"    

Witamy Was na domjacej stronje Rěčneho centruma WITAJ!

Witamy Was na domacnem boce Rěcnego centruma WITAJ!

     

Aktualne


k  RĚČNEMU CERTIFIKATEJ HORNJOSERBŠĆINY

Tuta webstrona skića testowe pruwowanje za RĚČNY CERTIFIKAT HORNJOSERBŠĆINY po Zhromadnym europskim referencnym ramiku za rěče.


1. fachowy dźeń 2plus

"Za perspektiwami pytać" běše moto 1. fachoweho dnja 2plus, kotryž wotmě so 22. oktobra 2016 w Chrósćicach.

Wjace k tomu pod www.fachtag2plus.de


7. swójbna schadźowanka

Rěčny centrum WITAJ a župa „Michał Hórnik“ přeprošujetej wutrobnje wšitke dźěći, jich staršich, dźědow a wowki, na 7. swójbnu schadźowanku njedźelu, dnja 5. měrca 2017, w Chróšćanskej „Jednoće“. 15:00 hodź. zahaji so zhromadne popołdnjo ze serbskim klankarjom. Potom skića so dźěćom paslenske a sportowe zaběry, čitanski stan, krosnowanje a rejowanje, strowe zežiwjenje, serbske instrumenty, wuknjenske a kompjuterowe hry. Starši móža při kofeju a tykancu z druhimi pobjesadować. Wjeselimy so na Was!


Stipendije za rěčny kurs abo studij w Čěskej

Stipendije za 4-tydźenski rěčny kurs čěšćiny w Praze (28.07.–25.08.2017) abo za 3-tydźenski kurs w Čěskich Budějovicach (21.08.–08.09.2017) kaž tež stipendije za jedno- abo dwusemestrowy studij w Čěskej staja čěske knježerstwo Serbam k dispoziciji. Nadrobne informacije namakaće tu


Nasćěnowa protyka 2017 - nic jenož za serbskich młodostnych

Nowa protyka za serbskich młodostnych a wšitkich dalšich na serbskim žiwjenju zajimowanych je wušła a hodźi so tu downloadować.


Přiručka k hotowanju serbskeje drasty

Rěčny centrum WITAJ je wudał zešiwk k hotowanju serbskeje „wuslěkaneje“ drasty. Serbsce a němsce wopisuja so w nim jednotliwe kroki woblěkanja swjedźenskeje rejwanskeje drasty katolskich Serbowkow. K tomu podawaja so fota we wulkim formaće. Darmotny zešiwk słuži jako dalekubłanski material za kubłarki, wučerki a wšěch dalšich zajimcow. Dóstanjeće jón w Serbskej kulturnej informaciji w Budyšinje a w Serbskim drastowym wobchodźe w Róžeńće. k downloadej ...


Pytamy projektoweho sobudźěłaćerja (m/ž)

K 1. aprylej 2017 pytamy jako zastup w maćernym dowolu projektoweho sobudźěłaćerja (m/ž) k wuwiću digitalneje wučbnicy. k wupisanju ...


Přeprošujemy na filmowu premjeru

Peeweeje - mišterstwa na lodźe

Hornjoserbsce synchronizowany kanadiski dźěćacy hrajny film "Peeweeje - mišterstwa na lodźe" předstaji so srjedu, 16. nowembra 2016, w 16:30 hodź. w Chróšćanskej Jednoće. Zastup je wot 15:30 hodź.


Pismikowa keklija - nowostka za dźěći wot 10 lět a cyłu swójbu

Pismikowa keklija je hra, z kotrejž móža dwaj, třo a abo štyrjo hrajerjo na zabawne wašnje swój słowoskład w serbskej rěči přepruwować a rozšěrjeć. Z pomocu pismikowych kamuškow tworja hrajerjo słowa a je w formje křižowki na hrajnu desku kładu.

Hra  wobsteji ze 107 hrajnych kamuškow, na kotrychž je stajnje jedyn pismik naćišćany. Kóždy pismik serbskeho alfabeta je w hrě jónu abo husćišo zastupjeny. Hódnotu pismika wupokazuje ličba na hrajnym kamušku deleka naprawo. Čim wyša je hódnota, ćim rědšo so pismik w serbskej rěči wužiwa. Nimo toho su tři jokerowe kamuški w hrě. Wone hodźa so za kóždyžkuli pismik zasadźić a pozdźišo z wotpowědnym pismikowym kamuškom wuměnić.

Za kóžde słowo, kotrež hrajer kładźe, dóstanje dypki. Přidatnje su na hrajnej desce wosebite pola, kiž hódnotu pismika abo cyłeho słowa powyša. Hra dósta přez to cyle swójsku dynamiku a wězo tróšku zboža dobyću w hrě dopomha.

Pismikowu kekliju dóstanjeće za płaćiznu 19,90 € w Smolerjec kniharni.


Nowa dwójna CD SERBSCE LOCHKO 2 wušła

Hornjoserbšćinu zrozumić a rěčeć … scyła tak ćežko njeje, znajmjeńša nic z nowej dwójnej CD SERBSCE LOCHKO 2. Wy sće serbsce wuknjacy/wuknjaca a maće lóšt, so raz sam/a pospytać?

W nadawku Rěčneho centruma WITAJ je nětko wušła nowa dwójna CD SERBSCE LOCHKO 2.

Wona wobsahuje jednore hornjoserbske rěčne wobroty za zajimcow a za wuknjacych, kiž hižo někotre předznajomosće nastupajo hornjoserbsku rěč maja resp. so ze swojim serbskim maćernorěčnym partnerom a jeho přiwuznymi serbsce dorozumić chcedźa.

Awtorka Jadwiga Gerberichowa je zestajała pod hesłom „Serbsce cyły dźeń“ typiske přikładowe sady, kiž wužiwaja so w swójbje a/abo mjez partneromaj doma w běhu wšědneho dnja. Słyšeć su jara husto wužiwane prašenja a wotmołwy za wjedźenje rozmołwy při snědani, wobjedźe a wječeri. Dalše temy su wobstaranja kaž nakupowanje, dźěło w domjacnosći, strowosć a chorosć, wopyt apoteki a lěkarja, socialne poćahi, předewzaća wječor a kónc tydźenja, swójbne poćahi a swójbne swjedźenje.

Dwójna CD so pak jenož na serbsku rěč doma njewobmjezuje. Wšelke přikładowe sady, na př. pod čisłom 7 „Wopisowanje puća“, pod čisłom 14 „Priwatne rozmołwy“ a pod čisłom 25 „Wobstaranja a aktiwity“ hodźa so bjezdwěla tež zwonka domjaceho wobswěta a na dźěłowym městnje wužiwać. Pod čisłom 12 słyša zajimcy prašenja a wotmołwy za wjedźenje słužbneje rozmołwy na dźěle při telefonje. 

K dwójnej CDji je připołoženy tekstowy zešiwk. Na cyłkownje 50 stronach nadeńdźe wužiwar powšitkowne rozjasnjenja k wupytanym rěčnym mustram a wšitke wobroty – němsce a serbsce – k sobučitanju a k wospjetowanju. Za to trěbne awdija buchu w lěću w zwukowym studiju Symankec bratrow w Budyšinje nahrawane. Rěčnicy Štefan Paška, Marian Wjeńka a Bianka Wjeńcyna su maćernorěčni Serbja.

Přidatnje wobsahuje zešiwk pod čisłom 13 někotre pisomne serbske přikładowe mustry za pisanje e-mejlkow.

Nowu dwójnu CD „SERBSCE LOCHKO 2“ za cyłkownu płaćiznu 12 eurow kaž tež prěnju CD „SERBSCE LOCHKO“ za płaćiznu 10 eurow móžeće sej w Smolerjec kniharni w Budyšinje kupić.

Nimo tuteje hornjoserbskeje nowostki nahrawaše so w nadawku rěčneho centruma lětsa w Choćebuzu tež delnjoserbska dwójna CD „SERBSKI LAŽKO 2“.  Wona je po wobsahu hornjoserbskej warianće identiska. Delnjoserbska dwójna CD je tohorunja na předań.


Wječorne kursy čěšćiny

Přichodny tydźeń (wot 15.08.2016) započina Pavel Šlechta zaso po zwučenym wašnju z kursami čěšćiny za dorosćenych:

•             póndźelu wot 17:00 - 18:30 hodź. w Smjerdźacej a

•             wutoru wot 16:30 - 18:00 hodź. w Budyšinje.

Zajimcy njech so w Rěčnym centrumje WITAJ přizjewja – telefon: 03591 550400 abo e-mejlka: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. .


Pytamy medijoweho wuhotowarja (m/ž)

Pytamy k 20. septembrej 2016 jako zastup w maćernym dowolu medijoweho wuhotowarja (m/ž). k wupisanju ...


Prózdninski camp w Budyšinje

Rěčny centrum WITAJ přeprosy tež lětsa šulerjow 3. a 4. lětnika dwurěčnych rjadownjow w prěnim tydźenju nazymskich prózdnin do prózdninskeho campa w Budyšinje. Wobdźělnicy dožiwichu zabawjace a wotměnjace prózdninske dny w intensiwnej serbskorěčnej atmosferje. k wobrazowej galeriji ...


Zakładny kurs hornjoserbšćiny

Za staršich serbsce wuknjacych dźěći a dalšich zajimowanych dorosćenych wotměje so wot 20. septembra 2016 hač do 24. januara 2017, na wutorach wot 19:30 hač do 21:00 hodź., w sportowej hali w Kulowje zakładny kurs serbšćiny.

Přizjewjenja přijimujemy pod telefonowym čisłom 03591 550 400 abo přez e-mejlku pod Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. .


WITAJ-kursaj za předšulske dźěći

Rěčny centrum WITAJ poskićuje wosebitej, starobje dźěći přiměrjenej kursaj hornjoserbšćiny. Prěni startuje w septembru, je pak hižo wobsadźeny. Dalši WITAJ-kurs za předšulske dźěći planuje Rěčny centrum WITAJ wot 24. januara hač do 20. junija 2017, na wutorach, 15:30–16:20 hodź. w Serbskej zakładnej šuli Budyšin. Přizjewjenja su hižo nětko móžne.


Kikerahi, biło je tři!

Woblubowany spěwnik je nětko zaso na předań. Rěčny centrum WITAJ a Załožba za serbski lud postaraštej so wo mjeztym 4. nakład. Spěwnik wobsahuje na 120 dźěćacych spěwow, zestajenych wot Leńki Thomasowje a wuhotowanych ze spodobnymi ilustracijemi grafikarki Antje Flad. Paralelnje ke knize poskića so tež CD z wubranymi spěwami.

 

 


Čitaj z nami 2

Druhi zešiwk w rjedźe wudospołnjaceho čitanskeho materiala za dźěći, kotrež w zakładnej šuli po metodźe 2plus abo serbšćinu jako cuzu rěč wuknu, je nětko k spočatkej noweho šulskeho lěta RCW wudał. 26 w lochkej rěči a ze słowničkom wujasnjenjow spisanych tekstow a basnjow, mjez nimi dwaj spěwaj kaž tež cyłu sep žortow wopřija 32-stronska brošurka. Wona je wot znateje Kamjenskeje ilustratorki Martiny Gollnick bohaće ilustrowana a je za 7.90 € pod ISBN-čisłom 978-3-7420-2379-7 w LND napředań.


Terminologija za biologiju

Přiručka Terminologija za předmjet biologijaje w nowym formaće a w rozšěrjenym nakładźe wušła.Je to němsko-serbski a serbsko-němski słowničk fachoweje terminologije biologije za wyše šule a gymnazij. Přiručkaje so w lektoraće za pedagogisku literaturu na zakładźe płaćacych wučbnicow zestajała. Wudawaćel je Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., Rěčny centrum WITAJ.

Wobjim brošury wučinja 204 stronow. Přiručka hodźi so w LND pod ISBN-čisłom 978-3-7420-2386-5 za płaćiznu 8,90 € skazać resp. kupić.


Wuknjemy serbsce – słowničk 1 do 4

W rjedźe Wuknjemy serbsce za serbšćinu jako cuza rěč za zakładnu šulu je wušoł nowy słowničk. Wón wobsahuje wšitke słowa a wobroty, kotrež su so wot 1. do 4. lětnika w cuzorěčnej wučbje zawjedli. Słownik je rjadowany do dweju dźělow. W prěnim dźělu su wšitke słowa po temach rjadowane. Zastupjene su 22 temow. Kóžda tema zahaji so wulkim pisanym wobrazom. Na nim je wjele zajimawych wěckow widźeć a k někotrym z nich je hižo serbski wuraz připisany. Wulke wobrazy wabja do pytanja a wotkrywanja jednotliwych słowow. Po wuchadźacej ilustraciji sćěhuja strony z hesłami k temje. Serbskemu hesłu je němski přełožk připisany a přidatnje přikładowa sada z přełožkom. Hesła su rjenje wuzběhnjene a zdźěla barbnje ilustrowane. Wo krasne ilustracije staraše so Berlinska ilustratorka Gudrun Lenz. Kóžda tema zakónči so z wosebitej ilustraciju, pak w formje wobrazoweje stawizny abo žortneho wobraza. Druhi dźěl słownička je zapis słowow po alfabeće, jónu hornjoserbsko – němsce a jónu němsko – hornjoserbsce. Zapis słowow wobsahuje wšitke zawjedźene słowa z wotpowědnymi formami: konjugaciske formy werbow, wupytane deklinaciske formy substantiwow a formy mnohoty. Po kóždym hesle je zapisana strona, na kotrejž so słowo w prědnim dźělu słownika namaka.


Serbšćina 2

Za šulerjow 2. lětnika w 2plus rjadownjach je wušoł nowy dźěłowy zešiwk. Je mysleny za šulerjow, kiž zeznajomja so w 2. lětniku ze serbskimi pismikami. Dźěłowy zešiwk wobsahuje nadawki k posrědkowanju a skrućenju nowych pismikow kaž tež noweje leksiki. Dale nańdźemy čitanske teksty k wuwiwanju čitanja. Krasny, dźěći narěčacy wobrazowy material, kotryž stej ilustratorce Gudrun Lenz a Erika Baarmann nadźěłałoj, słuži wuwiwanju swobodneho rěčenja. Nimo toho zwučuje so pisanje. Z wosebitymi nadawkami trenuje so čitanske zrozumjenje a rozšěrja so słowoskład. Zešiwk je tak natwarjeny, zo koresponduje rjad zawjedźenja pismikow z tym we wučbnicy. Spočatnje zwučuje so pisanje pismika. We wotměnjawych zwučowanjach so leksika z tutym pismikom zwučuje a skruća. Tak maja šulerjo mjez druhim prawu leksiku k ilustracijam napisać, teksty dopjelnić, serbske resp. němske pomjenowanja připisać, zmysłapołne sady tworić a napisać, ze złóžkow słowa tworić, na prašenja wotmołwić, křižowki wuhódać, po nawodźe molować resp. wumolować, teksty čitać a k tomu nadawki spjelnić a druhe.


Dźěćatstwo něhdy – Kinderzeit früher

Wušła je nowa zhromadna publikacija Rěčneho centruma WITAJ a Serbskeho muzeja Budyšin „Dźěćatstwo něhdy – Kinderzeit früher“. Awtorka 48 stronow wopřijaceje brošurki je něhdyša muzejowa pedagogowka Serbskeho muzeja, dr. Gizela Brukowa. „Dźěćatstwo něhdy“ je dwurěčna brošurka, z kotrejž móže so čitar ze stawiznami, kulturu a wašnjemi Serbow zeznajomić. W srjedźišću steji tu wšědne žiwjenje serbskich dźěći na wsy, z čim sej hrajkachu, kotre dźěła dyrbjachu w domjacnosći a na polu wukonjeć a kak něhdy wuknjechu.

W prěnim rjedźe ma brošurka zajim za stawizny budźić, čitarja pohonjować, sej swoju wokolinu z wotewrjenymaj wočomaj wobhladać. Tomu słuži wosebje bohaty wuběr historiskich fotografijow, dźěćacych rysowankow a žiwjenskich dopomnjenkow časowych swědkow. Runje starobna skupina 8- do 12-lětnych je přewšo wotewrjena za prašenje „Kak běše to něhdy“, a dorosćeni nadeńdu w šulerjach dźakownych připosłucharjow, hdyž wo swojim dźěćatstwje powědaja. Nadawki w brošurce maja za šulerjow nastork być so staršeju a wowki a dźěda za jich dźěćatstwom prašeć.

„Dźěćatstwo něhdy“ doporuča so wosebje za wěcnu wučbu w 3. a 4. lětniku kaž tež za wučbu serbšćiny w zakładnej a srjedźnej šuli, hdyž pyta wučer/ka za wudospołnjacymi tekstami, z kotrymiž móhł/a wěste stawizniske a kulturnostawizniske temy wobjednać a wučbu serbšćiny wobohaćić. Derje hodźi so z nim tež wopyt w Serbskim muzeju abo serbskej domizniskej stwě přihotować.


Buchnerowy koleg stawizny 12

K nowemu šulskemu lětu 2016/17 předleži nětko tež za šulerjow sekundarneho schodźenka II na serbskim gymnaziju wučbnica za stawizny w serbskej rěči. Je to licencne wudaće za Saksku nakładnistwa Buchnerowy koleg, kotrež su Lubina Hajduk Veljkovićowa, Wórša Šołćina a Jadwiga Dyrlichowa w nadawku RCW do serbšćiny přełožili.

