Wuwiwanje rěče/pedagogika

  

RCW w Budyšinje je ze swojim wotrjadom wuwiwanje rěče/pedagogika jenička institucija w Hornjej Łužicy, kotraž wuwiwa wšitke hornjoserbske wučenske a wuknjenske materialije za serbsku a fachowu wučbu wot 1. do 12. lětnika za šule w Sakskej.

Za šulerjow w Braniborskej wudawa jeje wotnožka w Choćebuzu wulki dźěl delnjoserbskich materialijow za lětniki 1 do 13.

Rěčny centrum WITAJ wudawa lětnje něhdźe 30 knihow a dalšich wučbnych srědkow. Su to w prěnim rjedźe wučbnicy, ale tež fachowe terminologije za wšelake wučbne předmjety, słowniki, dźěłowe zešiwki, wuknjenske CDeje, dźěłowe łopjena a didaktiske přiručki.

Při tym lektorki RCW wusko ze sobudźěłaćerjemi Serbskeho instituta w Budyšinje a Choćebuzu, uniwersity w Lipsku, Dźěłanišća za serbske kubłanske wuwiwanje w Choćebuzu kaž tež z fachowymi wučerjemi na šulach hromadźe dźěłaja. 

Wosebite ćežišćo na polu wučbnicow su swójske wuwića. Zhromadnje z wučerjemi-praktikarjemi nadźěłaja lektorki za serbsku maćernorěčnu wučbu w Hornjej Łužicy trěbne maćeršćiny za kóždy lětnik, k tomu słušace čitanki a dźěłowe zešiwki. Zakład za to su płaćiwe wučbne plany. Swójske wuwića, w kotrychž so Serbja a jich wosebitosće a swojoraznosće wobkedźbuja, předleža tež za předmjetaj hudźba a stawizny. 

Nimo wučbnych materialijow za serbskich maćernorěčnych šulerjow nadźěłaja so w pedagogiskim wotrjedźe RCW tež wučbnicy a materialije za šulerjow, kiž wuknu serbšćinu jako druhu rěč (po koncepciji 2plus w Hornjej Łužicy a po koncepciji bilingualneje fachoweje wučby w Delnjej Łužicy), a za šulerjow, za kotrychž je serbšćina cuza rěč.

Za serbskorěčnu fachowu wučbu přełoža w nadawku RCW wučerjo-praktikarjo licencne wudaća němskich nakładnistwow. Tež tu je wuske zhromadne dźěło z rěčespytnikami Hornjoserbskeje a Delnjoserbskeje rěčneje komisije a dalšimi fachowymi kolegami njeparujomne. Stajne dalewuwiće serbskeje rěče žada sej wobstajnje tworjenje nowych fachowych zapřijećow. Nowa leksika so po času do fachowych terminologijow zadźěła.  

Dalši wobłuk dźěławosće wotrjada wuwiwanje rěče/pedagogika je měsačne wudaće dźěćaceju časopisow Płomjo a Płomje, kotrejž so jako didaktiski wudospołnjacy material we wučbje zasadźujetej.

Nimo toho wuchadźa štyri króć wob lěto serbski pedagogiski časopis Serbska šula, kiž zamołwita redaktorka přihotuje a lektorizuje. W nim so aktualne dwurěčne kubłanje z wida wědomostnikow a wučerjow-praktikarjow na konkretnych přikładach tematizuje.