
 
Dźěći po wšěm swěće    
 
dźěćace portrety
2,50 €
 
Dźěłarnička bajki 
serbšćina, 3. lětnik
 
Dźěłowa mapa serbšćina 
1. lětnik
 
Dźěłowe łopjena za wěcnu wědu
za 3. a 4. lětnik k temam Serbja w Němskej, Zhromadnje žiwi być a wuknyć, Žiwjenje něhdy
 
Einblicke – Dohlady
němsko-hornjoserbska čitanka
 
Feliks a Florian  
 
serbski comicowy zešiwk
2,50 €
 
Fetzer
dźiwadłowa hra
dodatny čitanski material za literarnu wučbu 8. do 10. lětnika serbskich wy&ˇich šulow a gymnazija
 
Fit a sylni w žiwjenju 
wudospołnjacy material za wěcnu wědu, spěchowanje wosobiny k prewenciji agresijow, stresa a wotwisnosće
 
Gilles
DVD, hornjoserbski dźěćacy film
10,00 €
 
Hódaj z nami 1 
 
hódančkowy blok za dźěći wot 5. lětnika
1,50 €
 
Hódaj z nami 2  
 
hódančkowy blok za dźěći wot 6. lětnika
1,50 €
 
Hodźinske plany
 
Jan, Minka a Bobik na prózdninach
wobrazowa kniha za dźěći, kiž serbsce wuknu
 
Je słónco wusnyło?
Hra za dźěći w 4 wobrazach
 
Karaoke DVD
DVD z 15 spěwami ze spěwnikow Wjeseli hercy 1/2 a 3/4
5,00 €
 
Karla a Katrina
DVD, serbski dźěćacy film
10,00 €
 
Karta Němskeje
politiska karta Němskeje
 
Karta serbskeje Łužicy
5,00 €
 
Kikerahi, biło je tři! 
spěwnik ze CD za předšulske dźěći, hornjoserbsce
 
Knoćik Frido
dźěćaca dźiwadłowa hra ze spěwami
tekstowa knižka a CD
Kołki
7 serbskich kołkow
10,00 €
 
Kopěrowanske předłohi 
za maćeršćinu 9. lětnik
 
LRS-předtest
analyzowa pomoc k zwěsćenju LRS pola dźěći ze serbskorěčnym swójbnym pozadkom
 
Mały abejcej cycakow
5,00 €
 
Materialije k žiwjenskemu rumej sadowa łuka 
za hornjoserbske pěstowarnje, zakładne a srjedźne šule
5,00 €
 
Mein sorbisches Bildwörterbuch
wobrazowy słownik za dźěći, kiž chcedźa serbsce wuknyć
 
Mein sorbisches Computer-Bildwörterbuch, CD-ROM
multimedialny datowy nošak za předšulske a šulske dźěći
 
Meine sorbische Sprachtruhe
material za spěchowanje we wučbje serbšćiny
 
Miles Gloriosus   
dźiwadłowa hra
Dodatny čitanski material za literarnu wučbu 8. do 10. lětnika serbskich wyšich šulow a gymnazija

Mój pisany předšulski zešiwk
předšulski zešiwk ze zwučowanjemi k wuwiću drobneje motoriki a předzwučowanjemi k pisanju, ličenju a k wuwiću koncentracije
1,50 € 

Mój pisany zwučowanski zešiwk
dźěłowy zešiwk za předšulu a započatkarsku wučbu
1,50 €

Mudra hłójčka
kartowa hra za serbšćinu, 2.–5. lětnik
5,00 €

Nabožina 6/7
islam
dźěłowy material za wučbu katolskeje nabožiny
 
Nabožina 9/10
buddhizm
kopěrowanske předłohi za wučbu katolskeje nabožiny
 
Na frasu
dźiwadłowa hra
dodatny čitanski material za literarnu wučbu 8. do 10. lětnika serbskich wyšich šulow a gymnazija
 