We wučbnicy wobjednawatej so wulkokapitlej „Demokratija a diktatura w druhej połojcy 20. lětstotka“ a „Pytanje za trajnje měrliwym zhromadnym žiwjenjom w 20. lětstotku“, kotrejž stej podrjadowanej do štyrjoch resp. třoch podkapitlow. W dalšim wobsahuje kniha dwě wólbnowinowatostnej temje, přiwěšk z registrom wosobow a serbsko-němski register wěcnych zapřijećow kaž tež pokiwy za wobdźěłanje nadawkow a k metodam wědomostneho dźěła.

Temowe kapitle su rozrjadowane do dweju dźělow. W prěnim dźělu so wobšěrnišo tema k zrozumjenju historiskich zwiskow předstaja a w druhim materialije kaž historiske teksty a dokumenty, teksty historikarjow, statistiki, karty, fota a dr. Tema a jednotliwe materialije k tutej su z pokazkami mjez sobu zwjazane.

Na podawki w Sakskej skedźbnjeja strony „Regionalne stawizny“, kiž su tematisce do temowych kapitlow zarjadowane. We wučbnicy za 12. lětnik wobjednawatej so stasi-jastwo Budyšin II a powětrowe nadpady na Drježdźany.


Wuknjemy serbsce 4 – Wobrazowe karty za wučerja

Wušoł je rjadowak za wučerja 4. lětnika, kotryž wobsahuje 169 wobrazowych kartow w formaće A5 k wučbnicy Wuknjemy serbsce 4, słowne karty k jednotliwym wobrazam a nawod k wužiwanju wobrazowych kartow. Wobrazowe karty su do 17 temow rozrjadowane, kotrež su wothłosowane na temy z wučbnicy. Na zadnjej stronje karty nańdźe wučer serbske pomjenowanje. Za kóždy wobraz ma wučer w rjadowaku wotpowědnu słownu kartu. W nawodźe poda so tójšto nastorkow, kak so karty zasadźić hodźa. Kopica přikładow na hrachmaterial kompletěruja. Słowna lisćina nawod wudospołnja. 


Wuknjemy serbsce 4 – Wobrazowe karty za šulerja

Tohorunja wušli su za šulerjow wobrazowe karty we wulkosći memorykartkow. Z pomocu tutych móže šuler z nazornymi srědkami swój słowoskład skrućić. Kaž wučer ma tež wón 169 kartkow. Na prědnjej stronje kartki je wobraz widźeć, na zadnjej stronje čita šuler słowo. Kartki móža so we wučbje k skrućenju leksiki zasadźić, w partnerskim abo skupinskim dźěle abo w spěchowanskej wučbje. Namjety za to namakaja so w nawodźe za wučerja.


Pytamy wěcywobdźěłarja za rěčny marketing a IT-management (ž/m)

Serbska rěč jako mjeńšinowa rěč trjeba wabjenje, moderne formy prezentacije a pozitiwny image. 

Pytamy k 20. septembrej 2016 jako zastup w maćernym dowolu wěcywobdźěłarja za rěčny marketing a IT-management (ž/m)k wupisanju dźěłoweho městna ... 


Nowe „Lutki“ wušli

Wot 1. junija ma klankodźiwadło w Budyšinje zaso nowu inscenaciju. „Ferkel, Hunčo a Prosetko“ je  wjesoła hra za małych přihladowarjow, w kotrejž so cyle samozrozumliwje w třoch rěčach rěči.

W nowym wudaću „Lutkow“  dóstanu starši, dźěći a kubłarki material k přihotej na tute klankodźiwadło: kóstkowu hru, wobrazowu stawiznu k wumolowanju, mały słowničk a spěw „Dźiwne kwičenje“ z pjera Fabiana Kaulfürsta. Therese Thomaschke, wyša hrajna nawodnica klankodźiwadła NSLDź, poda zjeće hry w serbskej a němskej rěči.

k downloadej ...


Pytamy wučerja za zakładny kurs serbšćiny

Poskićujemy wosebite rěčne kursy za staršich serbsce wuknjacych dźěći a dalšich zajimowanych dorosćenych. Štó ma lóšt, tajki zakładny kurs wot septembra w Budyšinje nawjedować? Zazwońće na Michaelu Hrjehorjowu (tel. 03591 550414) abo napisajće jej e-mejlku ( Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. ). Wona wotmołwi rady na wšitke prašenja.


Wopyt z Pólskeje

40 młodostnych němskeje narodneje mjeńšiny z Pólskeje přebywa ze swojimi přewodźerjemi prěni prózdninski tydźeń w Budyšinje. Organizowachmy za dwurěčnu skupinu „serbski dźeń“, na kotrymž zeznachu šulerjo serbske a dwurěčne institucije Budyšina, kaž na př. Serbski ludowy ansambl, Serbski muzej, Němsko-Serbske ludowe dźiwadło, Smolerjec kniharnju a Serbsku kulturnu informaciju. Po spjelnjenju nadawkow we wobłuku měšćanskeje rallye předstaji Tomasz Nawka wšelake serbske dudy a na nich zahra. Na kóncu spěwachu wšitcy hromadźe spěwachu a nazwučowachu Šewcowu reju.


10. serbska čitanska nóc w Budyskim Dźiwadle na Hrodźe

20 šulerjow 3. a 4. lětnika z Ralbic, Worklec, Pančic-Kukowa, Chrósćic, Budyšina a Radworja dožiwichu pjatk, 3. junija, jónkrótnu nóc w Dźiwadle na Hrodźe. Nimo spanskeho měcha mějachu tež swójske knihi, barika a kapsnu lampu w nachribjetniku. Prjedy hač pak so do čitanja dachu, wobhladachu sej šulerjo dom wot pincy hač na łubju a zeznachu při tym klanki bywšich inscenacijow, kotrež wotpočuja nětko w fundusu. Dalše wjerški wječora běchu předstajenje wurězkow z najnowšeje inscenacije “Ferkel, Hunčo a Prosetko”, čitanje Beaty Nastickec z interaktiwnymi hrami a improwizacijami a krótki wopyt jedneje z hłownych probow lěćneho dźiwadła. Po krótkej nocy před krasnej a wobswětlenej kulisu Budyšina, w kotrejž sej mjezsobu swoje knihi předstajichu, w nich čitachu a wo nich bjesadowachu, so dźěći po zhromadnej snědani wot staršich zaso wotewzachu. k wobrazowej galeriji ...


Sakski ministerski prezident w SZŠ Pančicy-Kukow čitał

Spočatk junija wopytaše Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich šulerjow SZŠ Pančicy-Kukow. We wobłuku zwjazkoweho předčitanskeho dnja a projektoweho tydźenja na tamnišej šuli čitaše wón před šulerjemi 4. lětnika z knihi “Wětrec hólcy powědaja” bajki europskich narodnych mjeńšin. Po čitanju přizamkny so rozmołwa ze šulerjemi, w kotrejž knjez Tilich na wšě prašenja šulerjow wotmołwi. Na kóncu zestupachu so wšitcy k skupinskemu wobrazej.


Kuchar abo zhotowjer maskow - kotre powołanje pozdźišo wuknu?

Tež lětsa běchu šulerjo tuchwilneho 8. lětnika Serbskeje wyšeje šule Worklecy we wobłuku  wosebiteho projekta RCW  w serbskich firmach a zarjadnišćach po puću, tak na přikład w Budyskim Wjelbiku a w Serbskim ludowym ansamblu. Woni wjedźechu interviewy a dźěłachu na jednym dopołdnju w zawodźe sobu.

Z toho nastał je dwurěčny wučbny material, kiž chcemy tele dny wšěm serbskim wyšim šulam do ruki dać. Wón wobsahuje wopisowanja jednotliwych powołanjow a je mysleny předewšěm za přichodny 8.lětnik a wšěch dalšich šulerjow, kiž tež hišće njewědźa, kotre powołanje měli pozdźišo wuknyć a hdźe móhli swój šulerski praktikum absolwować.

Dalše serbske firmy a wotpowědne powołanja su dokumentowane w mapje „Po puću w serbskich a dwurěčnych firmach a zarjadnišćach w blišej wokolinje – Dokumentation über Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten in der zweisprachigen Region“, kotruž smy loni wudali. 


Terminologija za ručne dźěło

Přiručka Terminologija za předmjet ručne dźěło je w nowym formaće a rozšěrjenym nakładźe wušła. Je to němsko-serbski a serbsko-němski słowničk fachoweje terminologije dokoławokoło ručneho dźěła a techniki za zakładne šule. Awtor a zestajer je wučer na wuměnku Pawoł Rota,wudawaćel je Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., Rěčny centrum WITAJ.

Wobjim brošury wučinja 96 stronow. Přiručka hodźi so w LND pod ISBN-čisłom 978-3-7420-2385-8 za płaćiznu 6,90 € skazać resp. kupić.


„Naš časnik“ 

…rěka nowy serbskorěčny plakat za zakładnu šulu, kiž je w Rěčnym centrumje WITAJ wušoł. Awtorka Simona Ćěslina je jón za zakładnu šulu naćisnyła a po pokiwach wučerjow zestajiła. Na nim je zwobraznjeny wotběh dnja z jednotliwymi pomjenowanjemi časa. Wón hodźi so předewšěm za předmjety matematika, wěcna wučba a serbšćina. Skazać móžeće sej wjacebarbny plakat w formje postera A1 w Ludowym nakładnistwje Domowina za płaćiznu 5 eurow.


Prózdninske dźěło w pěstowarnjach

Maš lóšt, w prózdninach dwaj tydźenjej ze serbsce wuknjacymi dźěćimi w pěstowarni dźěłać a sej tak něšto přizasłužić? Potom přizjew so hač do 10. junija pola nas w Rěčnym centrumje WITAJ w Budyšinje (telefon: 03591 550400 | e-mejlka: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. ), podaj swoju starobu, hdźe bydliš a hač Ći awto/moped k dispoziciji steji. Wšo dalše Ći zdźělimy. Wuměnjenje je, zo sy 16 lět stara/-y a zo serbšćinu jara derje wobknježiš.


Intensiwny kurs čěšćiny 2016

Wot 1. do 6. awgusta 2016 zarjaduje Rěčny centrum WITAJ intensiwny kurs čěšćiny w Smjerdźacej. Čech Pavel Šlechta budźe wšědnje šěsć hodźin wuwučować. Po popołdnjach budu čěscy hóstni referenća w jich maćeršćinje k čěskej kulturje a stawiznam přednošować. Nimo wulěta do Čěskeje su zabawne wječorki z čěšćinu planowane. wjace ...


Cyle čerstwy wušoł je 2. nakład dźěłoweho zešiwka, kiž zaběra so z problematiku LRS.

Titul: Analyzowa pomoc za spóznaće “LRS” pola maćernorěčnych serbskich dźěći – Analyse-Hilfe zur Erkennung einer LRS bei Kindern mit sorbisch-sprachigem familiären Hintergrund.  

Awtorce stej logopedowka Wanda Wokowa a šulska psychologowka dr. Jana Domelowa.        

Ze zešiwkom maja wučerjo na serbskich zakładnych šulach móžnosć, wažne a dotal njewobkedźbowane informacije k wuknjenskim ćežam w pisanju a čitanju pola jednotliwych maćernorěčnych serbskich dźěći zaměrnje zběrać a zestajeć. Zmysł materiala leži w prěnim rjedźe w tym, maćernorěčnych šulerjow 2. lětnika, kotřiž su na zakładźe wuknjenskich ćežow za LRS- přepytowanje předwidźane, hladajo na jich rěčnu situaciju wosebiće pruwować, tak zo móhła so diagnostika za potrjecheneho šulerja hišće polěpšić.


Dalše zešiwki wo rapaku Rufusu wušli

Slědowace dalše hornjoserbske zešiwki z mjeztym woblubowanym rapakom Rufusom su nětko wušli: „Rufus a paduch“; „Rufus je zalubowany“; „Rufus pječe rapače poprjancy“.

Tute kaž tež zešiwki „Rapak Rufus w zwěrjencu“; „Rapak Rufus w dowolu“; „Piknik při morju“ móžeće sej w Smolerjec kniharni w Budyšinje kupić.

Rapak Rufus jewi so w jednotliwych zešiwkach čitanskeho rjadu nakładnistwa Cornelsen za zakładnu šulu. W nich pleče so stajnje jedna stawiznička kołowokoło tutoho šibałca, kiž přebywa w swójbje z dźěćimi a žortne wěcy dožiwja. Nimo lochkich tekstow móža šulerjo 2.lětnikow, kotřiž wobdźěleja so na serbskej wučbje po modelu 2plus, doma abo w šuli wšelake zmysłapołne nadawki k čitanemu spjelnić. Z tym móža so samostatnje kontrolować, hač su zmysł teksta prawje zrozumili.

Awtorce zešiwkow stej Dorothee Raab a Christiane Wilde. Do serbšćiny přełožiła je zešiwki Bianka Wjeńcyna. Bettina Abel a Guido Wandrey staj zešiwki spodobnje ilustrowałoj.

Wjele wjesela při čitanju a při zaběrje ze serbskej rěču!


12. čitanske wubědźowanje
Najlěpši čitarjo pochadźeja z Chrósćic a Radworja

Filip Budar ze Serbskeje zakładneje šule “Jurij Chěžka” Chrósćicy a Marlene Jatzwaukec ze Serbskeje zakładneje šule „dr. M. Grólmusec“ Radwor staj dobyćerjej 12. čitanskeho wubědźowanja, kotrež wotmě so sobotu, 9. apryla 2016, w Budyskej Smolerjec kniharni. 
wjace...


Naš poskitk cyle čerstwy z ćišćernje

Za šule, wučerjow a dalšich zajimcow smy w Rěčnym centrumje WITAJ znowa zestajeli brošuru wo našich titulach. Wona wobsahuje wšitke nowe kaž tež dotal wušłe hornjoserbske  resp. dwurěčne wučbne materialije za šulerjow zakładneje a wyšeje šule a gymnazija, kiž su so w našej zamołwitosći nadźěłali abo zestajeli.  K jednotliwym wučbnicam, zešiwkam, cejdejkam atd. namakaće nimo wobrazow krótke wopisowanje k wobsahej, informacije k awtoram a zestajerjam kaž tež płaćiznu a wotpowědne skazanske čisło.

„Poskitk 2016/2017“ móžeće sej darmotnje pola nas w Rěčnym centrumje WITAJ a w Smolerjec kniharni w Budyšinje wotewzać. k downloadej ...


Zwučowanja a spěwy za kubłanje hłosa w zakładnej šuli

Nowy předležacy material je zběrka serbskorěčnych spěwow (wjetšina z nich přełožki) a zwučowanjow za spěwanje z dźěćimi pod aspektom hłósneho kubłanja. Awtorka zešiwka je Tanja Donatec, wudawaćel je Rěčny centrum WITAJ.

Brošura wobsahuje 36 stronow. Skazać móže so pod čisłom L-0/260/16-1A w Rěčnym centrumje WITAJ. Nimo toho namakaće ju pod download jako pdf-ku na našej domjacej stronje. Prěnjotne zastaranje šulow je bjez skazanki zaručene.


Stipendije za měsačny kurs čěšćiny w Čěskej

Čěske knježerstwo přewostaja zajimowanym Serbam přez posrědnistwo Rěčneho centruma WITAJ lětsa zaso cyłkownje pjeć stipendijow za wobdźělenje na intensiwnym rěčnym kursu čěšćiny

• wot 29.7. do 26.8.2016 na Karlowej uniwersiće w Praze,

• wot 22.8. do 9.9.2016 na Juhočěskej uniwersiće w Českich Budějovicach.

Dalše informacije  a přizjewjenske formulary namakaće tu.


Wažny měznik hornjoserbskeje prawopisneje kontrole docpěty

Wot dźensnišeho steji pod zapřijećom soblex.de w rubrice Downloads prěnja wersija hornjoserbskeje prawopisneje kontrole k dispoziciji. Tuta elektroniska pomoc na polu prawopisa steji za programowe pakety, kotrež su za kóždeho wužiwarja wotewrjene a přistupne (LibreOffice resp. OpenOffice) kaž tež za Microsoft Office wot wersije 2010 k dispoziciji.

Słowoskład bazuje na Prawopisnym słowniku hornjoserbskeje rěče Pawoła Völkela, wobdźěłanym wot Tima Meškanka a wudatym w lěće 2005. Wuwjedźena kwalitna kontrola wobsahuje mjeztym substantiwy a adjektiwy, přepruwowanje werbow ma slědować. Z tym steja tuchwilu někak 20 % cyłkowneho hornjoserbskeho słowoskłada w prawopisnej kontroli k dispoziciji.      

Najebać toho posudźuje knjeni dr. Beata Brězanowa, wjednica Rěčneho centruma WITAJ, docpěty staw hižo jako wunošnu pomoc za wšitkich wužiwarjow.

Michaela Mošowa, naměstnica direktora Załožby za serbski lud, wobkrući, zo chce załožba projekt tež w přichodźe financielnje podpěrować. Nimo kwalitneje kontrole ma so słowoskład w dalokej měrje rozšěrić.

