Dalekubłanja za kubłarki (Hornja Łužica)

 

Rěčny centrum WITAJ poskićuje serbskim kubłarkam prawidłownje didaktiske dalekubłanja k serbskorěčnemu kubłanju w pěstowarnjach a hortach.

Přichodnej dalekubłani za kubłarki a kubłarjow:

"Dwě rěči w jednej swójbje – šansy a wužadanja" je tema dalekubłanja Rěčneho centruma WITAJ srjedu 17.6.2015 w Budyskim Serbskim domje. Zarjadowanje k staršiskemu dźěłu za kubłarki a kubłarjow přewjedźe Claudija Winarjowa, wučerka na Serbskej fachowej šuli za socialne w Budyšinje. W srjedźišću budu mjez druhim sćěhowace prašenja stać:

  • informowanje pola staršich při přiwzaću do skupiny: Ke kotrym rěčam ma dźěćo kontakt a što rěčnje hižo zamóže?
  • doporučenja staršim w rěčnje měšanym mandźelstwje: Kotry rěčny wobchad w swójbje dźěsću najbóle tyje?
  • wobchad z němskimi staršimi: Z kotrym wašnjom jich najlěpje za serbšćinu zdobudu?

 Tež Serbske swójbne a kubłanske srjedźišćo LIPA z. t. organizuje dalekubłanja za kubłarki.


Rozprawy wo zašłych dalekubłanjach

11.5.2015, 16:00–18:00 hodź. we Wojerecach:

"Hotowanje Wojerowskeje serbskeje rejwanskeje drasty" (referentka: Renate Scharf)

Knjeni Scharfowa z Horow demonstrowaše krok po kroku, kak so drasta korektnje woblěka. Nimo pokiwow, na čo měło so wosebje dźiwać, podawaše informacije k drasće a jeje wosebitosćam. W dalšim dźělu dalekubłanja dóstachu wobdźělniče móžnosć, so pod jeje nawodom same w hotowanju wuspytać.

5.5.2015, 15:30–19:00 hodź. w Budyšinje:

"Hotowanje Budyskeje serbskeje ewangelskeje a katolskeje wuslěkaneje narodneje drasty" (referentka: Bianka Trischbergerowa)

Mišterska šwalča a hotowańča Bianka Trischbergerowa, kotraž šwalči w Drježdźanach a Konjecach, demonstrowaše krok po kroku, kak so Budyska ewangelska drasta (swjedźenske a rejowanska) kaž tež katolska wuslěkana korektnje woblěka. Nimo pokiwow, na čo měło so wosebje dźiwać, podawaše informacije k drasće a jeje wosebitosćam. W dalšim dźělu dalekubłanja dóstanuchu wobdźělnicy móžnosć, so pod nawodom knjenje Trischbergeroweje same w hotowanju wuspytać.

20.02.2013, 15:30–18:00 hodź. w Budyšinje:

"Dźiwadźelenje z dźěćimi w pěstowarni a horće" (referentka: Teresa Stübnerec)

W srjedźišću dalekubłanja, kotrež nawjedowaše dźiwadłowa pedagogowka Teresa Stübnerec, steješe dźiwadźelenje z pěstowarskimi a hortowymi dźěćimi w jich starobje přiměrjenej formje. Při tym njeńdźeše jenož wo předstajenje małych dźiwadłowych hrow, ale tež wo rólowe hry, kotrež hodźa so do wšědneho kubłanskeho wotběha zaplesć. Předstajenja wěstych činitosćow, charakterow a emocijow, zhromadne hraće w skupinje a skónčnje prezentowanje před publikumom spěchuje emocionalne, socialne a estetiske wuwiće młodych hrajerjow.

Tajke a dalše prašenja rozłožowaše referentka w teoretisce zapołoženym dźělu. W praktiskim dźělu doporučeše zwučowanja, z kotrymiž ma so dźěćom dźiwadźelenje zbližić: wot zakładow dźěła na konkretnych pohibach přez improwizacije hač k sceniskemu hraću. Nimo toho podawaše wobdźělnicam dalekubłanja pokiwy k nastudowanju dźiwadłowych hrow wot wupytanja praweje hry hač ke kónčnemu pokłonjenju małych dźiwadźelnikow před publikumom.