Narodninski kalender
2,50 €
 
Naš čas 
dźěłowe łopjeno, hdźež móže šuler zapisać čas, dny tydźenja, měsacy a počasy
 
Pismikowy memo
hra k trenowanju pomjatka
 
Pismikowe woknješka
woknješka ze serbskim alfabetom
 
Plakat "Słowne družiny"
plakat A1 k słownym družinam
2,50 €
 
Praj to serbsce
wučbnica za 3. lětnik
2,00 €
 
Praj to serbsce
wučbnica za 4. lětnik
2,00 €
 
Prawopisne zwučowanja
přikłady za diktaty wot 1. do 4. lětnika
 
Přiłoha k ABC-zešiwkej 
dźěłowy material za 1. lětnik
 
Ptački našeje domizny 
CD-ROM
5,00 €
 
Rjadowniski dźenik / Klassentagebuch
 
Ruudi
DVD, hornjoserbski dźěćacy film
10,00 €
 
Rymowy memo
hra k trenowanju pomjatka
2,50 €
 
Saperliška - Praj to hinak! 
synonymowy słowničk za zakładnu šulu
přiručka za wurazowu wučbu
 
Serbsce lochko
Sorbisch leicht
CD, rěčny kurs ze serbskimi wobrotami za wšědny dźeń
10,00 €
 
Serbska literatura
CD z lyriskimi tekstami za wučbu literatury na serbskich wyšich šulach a na gymnaziju
2,50 €

Serbske nałožki a wašnja
Sorbische Bräuche und Traditionen
dźěłowa mapa za wučerjow/-ki a kubłarjow/-ki z ilustracijemi a wopisowanjom
 
Serbski wobrazowy alfabet     
plakat A1 (1,00 €) abo A0 (1,50 €)
 
Słowne karty za serbšćinu 
za 1. a 2. lětnik, nazorosrědk
 
Słowničk zapřijećow
k nowemu wučbnemu planej
 
Słuchaj, čitaj, powědaj!
ilustrowana kniha za pěstowarnju a zakładnu šulu
 
Sportowe plakaty
tři A2-plakaty za sportowu wučbu
 
Stup dale 
spěwy, basnje, hrónčka, hry, rejki, hódančka a přisłowa za serbske a němske dźěći zakładneje šule
 
Spřistupnjenske pola
plakat za wučbu biologije

Šulerski dźenik

Torta za šulskich nowačkow
dźěćaca rewija

Wjertawa "Serbski alfabet"
0,50 €

Wobrazowy słownik
hornjoserbskich rostlinskich mjenow, CD-ROM
5,00 €
 
Wučbne materialije za dwurěčnu předmjety zwjazowacu wučbu 
za primarny schodźenk
 
Wujasnjenja a pokiwy k dźěłu z nowym wučbnym planom za předmjet serbšćina na serbskich wyšich šulach
 
Wuknjenje při stacijach 
kopěrowanske předłohi k temje „Islam“
za nabožinu 6./7. lětnik
 
Wuknu serbsce
16 łopjenow z wobrazowymi slědami a tekstami, dwě wutřihanskej łopjeni z hrajnymi kartami
 
Zaběra z rěču 
koncentraciske zwučowanja na kompjuteru
hry, zwučowanja, čitanske teksty
 
Zwěrjata w zymje
dźěłarnička z wuslědkami
1,50 €
 
Zwuk po zwuku prawje pisać
dźěłowy material k zwukowanju a nawuknjenju honjoserbskeje spisowneje rěče
2,00 €
 
Zwuki prawje słyšeć
dźěłowy material k zwučowanju koncentrowaneho słyšenja zwukow
2,00 €
 
Žołma    
dźiwadłowa hra
dodatny čitanski material za literarnu wučbu 9. do 10. lětnika serbskich wyšich šulow a gymnazija
 
Žorty za dźěći
wudospołnjacy material za serbšćinu


  


Dokładniše podaća k wučbnym materialijam namakaće w katalogu "Poskitk materialijow 2015/2016"

Skazanske adresy