Wot lěta 2009 programěrarjej Bernhard Baier a Wito Bejmak Open Source-projekt zhromadnje z Rěčnym centrumom WITAJ, Załožbu za serbski lud a dr. Sonju Wölkowej wot Serbskeho instituta realizujetaj. k downloadej ...


Zjawna prezentacija Rěčneho certifikata hornjoserbšćiny po Zhromadnym europskim referencnym ramiku za rěče 

termin:            22.02.2016 we 18.00 hodź.

městnosć:        biblioteka Rěčneho centruma WITAJ, Póstowe naměsto 2 w Budyšinje

Zjawna prezentacija Rěcnego certifikata dolnoserbšćiny přewjedźe so 25.02.2016 w 13.00 hodź. w klubowni Delnjoserbskeho internata.

Zhromadny europski referencny ramik za rěče je instrument za měrjenje rěčnych znajomosćow, kiž je Europska unija předpołožiła. Wón ma přirunujomnosć a mjezsobne připóznaće rěčneje kwalifikacije zmóžnić a wolóžić, a to hranicy krajow přesahujo. Nimo toho je zakład za wuwiwanje wučbnych planow, wučbnicow a rěčnych pruwowanjow.

Rěčny centrum WITAJ je hornjoserbske a delnjoserbske mustrowe předłohi za analyzu rěčneho stawa A1 a A2 wuwił. Nimo toho nasta internetowy poskitk za testowe pruwowanje.

Ze zjawnej prezentaciju chcemy informować wo wobsahu, natwarje a hódnoćenju certifikata kaž tež wo wašnju, rěčnych niwowach a wobdźělenskich wuměnjenjach za pruwowanje Rěčny certifikat hornjoserbšćiny.

Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

kontakt: Manuela Smolina | tel: 03591- 550 413 | e-mejl: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.


Městno jednaćela/jednaćelki Domowiny ma so znowa wobsadźić

W zarjedźe Domowiny ma so k 01.01.2017 městno jednaćela/jednaćelki znowa wobsadźić. k wupisanju ...


Ptači kwas w internaće

“Štož móža ći mali w pěstowarnjach, to móžemy tež my!” Tole rjeknychu sej wobydlerjo internata Budyskeho serbskeho gymnazija a swjećachu zhromadnje ptači kwas. Tak su sroki z droždźoweho ćěsta napjekli a je na to z cokorom glazěrowali. Při bjesadźe dachu sej šulerjo swoje chłóšćenki zesłodźeć.

 

 

 


Domyswjećenje w internaće

Kaž kóžde lěto woswjeći tež lětsa tachantski farar Wito Sćapan dnja 27. januara internat serbskeho gymnazija w Budyšinje. Po krótkim nyšporje napisachu sebi wobydlerjo lětoličbu z pismikami CMB na durje swojich stwow a bydlenskich kuchnjow. W rozmołwje zwurazni duchowny swoje wjeselo nad tym, zo wopytachu někotři šulerjo w adwenće jutnje.

 


Přeprošujemy na 6. swójbnu schadźowanku

Rěčny centrum WITAJ a župa "Michał Hórnik" přeprošujetej wutrobnje wšitke dźěći, jich staršich, dźědow a wowki, na 6. swójbnu schadźowanku njedźelu, dnja 28. februara 2016, w Chróšćanskej „Jednoće“. 15:00 hodź. zahaji so zhromadne popołdnjo ze serbskim kuzłarjom. Potom skića so dźěćom paslenske a sportowe zaběry, čitanski stan, krosnowanje a rejowanje, strowe zežiwjenje, wuknjenske a kompjuterowe hry. Starši móža při kofeju a tykancu z druhimi pobjesadować. 16:30 hodź. přednošuje Raphaela Wićazowa k temje „Strowa snědań“. Wjeselimy so na Was!


Ferialny kurs za dźěći

Za dźěći wot 8 do 10 lět, kotrež bydla zwonka serbskeho sydlenskeho ruma, wotměje so w jutrownych prózdninach, wot 29.03. hač do 01.04.2016, w Budyšinje ferialny kurs serbšćiny (wšědnje 9 - 15 hodź. |pjatk 9 - 13 hodź.) Šulerjo zeznaja serbski alfabet a zwučuja serbsce čitać a pisać. Nimo toho dožiwja po wučbje serbskorěčne poskitki. Za wodźělenje zběra so popłatk we wysokosći 40 €.

Přizjewjenja su hač do 01.03.2016 móžne (telefon: 03591 550400 | e-mejlka: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.


Nowy, do wuknjenja wabjacy wučbny material so přihotuje

Štwórtk, 21. januara 2016, schadźowaše so w Budyšinje schwalenska komisija šulskich wučbnicow, zo by so z lětnim planom wotrjada wuwiwanje rěče/pedagogika RCW zeznała, wo nim diskutowała a jón schwaliła. Po rozprawje k dźěławosći w lěće 2015 předstaji wotrjadnica A. Dźědźikowa čłonam komisije wšitke nowostki zašłeho lěta bliže. Z cyłkownje 49 titulow je so 34 zhromadnje z LND wudało. Nimo tutych wuda so 15 projektowych titulow resp. dodatnych, wudospołnjacych a wupruwowanskich materialijow w zamołwitosći RCW. wjace ...


Rěčny centrum WITAJ z nowym digitalnym poskitkom

„Słowo tydźenja“ je za wšitkich, kotřiž serbsku rěč lubuja a rady swój słowoskład rozšěrjeja. Manuskript za Słowo tydźenja je z pjera Lubiny Hajdukoweje. Tuž dajće sej lubić.

k downloadowanju ...


Prózdninska zaběra za šulerjow 3. do 6. lětnika

Bórze su zymske prózdniny. Štóž hišće tak prawje njewě, što móhł činić, je wot 15. hač do 17.02.2016 wutrobnje do domu Jurja Brězana w Hornim Hajnku přeprošeny. Naše socialne dźěłaćerki poskićuja tam wšědnje wot 08:30 hač do 11:30 hodź. wotewrjenu zaběru:

  • Póndźelu podadźa so na wjesnu rallye a wobhladaja sej po tym film „Šmjatańca w raju bajkow“.
  • Wutoru čitaja so serbske knihi.Rady móže kóždy swoju najlubšu serbsku knihu sobu přinjeć.
  • Srjedu pasla so zymske swěcy a dalše wěcy.

Zajimcy njech so prošu přizjewja, tež jenož za jednotliwe dny. Tež spontane wobdźělenje je móžne.

Kontakt: telefon 03591 550400 | e-mejlka Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.


Pytamy projektoweho sobudźěłaćerja/projektowu sobudźěłaćerku

Serbska rěč jako mjeńšinowa rěč trjeba žiwe a awtentiske posrědkowanje w pěstowarnjach a šulach. Za to wuwiwamy atraktiwne wuknjenske srědki a organizujemy projekty z wólnočasnym charakterom.

Pytamy k 1. meji 2016 jako zastup w maćernym dowolu projektoweho sobudźěłaćerja (m/ž). k wupisanju dźěłoweho městna ...


Młodźinska protyka 2016 wušła

Spočatk lěta je zaso wušła nasćěnowa protyka za serbsku młodźinu, kotraž so tučasnje na młodźinske kluby, studenty, serbske šule, towarstwa, zarjady a druhe zajimcy wudźěli. Młodźinsku protyku je wotrjad młodźinskeho socialneho dźěła Rěčneho centruma WITAJ zhromadnje ze župu Budyšin a Serbskim młodźinskim towarstwom PAWK wudał. Layout protyki přewza Jadwiga Hermanowa. k downloadowanju ...


Čitarjo Płomjenja swjeća zhromadnje z dźěćimi ćěkancow

Pjatk popołdnju přeprosy sej redakcija Płomjenja skupinku čitarjow do Chróšćanskeje Jednoty, zo bychu zhromadnje z dźěćimi ćěkancow adwentničku woswjećili. Po lóštnym předstajenskim kole ze socialnej pedagogowku Sophiu Delanec wukałachu wobdźělnicy poprjančki, kotrež su po pječenju wězo tež hišće rjenje wozdebili. W mjezyčasu wobhladachu sej krótki hodowny trikowy film a ekskluziwne předstajenje rejowarkow dorostoweje skupiny SLA “Łužičanka”.


Wuknjemy serbsce 2 – hrajne plany

K rjadej Wuknjemy serbsce předleži dalši wučbu wudospołnjacy material - mapa z hrajnymi planami. Cyłkownje dźesać předłohow w formaće A3 wabi k lóštnemu nałožowanju a skrućenju nawuknjeneje leksiki. Mapa wobsahuje hrajne předłohi k temam swójba, šulske wěcy, ličby, drasta, moje ćěło, domjace zwěrjata, zwěrjenc, počasy a nałožki. Słowoskład je znaty z dźěłoweju knihow Wuknjemy serbsce 1 a 2. W rozdźělnych hrach so zeznata leksika wospjetuje a skruća. Šulerjo wuknu na zabawne wašnje. Hrajne plany hodźa so za partnerske a tohorunja za skupinske dźěło.


Nowe Lutki wušli

„Kak je Daniel pčołki znać wuknył“ rěka wobrazowa stawizna k wumolowanju a zasopowědanju w nowym wudaću Lutkow. Napisała je ju Weronika Mětowa a ilustracije je přidała Bernadet Ričlec. Jako paslenski pokiw namakaja starši nawod k paslenju pčołki.

k downloadej ...

 

 


Projekt k powołanskej orientaciji

Šulerjo 8. lětnika Worklečanskeje wyšeje šule wopytaja dźensa, srjedu 2.12.15, serbske firmy a zarjady. Tak stej holcy w Serbskim ludowym ansamblu, hdźež zeznajomitej zo z powołanjom šwalče a zhotowjerki maskow (Maskenbildnerin). Tež w serbskim hosćencu „Wjelbik“ w Budyšinje dźensa dopołdnja šulerjej sobu waritaj. Dalši šulerjo wopytaja Wjeńkec blidarnju we Wotrowje, skótnolěkarsku praksu w Pančicach, Brühlec lakěrarnju w Smječkecach, starownju „swj. Ludmile“ w Chróšćicach, Zahrodnikec pjekarnju w Chróšćicach, metal předźěłacy zawod w Miłoćicach a Šustrec elektrofirmu w Kamjencu. Woni wjedu ze zamołwitymi sobudźěłaćerjemi interviewy a maja móžnosć, w firmach sobu podźěłać.

Projekt je nastał na iniciatiwu sobudźěłaćerki Rěčneho centruma WITAJ Bianki Wjeńcyneje. Je to zhromadny projekt RCW ze serbskej wyšej šulu Worklecy. Zaměr je, zo zeznaja šulerjo jednotliwe powołanja w serbskich firmach/zarjadach bliže a zo wuzwola sej klětu kónc šulskeho lěta po móžnosći tež w serbskej wokolinje městno za šulerski praktikum.

RCW je wudał lětsa dwurěčnu dokumentacisku mapu, kiž słuži k powołanskej orientaciji. W njej rozprawjeja Worklečanscy šulerjo wo tym, kak su loni prěni raz serbske firmy wopytali a kotre powołanja su bliže zeznali. Mapa z tekstami a fotami ma so lětsa dale wudospołnić. Wona słuži jako přidatny wučbny material a je wučerjam a šulerjam we wšěch serbskich wyšich šulach k dispoziciji.   


Interaktiwne čitanje z Měrćinom Wjenkom

Jako njewšědne zakónčenje fantastiskeje serije “Po strašnych pućach” zarjadowa redakcija Płomjenja zhromadnje z awtorom powědančka Měrćinom Wjenkom štwórtk, 26. nowembra 2015, mału čitansku turneju. Rano předstaji Wjenk na žiwe wašnje wosud rjeka Bježmina Radworskim šulerjam. Jako wosebitu překwapjenku zahrachu šulerjo awtorej tohorunja scenu z powědančka. Dopołdnja poby pola 5. lětnika na Kulowskej šuli, a připołdnju připosłuchaše skupina serbšćinarjow Wojerowskeho Lessingoweho gymnazija interaktiwnemu čitanju. Wukónc powědančka wšak móža dźěći hakle w decemberskim wudaću Płomjenja čitać.


Ferialny rěčny kurs za dźěći

Rěčny centrum WITAJ přewjedźe w jutrownych prózdninach wot 29. měrca hač do 1. apryla 2016 ferialny kurs za dźěći, kotrež wotrostu zwonka Łužicy. Dokładniše informacije k wotběhej a městnosći dóstanjeće po zymskich prózdninach. Wo přizjewjenje z podaćom staroby dźěsća prosymy hač do kónca decembra tutoho lěta.

Maće-li prašenja, docpějeće nas pod telefonowym čisłom 03591 550414 abo přez e-mejlku Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.


Wuknjemy serbsce 1 – wučerske doporučenje

Wušli su wučerske doporučenja k dźěłowej knize “Wuknjemy serbsce 1” za serbšćinu jako cuza rěč. W přiručce namaka wučer informacije k wobchadej z knihu, pokiwy k zwučowanjam w dźěłowej knize a dalše namjety a nastorki za natwar jednotliwych hodźinow, spěwy a kopěrowanske předłohi.

 

 


Přistajeni Domowiny a Rěčneho centruma WITAJ předčitaja w pěstowarnjach a zakładnych šulach ze swojich najlubšich serbskich knihow

Pjatk, 20. nowembra 2015, přewjedźe so k 12. razej po cyłej Němskej “Předčitanski dźeń” (www.vorlesetag.de). Zajimcy čitaja po cyłym kraju před dźěćimi ze swojich najlubšich knihow a posrědkuja z tym swoju zahoritosć za čitanje. Přistajeni Domowiny a Rěčneho centruma WITAJ so lětsa wospjet na projekće wobdźěla a čitaja ze swojich najlubšich serbskich knihow před pěstowarskimi dźěćimi w Sulšecach, Pančicach-Kukowje, Njebjelčicach, Njeswačidle, Budyšinje, Radworju, Myšecach a Drježdźanach, kaž tež před šulerjemi zakładnych šulow w Budyšinje, Pančicach-Kukowje, Barće, Wulkej Dubrawje, Ralbicach a Chrósćicach.


Nowe wudaće Serbskeje šule wušło

Čitajće w aktualnym wudaću Serbskeje šule mjez druhim přinoškaj Beaty Brězanoweje „Dwurěčnosć w staršiskim dźěle jako tema kwalitatiwneho managementa - kubłanske partnerstwa iniciěrować“ a Tomasza Derlatki „Wo zakładnych problemach powědacych tekstow“. Alena Dubawina wěnuje so w swojim přinošku „Kubłanske poradźowanje na wyšej šuli“ kubłanskemu doporučenju, kotrež dóstanje kóždy šuler 6. lětnika a na pisomnu próstwu staršeju tež šuler 5. lětnika wyšeje šule.

k wobsahej ...


WITAJ-kurs za staršich ― poskitk k pospytanju

W Krabatowym młynje w Čornym Chołmcu wotměje so 13., 20. a 27. januara 2016, stajnje wot 18:30 hodź. hač do 20:00 hodź. rěčny kurs serbšćiny k pospytanju. Zajimowani starši njech so prošu hač do 15.12.2015 w Rěčnym centrumje WITAJ přizjewja.

telefon: 03591 550400 | e-mejlka: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.


Płomjo z adwentnym kalendrom

Kaž hižo w minjenymaj lětomaj dóstanu čitarki a čitarjo z nowemberskim wudaćom Płomjenja tež lětsa zaso adwentny kalender. Nimo žortnych ilustracijow grafikarja Šćěpana Hanuša chowaja so za woknješkami słowa, do kotrychž maja dźěći pytane pismiki zasadźić a je do praweho slěda zestajeć, zo móhli patoržicu hodowne hrónčko wučitać.

Nowemberske čisło serbskeho dźěćaceho časopisa je zdobom wosebite wudaće k temje “Ćěkancy a azyl”. Krótkemu zawodej do tematiki sćěhuja teksty z informacijemi wo tučasnym połoženju kaž tež interviewy ze socialnej pedagogowku a dźěćimi-ćěkancami z Budyšina. A samo comicowej figurje Feliks a Florian diskutujetaj z přećelom Samuelom wo tym, hač njeje sej “kóždy šansu zasłužił”.


Prózdninski camp 2015 w Bórku

W prěnim tydźenju nazymskich prózdnin 2015 knježeše nad Budyskim spjatym jězorom čiłe žiwjenje, jako přebywaše tam 18 serbskich a serbsce wuknjacych dźěći ze šulow Wojerecy, Slepo, Radwor, Chrósćicy, Ralbicy a z Drježdźan w prózdninskim campje. k wobrazowej galeriji ...


Mój wuměrjeny kraj

Jako dalši zešiwk w rjedźe dźiwadłowych hrow je RCW jako swójski projekt wudał “Mój wuměrjeny kraj” Jurja Kocha. Tekst złožuje so na předłohu manuskripta lětušeje inscenacije NSLDź, při čimž pak so slepjanšćina, kotraž so w hrě jako hrajna rěč wužiwaše, njeje přewzała. Material słuži jako dodatny čitanski material za literarnu wučbu na serbskich wyšich šulach a gymnaziju. Brošura ma wobjim 44 stronow. Ilustracija Šćěpana Hanuša na wonkownej wobalce je wurězk wabjenskeho plakata NSLDź. Skazać móže so pod čisłom L-0/258/15-1A w Rěčnym centrumje WITAJ. Prěnjotne zastaranje šulow je bjez skazanki zaručene.