19.11.2012, 15:30–18:00 hodź. we Wojerecach:

"Serbski dźěćacy spěw - pokiwy k zasadźenju instrumentow a pohibow" (referentka: Leńka Thomasowa)

22.3.2012 / 21.05.2012 dalekubłanje w Budyšinje:

"Rěčne spěchowanje dźěći na zakładźe wobrazowych knižkow – metoda dialogiskeho čitanja" (referentka: Wanda Wokowa)

Rěčna terapeutka W. Wokowa wěnowaše so w zarjadowanju wšelakim metodam spěchowanja serbskorěčnych kmanosćow dźěći w starobje wot dweju do pjeć lět. Do srjedźišća staji při tym jedyn ze zakładnych pedagogiskich srědkow: wobrazowe knižki. Na zakładźe wšelakich rěč spěchowacych technikow pokaza, kak hodźi so přez wobhladowanje knihow z dźěćimi – hač z jednotliwcami abo w skupince – zaměrnje aktiwne nałožowanje rěče dźěći spěchować. Přez „zhromadne čitanje“ stawizny z jeje wobrazami njeje kniha wjace jenož zakład za zrozumjenje přednjeseneho słowa, ale runočasnje tež srědk, kiž aktiwne wužiwanje rěče dźěći w komunikaciji z kubłarku zmóžnja. dalše informacije

 
24.11.2011 dalekubłanje w Slepom:
 
"Serbske dźěćace spěwy" (referentce: Lenka Thomasowa a Daniela Heelemannowa)

Daniela Heelemannowa předstaji kubłarkam prěnju serbsku karaokowu DVDju za dźěći. Při nazwučowanju dźěćacych spěwow poda jim Leńka Thomasowa potom zajimawe metodiske pokiwy za dźěło z dźěćimi. Wušiknje sposrědkowa wona kubłarkam při tym tež zakładnu wědu hudźbneje teorije a serbsku leksiku. 

19.03.2011 dalekubłanje w Budyšinje:

"Zažne rěčne kubłanje w pěstowarnjach na přikładźe dyrdomdeja z jendźelšćinu" (referentka: Beate Tarrach) > rozprawa

24.11.2010 dalekubłanje w Budyšinje:

"Hygiena hłosowkow" (Maria Maccyna, logopedka); "Přikłady k zasadźenju serbskich spěwow za ptačokwasny program" (Marija R.-Šołćina)

22.06.2010 dalekubłanje w Budyšinje:

"Vom Erwerb der sorbischen Sprache bis zur Mehrsprachigkeit. Einführung ins Thema – Erfahrungsaustausch – Perspektiven für das alltägliche Handeln" (referentka: Christine Le Pape Racine, Zürich)

13.03.2010 dalekubłanje w Kulowje:

"Kotre naprawy hodźeli so derje za zwěsćenje serbskorěčnych kmanosćow dźěći wužiwać?"

Wjednica RCW dr. Beata Brězanowa a rěčna terapeutka Wanda Wokowa přednošowaštej wo trěbnosći dokładnišeho zwěsćenja rěčneho wuwića dźěći. Na to předstaji studentka rěčneje wědomosće Helena Wićazec jedyn tajki móžny test za předšulske dźěći, „Bielefeldski screening“, kotryž přihotuje za zwěsćenje rěčneho stawa pola serbsce rěčacych dźěći. Tutón je w prěnim rjedźe mysleny za wužiwanje přez rěčnych terapeutow.

W dalšim běhu zarjadowanja zaběrachu so wobdźělnicy dalekubłanja z naćiskom podłožkow k zwěsćenju rěčneho stawa, kiž bě dr. Brězanowa spřihotowała. Kubłarki běchu namołwjene, jednotliwe schodźenki serbskorěčneho wuwića dźěsća z němskeje swójby – sahajo wot signalow zwólniwosće, serbske słowa kubłarki rozumić, hač ke korektnemu nałožowanju duala – na zakładźe swojich nazhonjenjow z praksy rjadować. Wuchadźejo z tutych wuslědkow a wupruwowanja testa w pěstowarnjach ma so přepytowanske listno nadźěłać, kiž so pozdźišo pěstowarkam k wužiwanju přepoda.