Posrědkowanje serbšćiny w šulach kraja Braniborska

 

Na 23 zakładnych šulach, jednej cyłkownej šuli, Delnjoserbskim gymnaziju a na jednym wyšošulskim centrumje poskićuje so serbšćina. Formy poskitka su:
 
 • faktultatiwna cuzorěčna wučba serbšćiny na zakładnych šulach, tež jako baza za dalši natwar biligualneje wučby
 • bilingualna wěcna wučba we wubranych předmjetach na šěsć zakładnych šulach w serbskim sydlenskim rumje w ramiku biligualneho rěčneho programa WITAJ
 • obligatoriska cuzorěčna wučba serbšćiny na Delnjoserbskim gymnaziju
 • dalewjedźenje obligatoriskeje cuzorěčneje wučby serbšćiny resp. bilingualnych modulow w jednej wyšošulskej rjadowni
 • fakultatiwna cuzorěčna wučba serbšćiny na wyšošulskim centrumje I w Choćebuzu

přehlad: Kontakty k braniborskim šulam z wučbu serbšćiny
karta: Pěstowarnje a šule ze serbskorěčnym poskitkom w Sakskej a Braniborskej

  


 Zakonski pozadk

Wotpowědnje § 5 Braniborskeho šulskeho zakonja maja šulerki a šulerjo prawo, serbsku rěč nawuknyć a so we wěstych předmjetach a lětnikach w serbskej rěči wuwučować dać.
 
W šulach w serbskim sydlenskim rumje Serbow matej so stawizny a kultura Serbow do kubłanskeho dźěła zapřijeć a w šuli posrědkować.
 
Dalše zakonske zakłady a postajenja:
 • zarjadniske předpisy k postajenjam za zakładnu šulu – VV-GV § 7, wotr. 3 (4)
 • zarjadniske předpisy k postajenjam za sekundarny schodźenk I – VV-Sek I-V § 11, Sek I–V
 • Braniborski zakoń ke kubłanju wučerjow § 4 wotr. 2
 • ramikowe wučbne plany za cuze rěče 1–10
 • postajenje wo šulskich kubłanskich naležnosćach Serbow –  SWSchV
Hłowne gremije k přesadźenju serbskeje kubłanskeje politiki:
 • dźěłowa skupina k rozrisanju relewantnych serbskich specifiskich kubłanskich temow při ministerstwje za kubłanje, młodźinu a sport
 • Serbska kublanska syć
  

 Přispomnjenja k šulskemu posrědkowanju serbskeje rěče

Serbsčina poskićuje so zwjetša wot 1. lětnika jako zetkawanska rěč abo w dźěłowych skupinach a wot 3. lětnika jako cuza rěč.

Bilingualny rěčny program bazuje na koncepciji WITAJ, kotraž předwidźi bilingualnu rěčnu wučbu w skupinach a nic w rjadowniskim cyłku.
 
W Braniborskej přesadźi so bilingualny rěčny program na zakładnych šulach z fleksibelnej zastupnej fazu (FLEX) kaž tež bjez.
 
Primarny schodźenk w Braniborskej skónči so poprawom po 6. lětniku. Na Delnjoserbskim gymnaziju wobsteji pak za dźěći z jara dobrymi wukonami móžnosć, zo přiwzaja so wot 5. lětnika do wukonoweje rjadownje za wobdarjenych. Tam so tohorunja bilingualna wučba podawa.
 
Nimo nawuknjenja serbskeje rěče w šuli dawaja wobšěrne zwonkašulske aktiwity w serbskej rěči (hlej mjez druhim projekty Rěčneho centruma WITAJ).

Ramikowe wučbne plany za rěče su tež za posrědkowanje serbskeje rěče zwjazowace (hlej Berlin-Braniborski kubłanski serwer).