Dalekubłani k hotowanju serbskeje katolskeje drasty

Přeprošujemy serbske kubłarki na dwě dalekubłani k hotowanju serbskeje katolskeje drasty, na kotrychž móža sej wobhladać, kak so drasta holcam w pěstowarskej starobje prawje hotuje. Po tym móža so same w hotowanju wupruwować. Zarjadowani wotmějetej so

za hotowanje družki:
srjedu, 28.10.2015, wot 16:00 hodź. w Dwurěčnej pěstowarni CSB w Pančicach-Kukowje, Při holi 6
(nawod: Hanka Kubašowa)

za hotowanje słónki a njewjesty:
póndźelu, 02.11.2015, wot 16:00 hodź. w Serbskej pěstowarni CSB „Jan Radyserb-Wjela“ w Budyšinje, Friedricha Engelsowe naměsto 8
(nawod: Lejna Šołćina)


Čitarjo Płomjenja w słowjanskim srjedźowěkowskim lěhwje

W Měrjowje (Melaune) je so kónc tydźenja prěni raz wjetše słowjanske srjedźowěkowske lěhwo wotměło. Na 30 ludźi z Čěskeje, Pólskeje a Němskeje běchu tam wot pjatka hač do njedźele po přikładźe prjedownikow z 11. lětstotka žiwe. Lěhwo su tež serbske dźěći wopytali. Běchu to dobyćerjo srjedźowěkowskeho wubědźowanja dźěćaceho časopisa PŁOMJO, kotrychž je ryćer Měrćin Chěžka sobotu dopołdnja tam witał. Wón rozkładowaše jim žiwjenske wobstejnosće w tehdomnišej Łužicy. Zhromadnje třělachu z kłokom a prokom a katapultom, přewjedźechu kwis wo zadźerženskim kodeksu ryćerjow a zamiškrichu woheń z pomocu  žahi (Zunder). Słowjanske srjedźowěkowske lěhwo je towarstwo Milčanow organizowało, kiž wobsteji z lěta 2001.


11. swjedźeń serbskeje rěče w Radworju

103 šulerjow 4. lětnika z Radworja, Slepoho, Hodźija, Barta, Njeswačidła a Wojerec wobdźěli so na 11. swjedźenju serbskeje rěče, kotryž přewjedźe Rěčny centrum WITAJ kóždolětnje za šulerjow, kiž wuknu serbšćinu jako cuzu rěč. wjace ...


Projektowa protyka Rěčneho centruma WITAJ wušła

W Rěčnym centrumje WITAJ je wušła protyka z projektami a zarjadowanjemi RCW w běhu lěta. Wona informuje měsačnje wo aktualnych zarjadowanjach kaž na př. wo WITAJ-kursach za dźěći a dorosćenych, wo swjedźenjach serbskeje rěče a projektowych dnjach w šulach a pěstowarnjach, wo prózdninskim campje, swójbnej schadźowance a dalšich aktiwitach RCW. Kalendarij njeje na wěste lěto wjazany, ale je trajny. Kalender hodźi so tuž jako narodninska protyka.

 


Za dźěći zwonka Łužicy: ferialny rěčny kurs serbšćiny

Rěčny centrum WITAJ planuje ferialny rěčny kurs za dźěći zakładneje šule, kotrež wotrostuja zwonka Łužicy. Jeli so dosć zajimcow namaka, přewjedźe so tajki kurs w Budyšinje. Dopołdnja bychu šulerjo pisać a čitać zwučowali a popołdnju so zabawjeli. Idealne by było, bychu-li so znajmjeńša 8 do 12 šulerjow namakali. Prošu signalizujće Waš zajim hač do kónca lěta 2015.

Kontakt: Michaela Hrjehorjowa, tel.: 03591/550414, e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.


Nowe wudaće Lutkow wušło

Nazyma je čas kermušow. Wobrazowa stawizna z pjera Měrćina Wjenka w aktualnym wudaću Lutkow powěda wo tym, kak dožiwi Witko přihoty na kermušu. „Mama, móžu ći pomhać?“ Pod tutym titulom dóstanu starši impulsy, kak hodźa so dźěći wotpowědnje staroby do dźěłow w domjacnosći zawjazać. Samo lóštne hry so za to poskićuja.

k downloadej ...

 


WITAJ-kurs za staršich

W Serbskej wyšej šuli Budyšin poskićuje so wot 22. septembra 2015 natwarjacy kurs serbšćiny za staršich. Přeprošeni su wšitcy serbšćinarjo, kotřiž su hižo dwaj semestraj serbšćinu wuknyli abo hižo A1 pruwowanje absolwowali. Kurs wotměwa so na wutorach wot 18:30 hač do 20:00 hodź. Přizjewjenja su hač do 14.09.2015 w Rěčnym centrumje WITAJ, telefon 03591/ 550 400, móžne.


Serbske stawizny w 160 wobrazach

Nowy plakat “Serbske stawizny w 160 wobrazach” so 23. septembra 2015 w 19.00 hodź. w Serbski muzeju zjawnosći předstaji.

W 160 wobrazach a krótkich tekstach poda so přehlad wo faktach serbskich kulturnych stawiznow w Hornjej a Delnjej Łužicy. Wot prěnjeho pisomneho naspomnjenja Serbow w chronice Fredegara wokoło 630 hač k stotej róčnicy załoženja Domowiny w lěće 2012 so stawizny Serbow zwobraznjeja. Historiske dokumenty a objekty steja jako symbol za wažne mězniki serbskich stawiznow. Awtoraj dr. Hans Mirtschin a Ralf Reimann, kotrajž staj tež awtoraj plakata k stawiznam Budyšina, staj nimo znatych dokumentow a wobrazow wušiknje tež nowy material  wuzwoliłoj. Zmóžnitaj z tym wobhladowarjej wosebity wid na serbske kulturne stawizny.

Byrnjež so stawizny Serbow chronologisce wobjednawaja, so přez wosebite wuhotowanje zdobom paralelne zhladowanje na wěste časowe wotrězki zmóžnja. Tomu polěkuje tež barbny časowy přehlad, kotryž zmóžnja zarjadowanje podawkow do stawiznow wobeju Łužicow a Němskeje.

Plakat, kotryž so jako ryzy plakat we wulkosći 63 cm x 89,1 cm a na wulkosć A4 fałdowany poskića, předleži w serbskej a němskej rěči. Wón ma wosebje pola młodostnych zajim za stawizny Serbow a dwurěčneje Łužicy budźić.

Wudawaćeljo: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t., Rěcny centrum WITAJ, Serbski institut z.t., Serbski muzej Budyšin

Awtoraj: Ralf Reimann a dr. Hans Mirtschin


Wuknjemy serbsce 4 – dźěłowy zešiwk

Za serbšćinu – cuzorěčnu wučbu předleži za 4. lětnik nowy dźěłowy zešiwk jako dalši material rjada Wuknjemy serbsce. Dźěłowy zešiwk koresponduje z wučbnicu za 4. lětnik a wopřija wobsahi a nadawki k posrědkowanju a skrućenju wědy a k wutworjenju rěčnych dokonjanosćow a kmanosćow wotpowědnje směrnicam wučbneho plana Intensiwne wuknjenje rěče – Serbšćina jako cuza rěč (ISL).

Dźěłowy zešiwk je kaž wučbnica do lekcijow rozrjadowana. Temy su z wobswěta šulerja a su so porno dotalnym zešiwkam z přidatnymi temami Prózdniny su nimo, Rjana nazyma, Zwěrjata w zymje, Rjane nalěćo, Pućujemy rady, Wopytamy Budyšin aLěćo je tu rozšěrili. W najwšelakorišich zwučowanjach so posrědkowana leksika na lóštne wašnje skruća.Zešiwkej je připołožena CD ze słuchanskimi tekstami. Wobrazowy material słuži zwučowanju k wuwiwanju swobodneho rěčenja.


Buchnerowy koleg stawizny 11

Za šulerjow Budyskeho serbskeho gymnazija předleži k nowemu šulskemu lětu 2015/16 za sekundarny schodźenk I wučbnica za stawizny w serbskej rěči. Je to licencne wudaće za Saksku nakładnistwa Buchnerowy koleg. W nadawku RCW stej wobšěrnu wučbnicu do serbšćiny přełožiłoj Lubina Hajduk Veljikovićowa a Rejzka Šěnowa.

We wučbnicy wobjednawatej so wulkokapitlej. Prěni je “Wutworjenje moderneje towaršnosće w Němskej” z temowymaj kapitlomaj “Para, železo a milina přeměnjeja swět: industrielna rewolucija” a “Restawracija, rewolucija, kejžorstwo: Němska w “dołhim” 19. lětstotku”. Druhi wulkokapitl “Demokratija a diktatura w prěnjej połojcy 20. lětstotka” wopřija temowej kapitlej “Weimarska republika: zwrěšćenje prěnjeje němskeje demokratije” a “Nacionalsocialistiske knjejstwo namocy”. W dalšim wobsahuje kniha štyri wólbnowinowatostne temy, přiwěšk z registrom wosobow a wěcnych zapřijećow kaž tež pokiwy za wobdźěłanje nadawkow a k metodam wědomostneho dźěła.

Temowe kapitle su rozrjadowane do dweju dźělow. W prěnim dźělu předstaja so wobšěrnišo k zrozumjenju historiskich zwiskow tema a w druhim materialije kaž historiske teksty a dokumenty, teksty historikarjow, statiski, karty, fota a dr. Tema a jednotliwe materialije k tutej su z pokazkami mjez sobu zwjazane.

Jako systematiski přihot na maturu słuži tohorunja spěchowanje metodoweje kompetency. Z dźěłowymi nadawkami k materialijam so wěste nałožowanje metodow zwučuje a pod nadpismom “Metodowy kamušk” rozjasnjeja so stawizniske dźěłowe techniki kaž wuhódnoćenje statistikow a diagramow, interpretacija pomnikow a druhe za samostatne wudźěłanje a wospjetowanje na konkretnym přikładźe.

Na podawki w Sakskej skedźbnjeja strony “Regionalne stawizny”. Tute su tematisce do temowych kapitlow zarjadowane.

Nakładnistwo C.C.Buchner skića na swojej domjacej stronje filmowe wurězki k temam, kiž so w knize wobjednawaja. Za tute je w knize přeco wotpowědny code podaty.

Na kóncu kóždeho wulkokapitla su temy a předmjety přesahowace nadawki formulowane, z kotrymiž móže šuler swoje zdobyte kompetency přepruwować. Nimo toho namaka pokiwy k dalšej literaturje na internetne strony za swójsku rešeršu.


Prózdninski camp w Bórku při Spjatym jězoru

Rěčny centrum WITAJ přeprošuje tež lětsa šulerjow 3. a 4. lětnika dwurěčnych rjadownjow w prěnim tydźenju nazymskich prózdnin do prózdninskeho campa w Bórku pola Budyšina. Wobdźělnicy smědźa so na zabawjace a wotměnjace prózdninske dny w intensiwnej serbskorěčnej atmosferje wjeselić.

k flyerej z přizjewjenskim formularom ... | k wobrazowej galeriji prózdninskeho campa 2014 ...

 


Zakładne kursy serbšćiny

Ze spočatkom noweho šulskeho lěta poskićujemy slědowace zakładne kursy serbšćiny za staršich a dalšich zajimowanych dorosćenych:

  • w Pančicach-Kukowje wot 07.09.2015 - na póndźelach wot 18:00 hač do 19:30 hodź. w zakładnej šuli,
  • w Malešecach wot 14.09.2015 - na póndźelach wot 19:00 hač do 20:30 hodź. we wyšej šuli,
  • w Budyšinje wot 05.10.2015 - na póndźelach wot 19:00 hač do 20:30 hodź. w Serbskej wyšej šuli na Friedricha Listowej dróze 8.

Přizjewjenja přijimujemy pod telefonowym čisłom 03591/ 550 400 abo přez e-mejlku Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. .

k přizjewjenskim formularam ...


Nowe wudaće Serbskeje šule wušło

Čitajće w aktualnym wudaću Serbskeje šule mjezdruhim přinoškaj Manuele Smolineje “W fachowej wučbje dźěći tež (hišće) rěčnje kubłać?” a Jany Šołćineje „Nowa kniha wo dwurěčnym kubłanju předšulskich dźěći”. Nimo toho předstaja so nowy wučbny material za šulske lěto 2015/2016.

 

 

 


Z Kitom dale 3

Za serbsce wuknjacych předleži dźěłowa kniha „ Z Kitom dale 3“. Kniha natwarja na dźěłowu knihu „Z Kitom wuknjemy 2“. Wona je tohorunja tematisce natwarjena a złožuje so na wuknjenske wobłuki wučbneho plana za serbšćinu jako cuzu rěč. Wučbnica zapřija teksty, zwučowanja a tež přidatny material ze wšelakorym zwučowanskim poskitkom. Słuchanska CD z tekstami, zwučowanjemi a spěwami wučbnicu wudospołnja. Praktiske zwučowanja wuwiwaja so na zakładźe šulerjam znatych kontekstow. Hry, spěwy, žorty a  rymy w kóždej jednotliwej lekciji přinošuja k lóštnemu wuwučowanju a k motiwaciji šulerjow. Teksty a přinoški wotpowěduja něhdźe starobje 13 do 14 lět. Dźěłowa kniha přinošuje tohorunja k wuwiću serbowědy kaž tež k spěchowanju powšitkowneje wědy. We wučbnicy stejitej zrozumjenje rěče a ertne zwuraznjenje w srjedźišću wuwučowanja. Zakładne kompetency wuknjenja – słuchanje, čitanje, rěčenje a pisanje – so spěchuja a skruća.


Wuknjemy serbsce 4

Za cuzorěčnu wučbu serbšćiny předleži w rjedźe Wuknjemy serbsce wučbnica za 4. lětnik. Wona natwarja systematisce na dźěłowej knize prěnjeho a druheho lětnika a na wučbnicu 3. lětnika. Na spočatku 4. lětnika wospjetuja so znata leksika a znate wosobiny (Leitfiguren) z předchadnych lětnikow. Z pomocu najwšelakorišich zwučowanjow so wěsty zakładny słowoskład natwari. Temy z wobswěta šulerja so rozšěrja z přidatnymi temami Prózdniny su nimo, Rjana nazyma, Zwěrjata w zymje, Rjane nalěćo, Pućujemy rady, Wopytamy Budyšin aLěćo je tu. Wučbnica je po zwučenym wašnju do lekcijow rozrjadowana. Wone wobsahuja nadawki k posrědkowanju a skrućenju noweje leksiki. Dale nadeńdźemy čitanske teksty k wuwiwanju čitanja. Wobrazowy material słuži k zwučowanju swobodneho rěčenja. Wučbnica skónči ze słowničkom, kiž wobsahuje wšu leksiku, kotraž so wot 1. do 4. lětnika posrědkuje.


Čitanka 3 w druhim nakładźe wušła

W druhim nakładźe je wušła Čitanka za třeći lětnik. Wobsah Čitanki 3 wosta we hłownym njezměnjeny, jeničce tekst na stronje 131 so z aktualnišim tekstom naruna.

K Čitankce 3 poskića so dale wotpowědny čitanski wupokaz, kotryž hodźi so w Rěčnym centrumje WITAJ skazać (skazanske čisło: L-2/117/08-2).

ISBN 978-3-7420-1365-1
skazanske čisło 3/107/15-2A


Čitanka 2 – druhi sylnje wobdźěłany nakład wušoł

W druhim sylnje wobdźěłanym nakładźe je wušła Čitanka za druhi lětnik. Wuhódnoćo wothłós z praksy na prěni nakład Čitanki 2 je awtorka a zestajerka Wórša Wićazowa tójšto tekstow předźěłała a zjednoriła. Teksty, kotrež wopokazachu so we wučbje jako njeaktualne abo narokam wučby njewotpowědowachu, je z nowymi narunała.

Z předźěłanej Čitanku 2 předleži tež předźěłany čitanski wupokaz. Wupokaz hodźi so po zwučenym wašnju w RCW skazać (skazanske čisło: L-2/117/15-3). Šulam, kotrež dale z prěnim nakładom Čitanki 2 dźěłaja, so wotpowědny čitanski wupokaz dale poskića (skazanske čisło: L-2/117/08-2).

ISBN 978-3-7420-1346-0 | skazanske čisło 2/82/15-2A


WITAJ-kurs za předšulske dźěći

W nazymje započina so nowy rěčny kurs serbšćiny za předšulske dźěći. Wón wotměje so wot 7. septembra 2015 hač do 20. junija 2016 na póndźelach wot 15:30 hač do 16:20 hodź. w Serbskej zakładnej šuli Budyšin. Nawjedować budźe jón něhdyša wučerka a šulska nawodnica knjeni Christa Paulowa.

Přizjewjenja přijimujemy pod telefonowym čisłom 03591 550400 abo přez e-mejlku pod Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. .


Wutrobnje witajće

na program dorostowych skupin „W kraju wjesołych dźěći“

sobotu, 11. julija 2015, wot 15:30 - 18:00 hodź. na Krawčikec dworje w Chrósćicach.

Program wuhotuja dorostowe kulturne skupiny ze Smjerdźaceje, Ćiska, Ralbic, Worklec, Chrósćic a Pančic-Kukowa kaž tež dorostowe studijo „Łužičanka“ a wobdźělnicy dźěłarnički „Bubony“. k impresijam ...


Po puću w Serbskim domje - wosebity projektowy dźeń za holcy

Z powołanjemi serbskich institucijow w Budyskim Serbskim domje zeznajomili su so wutoru, 7. julija 2015, holcy SWŠ Ralbicy. Po krótkim wjedźenju po Serbskim domje rozdźělichu so holcy do mjeńšich skupinkow a podachu so do jednotliwych institucijow.

W Rěčnym centrumje WITAJ zeznajomichu so z powołanjom lektorki bliže a z nadźěłanjom serbskich wučbnicow. Nimo toho naćisnychu plakat za sportowu wučbu, zeznachu dźěło na wosebitej app wo powołanjach, napisachu krótki tekst za Płomjo a přełožichu za rěč spěchowace dźěło w pěstowarni zabawnu hru z němčiny do serbšćiny.


Wuknjemy serbsce 3 – Wobrazowe karty za šulerja

W rjedźe Wuknjemy serbsce za serbšćinu jako cuza rěč su wušli wobrazowe karty za šulerjow we wulkosći memorykartkow. Material wobsahuje 165 kartkow, kotrež su do 18 temow rozrjadowane. Z wobrazowymi kartkami ma šuler nazorosrědk w ruce, z kotrymž móže na lóštnje wašnje swój słowoskład skrućić. Po zwučenym wašnju namaka šuler na prědnjej stronje kartki wobraz, na zadnjej stronje čita słowo. Kartki móža so we wučbje k skrućenju leksiki zasadźić, w partnerskim abo skupinskim dźěle abo w spěchowanskej wučbje.


Wjeseli hercy 1/2 - druhi nakład wušoł

Wušoł je druhi nakład hudźbneje wučbnicy za zakładnu šulu “Wjeseli hercy 1/2”, štož běše trěbne, dokelž běše prěni nakład rozebrany. Na doporučenje a posudk hudźbneje pedagogowki Tanje Donatec smy wjacore spěwy transponowali, dokelž njeje za wuwiće dźěćaceho hłosa spomóžne, hdyž dźěćo pospochi přehłuboko spěwa. Hewak je wobsah wučbnicy njezměnjeny wostał.

ISBN 978-3-7420-1301-9
skazanske čisło: 1/117/15-2A

 


Wot A do Ž – třeći nakład wušoł

Wušoł je třeći nakład słownička za zakładnu šulu “Wot A do Ž”, dokelž běše předchadźacy nakład rozebrany a słowoskład nowych wučbnicow w nim hišće njewobkedźbowany. Tohodla je třeći nakład nětko wo tójšto hesłow za kóždy lětnik rozšěrjeny.

ISBN 978-3-7420-1198-5
skazanske čisło: 1/93/15-3A

 


Nowe Płomjo wušło

Bórze su prózdniny. Kohož w tutym dołhim času tola hdys a hdys wostuda trapi, njech pohlada do najnowšeho wudaća Płomjenja. Tam namaka pokiwy k rysowanju, paslenju, eksperimentowanju a fotografowanju. Z rysowanku k serbskej bajce móža so šulerjo samo na wubědźowanju Załožby za serbski lud wobdźělić, a jeli maja zbožo, wozjewi so tuta potom na nowej bajkowej CD.

Lěćo pak je tež čas grilowanja. Kuchar Tomaš přeradźi recept za kokošace kiješki z limetowej butru.

 


Intensiwny kurs čěšćiny 2015

Wot 10. hač do 15. awgusta 2015 zarjaduje Rěčny centrum WITAJ znowa intensiwny kurs čěšćiny za Serbow w Smjerdźacej. Čech Pavel Šlechta budźe wšědnje šěsć hodźin wuwučować. Po popołdnjach budu čěscy hóstni referenća w jich maćeršćinje k čěskej kulturje a stawiznam přednošować. Nimo wulěta do Ústi nad Labem su zabawne wječorki z čěšćinu planowane. Přizjewjenja přijimujemy pod tel. čo. 03591 550400 abo přez e-mejlku: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. .


Wuknjemy serbsce 3 –
Wobrazowe karty za wučerja

Wušoł je rjadowak za wučerja 3. lětnika, kotryž wobsahuje 165 wobrazowych kartow w formaće A5 k wučbnicy Wuknjemy serbsce 3, słowne karty k jednotliwym wobrazam a nawod k wužiwanju wobrazowych kartow. Wobrazowe karty su do 18 temow rozrjadowane, kotrež su wothłosowane na temy z wučbnicy. Na zadnjej stronje karty nańdźe wučer serbske pomjenowanje. Za kóždy wobraz ma wučer w rjadowaku wotpowědnu słownu kartu. W nawodźe poda so tójšto nastorkow, kak so karty zasadźić hodźa. Kopica přikładow na hrach material kompletěruja. Słowna lisćina nawod wudospołnja.


Mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica“ 2015

Open-air-kino na Šołćic dworje w Chrósćicach

Župa „Michał Hórnik“ Kamjenc a Rěčny centrum WITAJ přeprošujetaj na předwječoru festiwala, pjatk, dnja 10.07.2015, na open-air-kino na Šołćic dworje w Chrósćicach.

W 20:30 hodź. pokaza so wot Jana Krawže natočena dokumentacija swjedźenskeho ćaha „770 lět Chróšćanska wosada“ z lěta 1995. Po tym slěduje zajimawy DEFA-film z lěta 1972 wo jězbje po serbskej Łužicy. W 21:30 hodź. dožiwja přihladowarjo lóštnu komediju „Wer`s glaubt wird selig“.


Bubonowa dźěłarnička

Hač do 19. junija maja šulerjo 5. a 6. lětnika składnosć, so za bubonowu dźěłarničku w Rěčnym centrumje WITAJ přizjewić (telefon 0175 7541985, e-mejlka Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. ). Dźěłarnička wotměje so 3., 4. a 10. julija 2015 we Smjerdźacej. Zhromadnje z młodym hudźbnikom Symanom Hejdušku nawuknu šulerjo bubnować. Wjeršk projekta budźe wustup we wobłuku dźěćaceho programa folklorneho festiwala dnja 11.07.2015 w Chrósćicach. Nimo bubnowanje čaka na wobdźělnikow hišće lěhwowy woheń, na kotrymž budu sej sami jědź přihotować. Wuměnjenja njejsu trěbne, započatk je lochki. Štóž so rady pohibuje ale tež wotpina je tu na prawym městnje.


9. serbska čitanska nóc

Mjeztym je hižo z dobrej tradiciju, zo přewjedźetej RCW a NSLDź za zahoritych čitarjow 3. a 4. lětnika na kóncu šulskeho lěta čitansku nóc. Wšitcy mali čitarjo zetkaja so pjatk, 19. junija 2015, w 19 hodźin ze swojim spanskim měchom a najlubšej serbskej dźěćacej knihu w Dźiwadle na Hrodźe. Wobdźělnikow wočakuje zaso pisana a zabawna nóc z tójšto překwapjenkami.


Powołanja w serbskich institucijach bliže zenali

Šulerjo 7. lětnika Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ Worklecy wopytachu dźensa, dnja 17. junija 2015, na swojim pućowanskim dnju Rěčny centrum WITAJ w Budyšinje. Holcy a hólcy słyšachu wot lektorki Bianki Wjeńcyneje, kak serbska wučbnica nastawa, kotre nadawki na lektorki wšědnje čakaja a što su aktualne rěč spěchowace projekty, na kotrychž w rěčnym centrumje runje dźěłaja. Redaktor Pětr Šołta rozłoži šulerjam nastaće Płomjenja, přewjedźe ze šulerjemi mały kwis a natoči za přichodne wudaće woblubowaneho časopisa někotre měnjenja k prašenju měsaca na pask.  

Dale wopytachu holcy a hólcy redakciji Serbskich Nowin a MDR-Serbskeho rozhłósa, zo bychu so na městnje wo dźěle tamnišich sobudźěłaćerjow wobhonili a za to trěbne powołanja bliže zeznali.


Internatni šulerjo na wopyće w něhdyšim „stasi-jastwje“ Budyšin II

Na dnju dźěsća, dnja 1. junija 2015, wopytachu šulerjo 6. do 9. lětnika internata Budyskeho Serbskeho gymnazija we wobłuku projekta znate jastwo „Budyšin II“. Knjez Ingenlath wjedźeše jich přez wopomnišćo a zwobrazni na jara přijomne wašnje žiwjenje w něhdyšim jastwje.

Po zawjedźenskim filmje wo třoch epochach wobstaća jastwa wot nacionalsocialistiskeje diktatury hač k SED-režimej wohladachu sebi šulerjo originalne cely z tehdyšeho časa. Běše ćežko sebi předstajić, pod kajkimi wuměnjenjemi dyrbjachu jeći tehdy žiwi być. Jara hnujace běše za šulerjow, jako smědźachu so do awta typa Barkas B1000 sydnyć, w kotrymž so jeći druhdy 5 hodźinow dołho bjez přestawki transportowachu. W awće běchu mjenujcy 5 celow zatwarjene: kóžda 1 kwadratny meter wulka a cyle ćmowa, bjez wokna.

Po dźaknym přiklesku za zajimawe wjedźenje podachu so šulerjo po małym zhromadnym přikusku w měsće wobohaćeni wróćo do internata.


Dalekubłanje za kubłarki a kubłarjow

"Dwě rěči w jednej swójbje – šansy a wužadanja" je tema dalekubłanja Rěčneho centruma WITAJ srjedu 17.6.2015 w Budyskim Serbskim domje. Zarjadowanje k staršiskemu dźěłu za kubłarki a kubłarjow přewjedźe Claudija Winarjowa, wučerka na Serbskej fachowej šuli za socialne w Budyšinje. W srjedźišću budu mjez druhim sćěhowace prašenja stać:

  • informowanje pola staršich při přiwzaću do skupiny: Ke kotrym rěčam ma dźěćo kontakt a što rěčnje hižo zamóže?
  • doporučenja staršim w rěčnje měšanym mandźelstwje: Kotry rěčny wobchad w swójbje dźěsću najbóle tyje?
  • wobchad z němskimi staršimi: Z kotrym wašnjom jich najlěpje za serbšćinu zdobudu?

Nowe Płomjo wušło

Sće hižo wědźeli, zo maja w Indiskej wjace hač 1600 wšelakich rěčow a dialektow? W aktualnym wudaću Płomjenja zhoniće w přinošku „Rěč - bjez njeje njeńdźe“ z pjera Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje tójšto zajimaweho k temje rěč.

Redaktor Pětr Šołta je so z Markom Nowakom a Anju Cyžec rozmołwjał, kotrajž kolesowaštaj połdra lěta wot USA přez tójšto krajow hač do Chile/Argentinskeje. Interview z nimaj je za młodych čitarjow napisał.

 


Prózdninske dźěło w pěstowarnjach

Maš lóšt, w prózdninach dwaj tydźenjej ze serbsce wuknjacymi dźěćimi w pěstowarni dźěłać a sej tak něšto přizasłužić? Potom přizjew so hač do 19. junija pola nas w Rěčnym centrumje WITAJ w Budyšinje (tel. 03591 550400 abo z e-mejlku pod Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. ). Wšo dalše Ći zdźělimy. Wuměnjenje je, zo sy 16 lět stara/-y a zo serbšćinu jara derje wobknježiš.


Informaciski zešiwk „Lutki“ wušoł

Nowe wudaće Lutkow wěnuje so temje dźiwadło. Tak namakaja dźěći w nim wobrazowu stawiznu k wumolowanju a zasopowědanju k dźiwadłowej hrě „Ćmjeła Hana“. Starši pak dóstanu informacije k serbskorěčnym poskitkam na jewišću a woni zhonja, kotry woznam ma dźiwadło za dźěći. 

k downloadej ...

 

 


Nowe wudaće Serbskeje šule wušło

Čitajće w aktualnym wudaću Serbskeje šule mjezdruhim přinoškaj Jany Šołćineje „Koncepty alfabetizowanja něhdy a dźensa“ a Jürgena Schäfera „Starši kontra wučerjam kontra staršim“. Wučerjo zakładneje šule namakaja kopěrowanske předłohi za předmjetaj Serbšćina a Wěcna wučba (1. lětnik), kotrež je Regina Jakubašec nadźěłała.

Wosebitu zajimawostku móžeće w rozprawje wo lětušej swójbnej schadźowance na stronje 57 čitać. W interviewje ze swójbu Brand z Wojerec zhoniće, čehodla jich 5-lětna dźowka Milla serbsce wuknje.


21. dny serbskeho dźěćaceho dźiwadła

Štwórtk a pjatk, 21./22. meje 2015, knježeše w Dźěćacym wočerstwjenskim centrumje “Při Brusniku” w Běłej Wodźe čiłe žiwjenje. Serbske a dwurěčne dźěći ze Serbskeju zakładneju šulow Ralbicy a Chrósćicy kaž tež ze zakładneju šulow Tšupc a Choćebuz tam zhromadnje přebywachu a dźiwadło hrajachu.  Dny serbskeho dźěćaceho dźiwadła w zamołwitosći Załožby za serbski lud přewjedźechu so hižo k 7. razej w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ. W jednotliwych dźěłarničkach zwučowachu, improwizowachu a hrajachu šulerjo pod nawodom nazhonitych dźiwadźelnikow a dźiwadłowych pedagogow kaž Měrka Brankačka, Petry-Marije Bulankec-Wencloweje, Terezy Stübnerec, Heidy-Simony Barth, Ingrid Hustetoweje a Jurja Šimana. Štwórtk wječor překwapi wobdźělnikow dźiwadłowa skupina “Bratrowstwa” z Kulowa ze swojej inscenaciju “Sněžna kralowna”. Na kóncu druheho dnja pak šulerjo sami wurězki nazwučowanych scenow publikumej předstajichu. Za někotrehožkuli běchu to prěnje kročele na wulkim jewišću, kotrež mytowachu so ze sylnym aplawsom. Połni zaćišćow a rjanych dožiwjenjow podachu so šulerjo zaso domoj.


Jendźelsko-serbska app

Androidowa app „Sorbisch leicht-serbsce lochko“, kotruž je Rěčny centrum WITAJ loni wudał, předleži nětko tež w jendźelsko-serbskej wersiji. Němskorěčne  sady a wobroty  je Alison Beniston do jendźelšćiny přenjesła a tute w zwukowym studiju Simankec bratrow w Budyšinje tež jako awdija nahrawała. App pod mjenom „Sorbian easy“ je w interneće w Google Play Store k dispoziciji. Zajimcy móža sej ju darmotnje na swój smartphone přewzać. 


Čiły zajim za powołanski projekt

W Rěčnym centrumje WITAJ předstajištej wčera, dnja 21. meje,  wučerka Katka Bukowa a lektorka Bianka Wjeńcyna wučerjam serbskich wyšich šulow ze Slepoho, Kulowa, Radworja, Ralbic, Budyšina a Worklec projekt k powołanskej orientaciji bliže. Jón běštej wonej loni prěni raz we Worklecach z 8.lětnikom přewjedłoj. Z toho nasta dwurěčna dokumentaciska mapa, kotruž chcedźa wučerjo nětko tež w regularnej šulskej wučbje předmjet přesahujo wužiwać. Projekt k powołanskej orientaciji  - zwjazany z nadźěłanjom dalšeho wučbneho materiala za horjeka mjenowanu mapu - chce rěčny centrum lětsa ze 7. lětnikom Worklečanskeje wyšeje šule pokročować.


Čitaj z nami 1

rěka nowy zešiwk, kotryž je Wórša Šołćic sama spisała abo zestajała. Wón wobsahuje krótke stawiznički a dialogi, kotrež su tematisce po počasach lěta rjadowane. Stawiznički kaž „Jancec dźěd“, „Zrałe slowki“,  „Chłóšći Beno“ a  „Milenka chce žurka měć“  jednaja wo dožiwjenjach a přećach  dźěći w jich bjezposrědnym  wobswěće a su w lochkej a zrozumliwej serbšćinje napisane. Krótkim tekstam přidate su wjacebarbne a lóštne ilustracije Gudrun Lenzoweje, kotrež wabja zawěsće do čitanja.

Zešiwk wobsahuje 24 stronow. Jón wudał je Rěčny centrum WITAJ jako přidatny wudospołnjacy čitanski material .  Wón hodźi so k předčitanju w předšuli a za šulerjow 1. a 2. lětnika, kotřiž wuknu serbšćinu jako druhu a cuzu rěč. Poručamy zešiwk pak tež wšitkim tym, kiž doma w swobodnym času rady čitaja.  


„Rufus w zwěrjencu“ a „Rufus w dowolu“

rěkatej nowej zešiwkaj, kiž je wudał RCW a kotrejž móžeće sej skazać w Ludowym nakładnistwje Domowina.

Znajeće wy šibałca Rufusa? Je to rapak, kiž dožiwi wjele lóštneho, žortneho a napjateho. Wón chce šulerjow, kotřiž wobdźěleja so na serbskej wučbje po modelu 2plus, přidatnje pozbudźować k zaběrje ze serbskej rěču.

Šibałc Rufus jewi so w jednotliwych zešiwkach čitanskeho rjadu nakładnistwa Cornelsen za zakładnu šulu. W nich pleče so stajnje jedna stawiznička kołowokoło rapaka Rufusa, kiž přebywa w swójbje z dźěćimi a z nimi žortne wěcy dožiwja. Nimo lochkich tekstow, kiž smy přełožili do hornjoserbšćiny, móža šulerjo doma abo w šuli wšelake zmysłapołne nadawki k čitanemu spjelnić. Tak móža so sami kontrolować, hač su zmysł teksta prawje zrozumili.


Dalekubłanje za kubłarki Wojerowskeho regiona

Póndźelu, 11.5.2015, wotměje so w Jacławkec drastowym domje we Wojerecach wot 16:00 hodź. dalekubłanje k hotowanju Wojerowskeje serbskeje drasty. Knjeni Scharfowa z Horow demonstruje krok po kroku, kak so drasta korektnje woblěka. Nimo pokiwow, na čo měło so wosebje dźiwać, podawa informacije k drasće a jeje wosebitosćam. W dalšim dźělu dalekubłanja dóstanu wobdźělniče móžnosć, so pod jeje nawodom same w hotowanju wuspytać.


Dalekubłanje za kubłarki a kubłarski dorost

Wutoru, 5.5.2015, wotměje so w sydarni Rěčneho centruma WITAJ wot 15:30 hodź. dalekubłanje k hotowanju serbskeje narodneje drasty. Mišterska šwalča a hotowańča Bianka Trischbergerowa, kotraž šwalči w Drježdźanach a Konjecach, demonstruje krok po kroku, kak so Budyska ewangelska drasta (swjedźenske a rejowanska) kaž tež katolska wuslěkana korektnje woblěka. Nimo pokiwow, na čo měło so wosebje dźiwać, podawa informacije k drasće a jeje wosebitosćam. W dalšim dźělu dalekubłanja dóstanu wobdźělnicy móžnosć, so pod nawodom knjenje Trischbergeroweje sami w hotowanju wuspytać.


Franc Čornak wo swojim wandrowanju w internaće serbskeho gymnazija přednošował

Jenož něšto dnjow do prjemjery swojeje knihi  „Franz im Glück“ poby Franc Čornak w internaće Budyskeho Serbskeho gymnazija. Jara zajimowany sćěhowaše młody publikum jeho wuwjedźenja wo třilětnym pućowanju jako wandrowski po štyrnaće krajach. Najwažniše wěcy, kotrež smědźeše sobu wzać , wón šulerjam pokaza. Woni so jara dźiwachu, zo ani mobilny telefon pódla njebě, za wjetšinu šulerjow njepředstajomne! Dale woni zhonichu, zo dyrbi wandrowski wob lěto wěsty čas dźěłać, štož jemu dźěłodawar wobkruća, tak zo je tež zawěsćeny. Najlěpje lubjachu so Francej hory a přiroda w Šwicarskej. K tamnišim dźěłodawarjam ma hišće dźensa dobry zwisk. Do Łužicy wróći so po třoch lětach a jednym dnju.

Ze samowóskowanym jutrownym jejkom so gymnaziastka Johanna w mjenje wšitkich šulerjow Francej Čornakej za jeho přewšo zajimawy přednošk dźakowaše. Přejemy jemu wuspěch z knihu a wězo dobry wuslědk w mišterskim pruwowanju!


Wobrazowy słowničk w 4. nakładźe wušoł

„Mein sorbisches Bildwörterbuch“  (ISBN 978-3-7420-1154-1) je w 4. nakładźe wušoł a móže so zaso w Smolerjec kniharni za 12,90 € kupić. Ilustrowany słowničk wopřija něhdźe 1000 hesłow ze serbskim a němskim pomjenowanjom. Hesła su do 5 kapitlow rozrjadowane. Nimo toho wopřija kniha štyri dwójne strony z kompleksnymi wobrazami. Słowničk hodźi so w samsnej měrje za maćernorěčne a serbšćinu wuknjace dźěći w pěstowarskej starobje resp. w 1. lětniku.

 


Čěske stipendije

Wosom wosobow wobdźěli so lětsa na měsačnym lětnim kursu čěšćiny w Praze a Čěskich Budějovicach. Kaž hižo w zašłych lětach staja k tomu čěske knježerstwo přez posrědnistwo Rěčneho centruma WITAJ stipendije k dispoziciji. Dwaj serbskaj młodostnaj staj so nimo toho wo cyłolětny studij na Praskej Karlowej uniwersiće požadałoj.


Čłowjek a medijowa towaršnosć

Nowostka za wučbu serbšćiny je temowy zešiwk wo wobchadźe z medijemi. Wjacebarbnje wuhotowany zešiwk zestaja so z dweju dźělow. W prěnim dźělu posrědkuje so šulerjej teoretiska wěda. Wón dóstanje powšitkowny dohlad do wuwića medijow jako komunikaciski srědk. Wobšěrnje předstajeja so žurnalistiske stilowe formy kaž tež printmedije specielnje. Tak ma šuler na přikład Serbske Nowiny přepytować nastupajo natwar titulneje strony abo rěč w nowinskich tekstach.

Druhi dźěl zešiwka wopřija wobšěrny dźěłowy material k nałožowanju wědy a k diferencowanemu dźěłu. Wotkazy z teoretiskeho dźěla na dźěłowy material a nawopak wolóžuja konkretne dźěło na tekstach.

Adresat temoweho zešiwka je předewšěm šuler 8. lětnika serbskeho gymnazija. Doporučamy pak zešiwk tež za wyšu šulu jako wudospołnjacy material za wukonosylnych šulerjow. 


Čitarjo časopisa Płomjo we Wjelbiku warili

Mjeztym hižo k štwórtemu razej su wutoru, 16. meje 2015, čitarjo Płomjenja zhromadnje z kucharjom Tomašom Lukašom warili. Wosom hólcow a holcow z Bukec, Ralbic, Radworja a Budyšina su warjenski kurs we Wjelbiku dobyli a smědźachu hromadźe z profijom mjez druhim běrny bělić, mjaso pražić a słódki twaroh za dessert měšeć. wjace ...


Poskitk wučbnych materialijow 2015/2016 za wuknjacych a wučacych 

Rěčny centrum WITAJ je přehlad aktualneje a wužiwajomneje pedagogiskeje literatury a wučbnych srědkow zestajał a předpołoži z tym wšitkim zajimcam orientacisku přiručku, kotraž so kóždolětnje aktualizuje. Po zwučenym wašnju su wučbnicy, dźěłowe zešiwki a přiručki předstajene. Krótke pokazki na wosebitosće jednotliwych titulow abo wučbnicowych rjadow pomhaja zajimcej so orientować. Tutón katalog dóstanjeće tež darmotnje w Rěčnym centrumje WITAJ. katalog k downloadej


11. čitanske wubědźowanje

Sobotu, dnja 21.03.2015, wotmě so w Smolerjec kniharni 11. čitanske wubědźowanje za serbskich a serbsce wuknjacych šulerjow 3. lětnika. Lětsa nastupi 10 šulerjow w skupinje A1 a 11 šulerjow w skupinje A2. wjace ...

 


Casting za synchronizowanje filma

Rěčny centrum WITAJ chce znowa zhromadnje z SAEK film synchronizować. Za to pytaja so hłownje hólcy, ale tež holcy w starobje 12 – 15 lět, kotřiž maja lóšt na rěčenje a hraće před mikrofonom. Zajimcy njech přińdu na probowe nahrawanje srjedu, 18. měrca 2015, wot 13:00 hač do 15:00 hodź. do SAEK w Budyšinje na dr. Arnošta Mukowej dróze 8 abo přizjewja so w Rěčnym centrumje WITAJ pod telefonowym čisłom 03591 550414.


Předstajenje Kataloga kwalitatiwnych kriterijow za serbskorěčne kubłanje w dźěćacych dnjowych přebywanišćach

Rěčny centrum WITAJ witaše 25.02.2015 nošerjow, wjednicy a kubłarki serbsce dźěłacych dźěćacych dnjowych přebywanišćow na dźěłowe zetkanje k temje "Kwalitatiwny management serbskorěčneho kubłanja w dźěćacych dnjowych přebywanišćach".

rozprawa | wućah z kataloga kwalitatiwnych kriterijow


Wohnjowa wobora jědźe!
Z Linu a Lukašom wuskušujo po puću

Tutón zešiwk je předwidźany předewšěm za dźěći w předšulskej starobje. Wón ma jim strachi a prawe zadźerženje w padźe wohenja wuwědomić a jich z mnohostronskimi nadawkami wohnjoweje wobory zeznajomić.

Wudawaćel: Sakske statne ministerstwo za nutřkowne naležnosće

K dóstaću pod https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/23237

Přełožk do hornjoserbšćiny přewza w nadawku Rěčneho centruma WITAJ Borbora Markowa.


Katalog kwalitatiwnych kriterijow k spěchowanju a posrědkowanju serbšćiny w dźěćacych dnjowych přebywanišćach w Sakskej

Ze zaměrom, podpěrować kubłarki a kubłarjow w jich wšědnym prócowanju wo posrědkowanje a spěchowanje serbšćiny, smy wuwili katalog kwalitatiwnych kriterijow, w kotrymž namakaja młodźi runje tak kaž nazhonići pedagogojo nastorki za swoje dźěło. W nim so dypk po dypku wopisuje, kak nošerjo, wjednicy, kubłarske teamy a jednotliwe kubłarki resp. kubłarjo w idealnym padźe swój rěčnokubłanski nadawk w žłobiku a pěstowarni realizuja.

wudał: Rěčny centrum WITAJ, Budyšin 2014 | awtorka: Jadwiga Kaulfürstowa
cyłkowny material (serbskorěčny katalog, němskorěčny katalog, rjadowak): 20,00 €
serbskorěčny katalog (skaz. čo.: P-0/254/14): 10,00 €
němskorěčny katalog (skaz. čo.: P-0/255/14): 10,00 €
2015 wuńdźe ke katalogej słušacy dźěłowy zešiwk (serbsce a němsce) z metodiskimi pokiwami a formularami za sebjeewaluaciju (zešiwk w A4-fomaće + CD)


"Po puću w serbskich a dwurěčnych firmach a zarjadnišćach ..." - dokumentaciska mapa za šulerjow wyšich šulow

„Po puću w serbskich a dwurěčnych firmach a zarjadnišćach w blišej wokolinje – Dokumentation über Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten in der zweisprachigen Region“ je titul mapy, kotruž móža sej zajimowane serbske wyše šule w rěčnym centrumje darmotnje skazać. W njej předstajeja šulerjo 8. lětnika Worklečanskeje wyšeje šule wokolne firmy a zarjadnišća, kiž su we wobłuku wosebiteho projekta za powołansku orientaciju wopytali. Holcy a hólcy wjedźechu interviewy z mějićelemi firmow resp. ze zamołwitymi w zarjadnišćach, zhotowichu krótkowopisowanja wo wotpowědnych powołanjach, dźěłachu w firmach dwě hodźinje na probu a napisachu wo tym dožiwjenske rozprawy. Nimo toho zestajachu serbsko-němske a němsko-serbske słownički z fachowymi wurazami a wobrotami za jednotliwe powołanske branše. Ideju a cyłkowny nawod za nadźěłanje tutoho přidatneho wučbneho materiala měješe sobudźěłaćerka RCW Bianka Wjeńcyna, kiž je projekt zhromadnje z wučerkomaj Katku Bukowej a Claudiju Čornakowej we Worklecach zwoprawdźiła. RCW chce dokumentaciske mapy tež druhim zajimowanym serbskim wyšim šulam předstajić a projekt z dalšimi &ˇulerjemi dale wjesć.


Swójbna schadźowanka

Rěčny centrum WITAJ a župa "Michał Hórnik" přeprošujetaj wutrobnje wšitke dźěći, jich staršich, dźědow a wowki, na 5. swójbnu schadźowanku njedźelu, dnja 1. měrca 2015, do Chróšćanskeje Jednoty.

 

 

 


 


Poskitk w zymskich prózdninach

Rěčny centrum WITAJ přeprosy w prěnim tydźenju zymskich prózdnin - 09. a 10.02.2015 - šulerjow 5. a 6. lětnika do Budyšina na prózdninski poskitk. Teresa Stübnerec zakuzła was dopołdnja do swěta dźiwadła a popołdnju wabja wólnočasne zabawy na lodźe a we wodźe. Swójski podźěl wučini 20 €. Z Pančic-Kukowa je zhromadna jězba z busom móžna. Přizjewće so spěšnje -  najpozdźišo hač do  20. januara -  pod telefonowym čisłom 03591/ 550 400.


Kwalitatiwny management serbskorěčneho kubłanja w dźěćacych dnjowych přebywanišćach

Rěčny centrum WITAJ přeprošuje nošerjow a wjednicy serbsce dźěłacych dźěćacych dnjowych přebywanišćow 25.2.2015 do Serbskeho domu na dźěłowe zetkanje k temje "Kwalitatiwny management serbskorěčneho kubłanja w dźěćacych dnjowych přebywanišćach". Wućah z kataloga kwalitatiwnych kriterijow


Młodźinska protyka 2015 wušła

Spočatk lěta je zaso wušła nasćěnowa protyka za serbsku młodźinu, kotraž so tučasnje na młodźinske kluby, studenty, serbske šule, towarstwa, zarjady a druhe zajimcy wudźěli. Młodźinsku protyku je wotrjad młodźinskeho socialneho dźěła Rěčneho centruma WITAJ zhromadnje ze župu Budyšin a Serbskim młodźinskim towarstwom PAWK wudał. Layout protyki přewza lětsa Jadwiga Wajdlichec. k downloadowanju ...   


Wupisanje dźěłoweho městna

W Rěčnym centrumje WITAJ ma so městno naměstnicy / naměstnika nawody wobsadźić. Pytana je kreatiwna a angažowana wosobina, kotraž zamóže wotrjad Delnjeje Łužicy wobsahowje a organizatorisce nawjedować a instituciju w zjawnosći reprezentować. k wupisanju ...


Stipendije za měsačny intensiwny kurs čěšćiny w Čěskej

Čěske knježerstwo přewostaja zajimowanym Serbam cyłkownje pjeć stipendijow za wobdźělenje na 4-tydźenskim rěčnym kursu čěšćiny w Praze wot 24.7. do 21.8.2015 abo na 3-tydźenskim w Čěskich Budějovicach wot 17.8. do 4.9.2015. Sposrědkowanje stipendijow ma na starosći Rěčny centrum WITAJ. Zajimcy njech wotedaja trěbne podłožki hač do 15.3.2015. Wšitke trěbne informacije namakaće tu.

Stipendije za studij w Čěskej

Přez posrědnistwo Rěčneho centruma WITAJ móža so (přichodni) studenća a doktorandźa požadać wo jedno- abo dwusemesterski studij na jednej čěskej uniwersiće. Wšitke trěbne informacije namakaće tu.


Informaciski zešiwk „Lutki“ wušoł

W lětušim třećim wudaću Lutkow namakaja dźěći a starši wobrazowu stawiznu „Mój mały ptačk . Mein kleiner Vogel“ k wumolowanju a zasopowědanju. Na dalšimaj stronomaj poda so nawod k paslenju ptačeje chěžki z mlokoweho kartona. k downloadej ...

 

 

 


„Mój mały ptačk“ jako kolenowa knižka

Wobrazowa stawizna „Mój mały ptačk“ z pjera Weroniki Butendeichoweje předleži tež jako kolenowa knižka, kotraž da so w tutych dnjach do pěstowarnjow jako dźěłowy material.


 


Mathildźine dyrdomdejstwa

„Halo! Ja rěkam Mathilda a sym šeršeń. … Mój lud a ja, my bydlimy tu w bliskosći: w šeršenišću, w našim krasnym hrodźiku. Mam wam powědać, kak je naš hrodźik nastał? A chceće tež wědźeć, kak sym swój lud załožiła?“ Takle wabi Mathilda, šeršenjowa kralowna, do čitanja brošurki, kotruž je Sakske statne ministerstwo za wobswět a ratarstwo wudało. Do serbšćiny přełožiła je ju w nadawku Rěčneho centruma WITAJ Borbora Markowa. Brošurka móže so tu darmotnje tu skazać.    

 


Čitaja ze swojich najlubšich knihow

Dźensa přewjedźe so k 11. razej po cyłej Němskej “Předčitanski dźeń”. Přistajeni Domowiny a Rěčneho centruma WITAJ so wospjet na projekće wobdźěla. Woni čitaja serbsce před dźěćimi pěstowarnjow a zakładnych šulow w Njeswačidle, Budyšinje, Radworju, Kulowje, Drježdźanach, Sulšecach, Worklecach, Pančicach-Kukowje, Bukecach a Hodźiju ze swojich najlubšich knihow a posrědkuja z tym swoju zahoritosć za čitanje.


App "Sorbisch leicht - serbsce lochko" z přidatnymaj poskitkomaj

Androidowu app „Sorbisch leicht - serbsce lochko“, kotruž je Rěčny centrum WITAJ lětsa jutry wudał, je aktualizowana a rozšěrjena: Nimo rěčneho awdiokursa wobsahuje wona nětko tež krótke zwučowanske nadawki k skrućenju leksiki . Pod hesłom „Wokable“ móže wužiwar na swojim smartphonje k serbskim słowam prawy němski přełožk namakać a słowa pisać. Temy su swójba, jědź a piće a druhe.

Dalša nowostka je hesło „Serbsce w 100 sekundach“. Tu słyši wužiwar 5 krótkich awdiopřinoškow. Zwisowacy tekst je w němskej rěči a jednotliwe rěčne wobroty wospjetuja so w serbskej rěči. Temy su na př. postrowjenje, kiosk a lubosć. Štóž žadyn smartphone njewobsedźi, móže sej w interneće tute 5 awdiopřinoškow naposkać, a to na stronje www.sorbisch-lernen.de.

Mjeztym je sej Androidowu app, kotraž ma so w blišim času tež za iPhone wudać, něhdźe 1 300 ludźi z interneta přewzało. wjace ...

 


Zymski camp za šulerjow 5. a 6. lětnika

Wólnočasna zaběra a rjane dožiwjenja w serbskej rěči skićitej so šulerjam 5. a 6. lětnika dwurěčnych rjadownjow w zymskim campje, kotryž wotměje so wot 9. do 13. februara 2015 w Bórku pola Budyšina. Tam wočakuja jich pućowanja a wulěty, paslenje a hraće, kupanje a zymske wjesela. Nimo toho podadźa so šulerjo do swěta dźiwadźelenja. Woni pokuknu za kulisy a nazwučuja swójsku dźiwadłowu hru, kotraž namaka na kóncu tež swój publikum. Přizjewjenja přijimujemy hač do 15. decembra 2015. flyer k downloadej


Pytaja serbsku kubłarku/serbskeho kubłarja za hort

W Krajnoradnym zarjedźe Budyšin ma so městno kubłarja/kubłarki w horće Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma Budyšin wobsadźić. k wupisanju dźěłoweho městna ...


Druhi dźěl comicoweho zešiwka „Feliks a Florian“ wušoł

„Agent Žwjenkačk“, „Rejowanska partnerka“ abo „Feliksowe supersanki“: Tute a 28 dalšich stawizničkow móža mali, ale tež dorosćeni lubowarjo comicow w nowym dźělu comicoweho zešiwka „Feliks a Florian“ čitać. Na 63 stronach dožiwitaj wjesnej hólcaj tójšto dyrdomdejow, a to nic jenož doma, w šuli, při wjesnym haće abo w měšćanskej kupnicy. Wězo njesmě tež te abo tamne worakawstwo kaž tež zadźiwany pohlad do swěta dorosćenych falować. Zběrku lóštnych stawizničkow z pjera awtora Šćěpana Hanuša dóstanjeće za 2,50 € w Smolerjec kniharni, Serbskej kulturnej informaciji abo w Rěčnym centrumje WITAJ.


Prózdninski camp lětsa zaso w Bórku při Spjatym jězoru

Rěčny centrum WITAJ přewjedźeše tež lětsa zaso w prěnim tydźenju nazymskich prózdnin  camp za šulerjow 3. a 4. lětnika dwurěčnych rjadownjow. Dohromady 20 šulerjow z Wojerec, Slepoho, Radworja, Ralbic, Pančic-Kukowa, Chrósćic a Drježdźan poda so pjeć dnjow do młodownje w Bórku, zo bychu zhromadnje pućowali, spěwali, rejowali a paslili, potajkim přežiwili zabawjace a wotměnjace prózdninske dny w intensiwnej serbskorěčnej atmosferje. Nimo toho běchu planowane wopyt Šulskeho muzeja a Doma tysac hatow w Stróži, muzejoweje kupy w Rěčicach a zarjadowanje we Budyskej hwězdarni. k wobrazowej galeriji ...


Projekt za powołansku orientaciju

Rěčny centrum WITAJ je lětsa k prěnjemu razej přewjedł projekt k powołanskej orientaciji. Tak wopytachu spočatk oktobra šulerjo 8. lětnika Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ dohromady 9 domoródnych firmow a zarjadnišćow. Holcy a hólcy smědźachu w pěstowarni we Worklecach, we Wałdźic rěznistwje, w Pančičanskej a Worklečanskej pjekarni, w Masopustec blidarni a w Šustrec elektrofirmje w Kamjencu na jednym dopołdnju na probu dźěłać. Tež we Wałdźic zubnolěkarskej praksy, pola šwalče Petry Kupcyneje a pola chorobnych sotrow w nošerstwje Maltezow we Worklecach dóstachu na swoje prašenja dokoławokoło powołanskeho wukubłanja tójšto wotmołwow. wjace ...


Trojozynk 9/10

Wučbnica hudźby „Trojozynk 9/10“ je nowowobdźěłane licencne wudaće nakładnistwa Volk und Wissenza wyše šule a gymnazij. Zeserbšćiła je ju w nadawku RCW Chrysta Meškankowa, wudawaćel je Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., Rěčny centrum WITAJ. wjace ...

 

 


Filmowa nóc z premjeru serbskeho krótkofilma

We wobłuku filmoweje nocy předstaji so pjatk, 26. septembra 2014, na Smolic statoku w Hórkach k 1. razej krótkofilm „Mój žurk 9½“ w serbskej rěči. Film synchronizowa so z wobdźělnikami prózdninskeho campa w nazymje 2013 w rumnosćach a w zhromadnym dźěle z SAEK. Hłowni rěčnicy su Justin Dórnik, Aaron Bjeńš, Weronika Butendeichowa a Michał Cyž. Rěčnu režiju přewza RCW.


10. swjedźeń serbskeje rěče

W Radworskej wjacezaměrowej hali Slavia wotměje so dźensa k 10. razej swjedźeń serbskeje rěče.  Na nim wobdźěli so 122 šulerjow štwórteho lětnika, kiž wuknu serbšćinu jaku cuzu rěč - mjez druhim  z Kulowa, Wulkeje Dubrawy, Njeswačidła a Hodźija. Šulerjo zaběraja so na 10 stacijach ze serbskej rěču, tak na přikład ze serbskimi powěsćemi, serbskej reju, serbskim kwizom, serbskej drastu abo časopisom Płomjom.

 


„Hłós wučerja a hłós šulerja – strowe rěčenje a spěwanje“

Dalekubłanje za wučerjow

Dalekubłanje za předmjet hudźba za wšitke wučerki serbskich zakładnych šulow a šulow ze serbskej wučbu wotměje so pjatk, 10.10.2014, wot 8.00 – 14.30 hodź. w Serbskim domje w Budyšinje na Póstowym naměsće 2 (žurla, 1. poschod).

Lětsa chcemy wosebity akcent na hłósne kubłanje wučerja a šulerja stajić. Znata serbska mecosopranistka a diplomowa hudźbna pedagogowka Tanja Donatec je so we wobłuku Hudźbneje akademije Serbskeho ludoweho ansambla zwólniwa wuprajiła, Was na polu stroweho rěčenja a spěwanja dalekubłać. wjace ...


Wuknjemy serbsce 2 – Wobrazowe karty za wučerja

Wušoł je rjadowak za wučerja 2. lětnika, kotryž wobsahuje 240 wobrazowych kartow w formaće A5 k dźěłowej knize Wuknjemy serbsce 2, słowne karty k jednotliwym wobrazam a nawod k wužiwanju wobrazowych kartow. Wobrazowe karty su do dwanaće temow rozrjadowane. Nimo znatych temow z prěnjeho lětnika stej so přidałoj wotrězkaj ”Werby” a “Mnohota”. Na zadnjej stronje karty nańdźe wučer serbske pomjenowanje. Za kóždy wobraz ma wučer w rjadowaku wotpowědnu słownu kartu. W nawodźe poda so tójšto nastorkow za dźěło. Dalše namjety, kak so karty zasadźić hodźa, a kopica přikładow na hrachmaterial kompletěruja. Słowna lisćina nawod wudospołnja.


Wuknjemy serbsce 2 – Wobrazowe karty za šulerja

Tohorunja wušli su za šulerjow wobrazowe karty we wulkosći memorykartkow. Z pomocu tutych móže šuler z nazornymi srědkami swój słowoskład skrućić. Kaž wučer ma tež wón 240 kartkow. Na prědnjej stronje kartki je wobraz widźeć, na zadnjej stronje čita šuler słowo. Kartki móža so we wučbje k skrućenju leksiki zasadźić, w partnerskim abo skupinskim dźěle abo w spěchowanskej wučbje. Namjety za to namakaja so w nawodźe za wučerja.


Wječorne kursy serbšćiny za dorosćenych

Rěčny centrum WITAJ poskićuje wosebite rěčne kursy za staršich serbsce wuknjacych dźěći aktualnje w Budyšinje a Pančicach-Kukowje. k přehladej ...

 


Prózdninski camp

RCW přeprošuje w prěnim tydźenju nazymskich prózdnin, wot 20. hač do 24. oktobra 2014, šulerki a šulerjow 3. a 4. lětnika dwurěčnych rjadownjow na prózdninski camp w Bórku pola Budyšina. Přizjewjenja su hač do 19. septembra móžne. k flyerej ...

 


Soblex

Serbski bilingualny słownik Soblex je pod www.soblex.de wšitkim přistupny, kotřiž pytaja serbsku prawopisnu abo gramatisku pomoc.

 


Woda - drohotny pokład

Dźěłarnička za wěcnu wědu wot 2. do 4. lětnika

Woda je drohotny pokład, z kotrymž mamy zlutniwje wobchadźeć. Z tutej sadu wotrostu naše dźěći dźensa hižo jara zahe, hač doma, w pěstowarni, w dźěćacych nowinach a časopisach abo w medijach. We wěcnej wučbje je tema woda přez cyły zakładnošulski čas kruty wobstatk wučby. wjace ...


 


Mlóč 1

Po tym zo bu wučbnicowy rjad „Pusteblume“ nakładnistwa Schroedel na zakładźe předźěłanych wučbnych planow we wěcnej wučbje wot 2. do 4. lětnika jako licencne wudaće „Mlóč“ w Ludowym nakładnistwje Domowina aktualizowany, předleži nětko wěcna kniha za prěni lětnik. Jej je, kaž dźěłowym zešiwkam 2. do 4. lětnika, nětko tohorunja metodowy zešiwk „Zwučuj z Mlóčom“ připołoženy. Šulerjam so tu z nawodom a nałožowanskim dźělom zakładne kmanosće a zamóžnosće sposrědkuja, zo bychu sej metodowu kompetencu přiswojili, kiž samostatne dźěło zmóžnja a podpěruje. Wobchowaja-li sej šulerjo metodowe zešiwki kóžde lěto, maja na kóncu 4. lětnika dobru přiručku k wšelakim wuknjenskim a dźěłowym metodam.


Filmowa nóc

na Smolic statoku w Hórkach, pjatk, dnja 26.09.2014

Wot 17:30 hodź. pokazaja so nowe serbske produkcije - krótkofilm "Mój žurk 9½", kotryž bu z wobdźělnikami prózdninskeho campa 2013 synchronizowany, a "Matej a kuzłarski kłobuk".

 Zastup je darmotny. Wo ćělne derjeměće so postaramy.

 

 


Wuknjemy serbsce 3

Dźěłowy zešiwk za cuzorěčnu wučbu

Za serbšćinu – cuzorěčnu wučbu předleži nowy dźěłowy zešiwk za 3. lětnik jako dalši material rjada Wuknjemy serbsce. Wón je kaž wučbnica po lekcijach rjadowany. Dźěłowy zešiwk wobsahuje nadawki k prawemu pisanju nowych pismikow a nadawki k skrućenju a nałožowanju noweje leksiki.

 

 


Wuknjemy serbsce 1 – hrajne plany

K rjadej Wuknjemy serbsce předleži nowy wučbu wudospołnjacy material - mapa z hrajnymi planami. Cyłkownje dźesać předłohow w formaće A3 wabi k lóštnemu nawuknjenju a skrućenju nowych słowow. Tak namakaće hrajne předłohi k temam swójba, šulske wěcy, ličby, drasta, moje ćěło, domjace zwěrjata, zwěrjenc, počasy a nałožki. Słowoskład je znaty z dźěłoweje knihi Wuknjemy serbsce 1. W rozdźělnych hrach so zeznata leksika wospjetuje a skruća. Šulerjo wuknu na zabawne wašnje. Hrajne plany hodźa so za partnerske a tohorunja za skupinske dźěło.

 


Znowa kursaj čěšćiny

 Štóž z dorostłych chce čěšćinu wuknyć abo chce so w čěšćinje dale wukmanjeć?
 Wučer Pavel Šlechta wuwučuje tež w tutym šulskim lěće. Kursaj wotměwatej so wot póndźele, 22.09., 17:00 do 18:30 hodź. w Smjerdźacej na Radlubinowej 23 a wot wutory, 23.09., 16:30 do 18:00 hodź. w Budyšinje w Serbskim domje. Zajimcy njech přizjewja so prošu w Rěčnym centrumje WITAJ pod tel.čisłom 03591/550400 abo přez e-mail Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. .


Nowe wudaće informaciskeho zešiwka Lutki wušło

W najnowšim wudaću Lutkow zhonja dźěći, kak zešiwk nastawa. Starši pak namakaja w nim mjez druhim přinoškaj "Čehodla dźěći dobre knihi trjebaja" a "Mylne měnjenja kołowokoło dwurěčnosće - 2. dźěl". Nimo toho předstaja so aktualne serbske dźěćace knihi za najmjeńšich. k downloadej ...

 

 

 


Nowe wudaće Serbskeje šule wušło

Čitajće w najnowšim wudaću serbskeho pedagogiskeho časopisa mjez druhim přinoškaj Tomasza Derlatki "Wo zakładnych problemach powědacych tekstow" a Jürgena Schäfera "Kompetency wuwiwać - wysoki narok". Nimo toho předstaji so nowy wučbny material za šulske lěto 2014/pˇ /2015.

 

/p RCW přepro

 

 


Rěčne kursy

Aktualizowany přehlad rěčnych kursow namakaće tu.


Naša maćeršćina 8

W nowym wuhotowanju prezentuje so wučbnica maćeršćiny za šulerjow 8. lětnika. Nadźěłali su ju wučerce wyšeje šule Milenka Ertelowa a Kerstin Klingnerowa, rěčespytnicy Serbskeho instituta dr. Anja Pohončowa a dr. Jana Šołćina, wědomostna sobudźěłaćerka RCW Manuela Smolina kaž tež lektorka Daniela Heelemanowa. Wučbnica je rozrjadowana do šěsć tematiskich wobłukow „Čitać, rěčeć, pisać“, „Přemyslować wo rěči“, „Prawje pisać“, „Wo wuwiću rěče so informować“, „Wosobu předstajić“ a „Kontrolować, so orientować“, kotrež su za lěpšu orientaciju we wšelakich barbach wuhotowane.  

Nowostka su štyri słuchanske teksty na CD do ruki wučerja, hdźež sposrědkuja so wučerjej tohorunja namjety k rozrisanju nadawkow a dalše pokiwy k maćiznje. wjace ... | k poskitkej ...

 


Wuknjemy serbsce 3

Za serbšćinu &‐ cuzorěčnu wučbu předleži za 3. lětnik nowa wučbnica jako dalši material noweho rjada Wuknjemy serbsce. Wučbnica wopřija wobsahi a nadawki k posrědkowanju wědy a k wutworjenju rěčnych dokonjanosćow a kmanosćow wotpowědnje směrnicam wučbneho plana Intensiwne wuknjenje rěče – Serbšćina jako cuza rěč (ISL).

Wučbnica Wuknjemy serbsce 3 natwarja systematisce na dźěłowej knize prěnjeho a druheho lětnika. Wobsahowe wuhotowanje je wusměrjene na posrědkowanje pismikow serbskeho alfabeta z diakritiskimi znamješkami. Wučbnica je, kaž zwučene, do lekcijow rozrjadowana. Wone wobsahuja nadawki k posrědkowanju nowych pismikow a noweje leksiki. Dale nadeńdźemy čitanske teksty k wuwiwanju čitanja. Wobrazowy material słuži zwučowanju k wuwiwanju swobodneho rěčenja. Wučbnicy je připołožena CD ze słuchanskimi tekstami. k poskitkej ...


Nasćěnowy plakat wo słownych družinach

Za serbske wyše šule a za serbski gymnazij předleži nasćěnowy plakat (format A1 ) wo słownych družinach. Tutón je barbnje wuhotowany, tak zo spóznaje šuler na prěni pohlad, kotre słowne družiny hodźa so skłonjować (deklinować abo konjugować) a kotre nic. W A3 formaće do ruki šulerja je přehlad na internetnej stronje RCW přistupny. Nasćěnowy plakat dóstanjeće za 2,50 € w Rěčnym centrumje WITAJ. k downloadej ...


Zwučujemy a pisamy 8 - nowy dźěłowy zešiwk wušoł

Nowy dźěłowy zešiwk „Zwučujemy a pisamy 8“ za maćernorěčnych šulerjow na wyšich šulach a gymnaziju koresponduje z nowej maćeršćinu 8 a wudospołnja tutu. W nim su dalše nadawki k skrućenju we wučbnicy posrědkowaneje wědy. Přewzate z dotalneho dźěłoweho zešiwka su wěcne teksty a nadawki k spřistupnjenju basnje a balady. Nowe su někotre nadawki k wopisowanju a charakterizowanju wosoby. We wobłuku argumentowanja je tekst wo wjelkach aktualizowany. W dalšimaj nadawkomaj so šuler argumentatiwnje z mobbingom w šuli rozestaja. W kapitlu „Přemyslować wo rěči“ je rjad nowych nadawkow, přewzali su so někotre k zestajanym sadam a wosebje dźěl słowowědy. k poskitkej ...


Level biologija 8 - wučbnica za gymnazij w Sakskej

Dypkownje ze spočatkom noweho šulskeho lěta 2014/2015 móža šulerjo a šulerki Budyskeho serbskeho gymnazija wuknyć z nowej wučbnicu biologije za 8. lětnik. Je to licencne wudaće šulskeho nakładnistwa Duden Paetec. Do serbšćiny přełožił je němskorěčny manuskript Ludwig Zahrodnik, a jara swědomiće a dokładnje korigowała a na tučasnu serbsku fachowu terminologiju přepruwowała je jón něhdyša nawodnica serbskeho gymnazija a wučerka biologije Rejza Šěnowa. k poskitkej ...

 


Dźěći a młodostni němskeje mjeńšiny w Pólskej we Łužicy na prózdninach

Wot 18. hač do 27. julija 2014 přebywa 40 dźěći z kónčiny wokoło Opole w Budyšinje a wokolinje na prózdninach. Při mě&ˇćanskej rallye, kotruž bě Rěčny centrum WITAJ organizował a přewjedł, zeznachu póndźelu, dnja 21. julija, Budyšin a serbske institucije. wjace ...


Projekt RCW a Worklečanskeje Serbskeje wyšeje šule k powołanskej orientaciji

Šulerjo so w serbskich firmach rozhladowali

Njewšědny wopyt mějachu wčera, 16. julija, we Worklečanskej Serbskej wyšej šuli „Michał Hórnik“. Předewzaćeljo Tomaš Rječka z Kamjeneje pola Radworja, Sćěpan Čornak z Konjec a instalater Jurij Šołta z Worklec předstajichu swoje dźeło a informowachu šulerjow 7. lětnika wo wukubłanskich powołanjach w swojim rjemjesle. wjace ...


Rěčny kurs serbšćiny za předšulske dźěći

Wot 17. septembra 2014 hač do 8. julija 2015 wotměwa so nowy rěčny kurs serbšćiny za předšulske dźěći w Serbskej zakładnej šulimages/stories/powolanska-orientacija.gifi Budyšin. dalše informacije a přizjewjenski formular ...

 

 

 


8. serbska čitanska nóc w Budyskim Dźiwadle na Hrodźe

19 šulerjow 3. a 4. lětnika z Ralbic, Chrósćic, Worklec, Pančic-Kukowa a Radworja dožiwichu pjatk, 27. junija 2014, jónkrótnu nóc w dźiwadle. Nimo spanskeho měcha mějachu tež knihi w nachribjetniku! k wobrazowej galeriji ...

 


Nowy informaciski zešiwk Lutki wušoł

W aktualnym wudaću Lutkow namakaja dźěći wobrazowu stawiznu k wumolowanju a zasopowědanju "Julka přińdźe do šule". Starši pak dóstanu informacije k rozdźělnym poskitkam serbskeje wučby w šuli. k downloadej ...

 

 

 

 


Dalekubłanje k imersiwnemu rěčnemu kubłanju dźěći w pěstowarnjach

19. a 20.5.2014 wotmě so dwudnjowske dalekubłanje za kubłarjow k imersiwnemu rěčnemu kubłanju dźěći w pěstowarnjach na Njepilic dworje w Rownom. Zarjadowała je je kubłanska agentura PONTES hromadźe z Rěčnym centrumom WITAJ. Kubłarjo z čěsce runje tak kaž ze serbsce dźěłacych pěstowarnjow dožiwichu mjez druhim přednošk wědomostneje sobudźěłaćerki Rěčneho centruma WITAJ Jadwigi Kaulfürstoweje k rěčnemu kubłanju po modelu WITAJ, workshop z rěčnej terapeutku Wandu Wokowej k dialogiskemu čitanju kaž tež hospitaciju w pěstowarni Milenka w Rownom a rozmołwu z jeje wjednicu Klawdiju Šewelisowej.


DVD ze serbskimi krótkofilmami wušła

W zhromadnym dźěle Rěčneho centruma WITAJ a Budyskeho studija SAEK je wušła nowa DVD ze serbskimi krótkofilmami, kotrež su so we wobłuku prózdninskeho campa loni nazymu synchronizowali. Pod nawodom Michała Cyža (SAEK) a Michaele Hrjehorjoweje(RCW) su wobdźělnicy campa tři krótkofilmy z programa filmoweho festiwala „Šibałc“ serbsce nahrawali a třihali. Při tym su so aktiwnje z wobsahom a serbskim tekstom w přełožku Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje rozestajeli a so do njeho zamyslili. DVD je za šulsku potrjebu.

 


Hornjoserbja w finalu Europskeho rěčneho online-wubědźowanje MiLaS

Z dohromady 30 zapodatych přinoškow z 10 krajow a we wjace hač 25 rěčach su pjeć finalisća pjatk, 9. meje 2014, do Danskeho Sonderburga k MiLaS-mytowanju přeprošeni. Mjez nimi je tež SAEK widejokružk zhromadnje z „Ignac Fecich & dance company“ ze swojim widejom „Ćek dom“. k medijowemu wozjewjenju …


Pytaja kubłarku

Pěstowarnja "Milenka" w Rownom pyta k 1. julijej 2014 kubłarku.
k wupisanju ...


Comicowe wubědźowanje 2014 w Hornjej Łužicy

Rěčny centrum WITAJ přeprošuje wšitkich serbšćinarjow wot 10 do 18 lět, so na comicowym wubědźowanju wobdźělić. Najrjeńše dźěła so mytuja a wozjewja so w Płomjenju. Termin zapodaća je 30.05.2014.

 

 

 

 


Nowy material za předšulsku a započatkarsku wučbu

W Rěčnym centrumje WITAJ je wušoł nowy dźěłowy zešiwk za předšulsku a započatkarsku wučbu w serbskej rěči. “Mój pisany zwučowanski zešiwk” rozestaja so z temami wobswěta dźěsća, zestajeny po wotběhu šulskeho lěta. Zešiwk wobsahuje zwučowanja k drobnej motorice a předzwučowanja za pisanje, ličenje a koncentraciju. Dźěłowe łopjena su zwjetša barbnje ilustrowane a wabja do dźěła. Zešiwk je za 1,50 € w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji a w Rěčnym centrumje WITAJ na předań.

 

 

 


10. čitanske wubědźowanje

Najlěpši čitarjo pochadźeja z Radworja a Pančic-Kukowa

 Sarah Hančikec ze Serbskeje zakładneje šule “Dr. Marja Grólmusec” Radwor a Titus Kubic ze Serbskeje zakładneje šule "Šula Ćišinskeho" Pančicy-Kukow staj dobyćerjej jubilejneho 10. čitanskeho wubědźowanja, kotrež wotmě so sobotu, 5. apryla 2014, w Budyskej Smolerjec kniharni. wjace ... 


Europske wubědźowanje rěčow MiLaS

Pod motom „Njeje ženje přepozdźe ... POKAŽ NAM, KAK RJANA JE TWOJA RĚČ!” zahaji so wčera europske wubědźowanje rěčow MiLaS. Młodostni a młodźi dorosćeni su namołwjeni, teksty w najwšelakorišich rěčach spisać, přednjesć a w formje wideja hač do 28. apryla 2014 zapodać na milas.language-diversity.eu. k downloadej ...


Intensiwny kurs čěšćiny 2014

Wot 25. hač do 30. awgusta 2014 zarjaduje Rěčny centrum WITAJ intensiwny kurs čěšćiny za Serbow w Smjerdźacej. Čech Pavel Šlechta budźe wšědnje šěsć hodźin wuwučować. Po popołdnjach budu čěscy hóstni referenća w jich maćeršćinje k čěskej kulturje a stawiznam přednošować. Nimo wulěta do Čěskeje su zabawne wječorki z čěšćinu planowane. Přizjewjenja přijimujemy pod tel. čo. 03591 550400 abo přez e-mejlku: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. .


Serbsce lochko - Android Apps na Google Play

play.google.com

Serbsce lochko měri so na serbsce wuknjacych a na zajimcow, kotřiž chcedźa so na wopyće w serbskej Łužicy tróšku hornjoserbšćiny posłužować. Woni słyša na app jednore rěčne wobroty k situacijam wšědneho dnja, tak na přikład kak so postrowi a rozžohnuje, kak so předstaji, kak so za něčim praša, dale słyša prašenja a wotmołwy k časej a kulturje, k jědźi a piću, podaća časa a něštožkuli wjace. W Serbsce lochko namaka zajimc tež serbski alfabet a někotre pokiwy k wurjekowanju. Snano pozbudźi tuta app toho abo tamneho, so bliže ze serbskej rěču a kulturu zaběrać, serbsce wuknyć abo swoje rěčne kmanosće rozšěrić.


CD za serbsce wuknjacych “Serbsce lochko / Sorbisch leicht” wušła

Kak móžeš so serbsce postrowić a rozžohnować, kak so předstajić, so zamołwiš abo dźakuješ, něčemu přihłosuješ abo něšto wotpokazaš? Za wšěch, kiž serbsku rěč hišće njewobknježa, ale so tróšku serbsce dorozumić chcedźa, je w Rěčnym centrumje WITAJ nětko CD »Serbsce lochko / Sorbisch leicht« wušła. Serbsce wuknjacy słyši sady, wobroty a słowa na CD a móže je nimo toho w tekstowym zešiwku slědować. Rěčne wobroty a jednore sady k situacijam wšědneho dnja su rjadowane do wšelakich temowych wobłukow kaž přeprošenje, naprašowanja, powołanje a dźěło, jědź a piće, podaće časa, ličby a dalše. CD dóstanjeće wšudźe tam, hdźež so serbske knihi předawaja a nimo toho přez internetowu kniharnju LND. (Sorbisch leicht / Serbsce lochko, ISBN 978-3-7420-1482-5, 10,00


Poskitk za wuknjacych a wučacych

Nowowudaća wučbnych a wuknjenskich materialijow lět 2014/2015 namakaće tu (PDF, 2.155 KB).

 

 

 


Čitarjo časopisa “Płomjo” zaso we Wjelbiku warili

Mjeztym hižo k třećemu razej su póndźelu 10. měrca 2014, čitarjo Płomjenja zhromadnje z kucharjom Tomašom Lukašom warili. Wosom hólcow a holcow su warjenski kurs we Wjelbiku dobyli ... k rozprawje a fotowej galeriji ...

 


Swobodne wukubłanske městno

Skićimy k 1. septembrej wukubłanske městno na překupca za běrowowy management (m/ž). k wupisanju ...

  

 


Stipendije za měsačny intensiwny kurs čěšćiny w Čěskej

Čěske knježerstwo přewostaja zajimowanym Serbam cyłkownje pjeć stipendijow za wobdźělenje na 4-tydźenskim rěčnym kursu čěšćiny w Praze wot 25.7. do 22.8.2014 abo na 3-tydźenskim w Čěskich Budějovicach wot 18.8. do 5.9.2014. Sposrědkowanje stipendijow ma na starosći Rěčny centrum WITAJ. Zajimcy njech wotedaja trěbne podłožki hač do 23.3.2014. Wšitke trěbne informacije namakaće tu.

Stipendije za studij w Čěskej

Přez posrědnistwo Rěčneho centruma WITAJ móža so (přichodni) studenća a doktorandźa požadać wo jedno- abo dwusemesterski studij na jednej čěskej uniwersiće. Wšitke trěbne informacije namakaće tu.


Pytaja projektoweho sobudźěłaćerja (m/ž)

W župje „Jakub Lorenc-Zalěski“ Běła Woda/Niska maja so pedagogiske projekty za dźěći a młodostnych přewažnje w zwonkašulskim wobłuku a w pěstowarni podpěrać. Za to pyta so najzašo k 1. měrcej 2014 wosoba z jara dobrymi serbskorěčnymi kmanosćemi a pedagogiskim talentom. Přistajenje z tydźensce 30/p hodźinami abo honorarowe dźěło je móžne. Zajimcy njech so přizjewja w Rěčnym centrumje WITAJ. k wupisanju ...


Schwalenska komisija za šulske wučbnicy so zešła

Wučbnicy za předmjet serbšćinu – hłowne ćežišćo lětušeho plana

Za lěto 2014 planuja lektorki a lektorojo wotrjada wuwiwanje rěče/pedagogika Rěčneho centruma WITAJ cyłkownje 32 titulow. Hłowne ćežišćo dźěła je wuwiwanje wučbnicow a dźěłowych zešiwkow za předmjet serbšćina w jednotliwych rěčnych skupinach. Tak maja so tule za tři rěčne skupiny – za maćernorěčnych šulerjow, za šulerjow, kiž wuwučuja so po koncepciji 2plus a za šulerjow, kiž maja serbšćinu jako cuzu rěč, aktualne materialije wuwić a zhotowić. wjace ...


Zymski camp za šulerjow 5. a 6. lětnika

Wólnočasna zaběra a rjane dožiwjenja w serbskej rěči skićitej so šulerjam 5. a 6. lětnika dwurěčnych rjadownjow w zymskim campje, kotryž wotměje so wot 25. do 28. februara 2014 w Bórku pola Budyšina. Tam wočakuja jich pućowanja a wulěty, sankowanje a smykanje, paslenje, hraće a kupanje. Nimo toho podadźa so šulerjo do hłubin žurnalizma a wuwija swójsku nowinsku stronu. A tuta so wězo w prawej nowinje wozjewi! Přizjewjenja přijimujemy hišće hač do 31.01.2014. k flyerej z dalšimi informacijemi …


Hry z alfabetom

Wuknjenska CD wobsahuje 15 multimedialnych hrow dokoławokoło alfabeta. W najwšelakorišich nadawkach zwučuje a skruća so serbski alfabet. 

Serbski tastaturowy ćěrjak; Přispomnjenja k instalaciji serbskeho tastaturoweho ćěrjaka pola Windows 7

 

 


"Zaječk Hopl a jeho přećeljo" - dodatny čitanski material za wučbu serbšćiny na serbskich zakładnych šulach z dźěłowymi łopjenami

16 znatych stawizničkow z Płomjenja wokoło zaječka Hopla a jeho přećelow je wulkomyslnje ilustrowanych a ke kóždej stawiznje je so za šulerja dźěłowe łopjeno zestajiło. Kniha je w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła a za 12,90 € na předań.


Nowa nasćěnowa protyka za serbsku młodźinu

Spočatk lěta je wušła nasćěnowa protyka za serbsku młodźinu, kotruž tučasnje na młodźinske kluby, studentow, serbske šule, towarstwa, zarjady a druhich zajimcow wudźělimy. Młodźinska protyka je w kooperaciji mjez wotrjadom młodźinskeho socialneho dźěła Rěčneho centruma WITAJ a Serbskeho młodźinskeho towarstwa PAWK z.t. nastała. Wuhotował je ju lětsa Sćěpan Hanuš. Štóž chce sej ju jako pdf-dataju składować resp. na A3 wučisćeć, dóńdźe tu k downloadej ...


Miles Gloriosus ‐ dodatny material za wučbu serbšćiny

RCW wuda kónc lěta 2013 dodatny, wučbu wudospołnjacy material za serbšćinu na serbskich wyšich šulach a serbskim gymnaziju. Komediju spisała je Hanka Jenčec swobodnje po Titusu Macciusu Plautusu. Wobjim dźiwadłoweje hry wučini 40 stronow. Hru je Młodźinske dźiwadło Serbskeho gymnazija Budyšin při NSLDź w hrajnej dobje 2002/2003 předstajiło. Skazać hodźi so brošurka w RCW pod skazanskim čisłom L-0/153/13-1.


Nowy informaciski zešiwk "Lutki" wušoł

Hłowna tema štwórteho wudaća informaciskeho zešiwka "Lutki" w tutym lěće je: "Nadobo mam sotřičku!" k downloadej ...


Nowe gramatiske plakaty za wučbu delnjoserbšćiny w zakładnej šuli

Jako wuslědk projekta Rěčneho centruma WITAJ su wušli spočatk decembra 2013 nowe delnjoserbske gramatiske plakaty za wučbu delnjoserbšćiny w zakładnej &ˇuli. Najprjedy raz je to pjeć plakatow za substantiwisku a adjektiwisku deklinaciju a njeregularne werby. Plakaty su ćišćene w barbje na tołstej papjerje w formaće A1. Ilustracije je stworił wuměłc Meinhard Bärmich a stajała je plakaty Brigitte Duhra (Mediengestaltung Duhra). Za naćisk a lektorat je był zamołwity Jan Měškank ( Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. ). Plakaty dóstanjeće w RCW w Choćebuzu.


Přidatny rěčny kurs serbšćiny za předšulske dźěći

Wot 21. januara hač do 15. julija 2014 wotměje so dalši rěčny kurs serbšćiny za předšulske dźěći w Serbskej zakładnej šuli Budyšin. dalše informacije a přizjewjenski formular ...


Informacije zašłych měsacow